THỊ XÃ BẮc kạNtải về 42.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích42.72 Kb.
#21968


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ BẮC KẠN


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 496/QĐ - UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp phép thi công xây dựng

Công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu dân cư

Giao Lâm, thị xã Bắc KạnUỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẮC K ẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 /11 /2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/ 11 / 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 / 02/ 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ -CP, ngày 24/02/2010 của Chính phủ về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về ban hành Qui định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 936/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 2294/QĐ-PCBK ngày 27/12/2011 của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn về việc phê duyệt BCKT-KT xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu dân cư Giao Lâm, thị xã Bắc Kạn:

Căn cứ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng ngày 24/02/2012 của Công ty Điện lực Bắc Kạn -Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;

Căn cứ Biên bản thống nhất công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu dân cư Giao Lâm, thị xã Bắc Kạn ngày 20/02/2012 giữa Sở Xây dựng và Công ty Điện lực Bắc Kạn,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cấp phép cho Công ty Điện lực Bắc Kạn - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu dân cư Giao Lâm, thị xã Bắc Kạn.

Liên quan đến đường Chiến Thắng Phủ Thông và một số tuyến đường dân sinh thuộc thôn Giao lâm, thôn Đon Tuấn, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn với các nội dung chính sau:

1. Đường Chiến Thắng Phủ Thông (hướng đường Bắc Kạn - Cao Bằng) trên hè đường:

- Đoạn từ TBA Minh Khai 3 đến ngã ba đường Chiến Thắng Phủ Thông giao đường vào Nghĩa trang Đon Tuấn phía trái tuyến ngầm hóa đường dây dẫn điện 10(22)KV tim tuyến cáp ngầm song song với bó vỉa hè, cách mép bó vỉa là 0,4m đặt sâu so với mặt hè đường hiện tại là 1,2m. Riêng đoạn cắt qua đường Chiến Thắng Phủ Thông (tại Km 159+260 QL3) Công ty Điện lực Bắc Kạn liên hệ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ 244 xin cấp phép thi công.

- Đoạn từ ngã ba đường Chiến Thắng Phủ Thông giao đường vào Nghĩa trang Đon Tuấn đến TBA Huyền Tụng 3 phía phải tuyến ngầm hóa đường dây dẫn điện 10(22)KV tim tuyến cáp ngầm song song với bó vỉa hè, cách mép bó vỉa là 0,4m đặt sâu so với mặt hè đường hiện tại là 1,2m.

2. Cải tạo đường dây dẫn điện 0,4KV trên cơ sở tim tuyến đường dây hiện có; các vị trí cột thay thế mới trùng tim đường dây cũ và nằm giữa ranh giới nhà, đất của các tổ chức, cá nhân dọc tuyến đường dây đi qua.

3. Các thông số kỹ thuật, chủng loại vật liệu, phụ kiện đường dây cáp ngầm 10(22)KV, đường dây 0,4KV đồng bộ theo BCKTKT đã được phê duyệt.

4. Trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông thông suốt; phải có biển báo, rào chắn, đèm cảnh báo về ban đêm; có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho người , phương tiện tham gia thi công và nhân dân xung quanh khu vực thi công theo Luật định. Không làm ảnh hưởng đến kết cấu các công trình có trước; không để đất, đá vật liệu xây dựng trên hè đường, mặt đường; thi công đến đâu thu thu dọn sạch sẽ ngay đến đấy.Đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng các tuyến đường cải tạo đường dây hoạt động bình thường về ban đêm.

5. Phần hoàn trả nền, mặt đường, hè đường, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng các tuyến cải tạo đường dây phải được phòng Quản lý đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn nghiệm thu trước khi thi công hoàn thành giai đoạn xây lắp của từng hạng mục để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo hiện trạng ban đầu.

6. Xây dựng xong từng hạng mục công trình phải lập hồ sơ hoàn công và báo cho Cơ quan cấp phép và đơn vị quản lý biết.

7. Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng và hiện trường cho đơn vị quản lý đường nội thị.

8. Thời hạn thi công: 04 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định.Điều 2. Công ty Điện lực Bắc Kạn có trách nhiệm:

- Mang Quyết định này đến phòng Quản lý đô thị, đội Kiểm tra quy tắc đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn để phối hợp nhận bàn giao mặt bằng thi công tại hiện trường và thống nhất các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đảm bảo chiếu sáng công cộng về ban đêm theo quy định hiện hành.

- Trước khi khởi công xây dựng phải phối hợp với UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai thông báo cho các tổ chức, cá nhân và các hộ dân trong phạm vi xây dựng công trình được biết.

- Sau khi nhận mặt bằng tại hiện trường Công ty Điện lực Bắc Kạn và đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; chịu sự kiểm tra, giám sát của phòng Quản lý đô thị, đội Kiểm tra quy tắc đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn.

- Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ BCKT-KT đã được phê duyệt và Biên bản thống nhất công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu dân cư Giao Lâm, thị xã Bắc Kạn ngày 20/02/2012 giữa Sở Xây dựng và Công ty Điện lực Bắc Kạn.

- Liên hệ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ 244 xin cấp phép thi công các đoạn cắt qua mặt đường Chiến Thắng Phủ Thông.

- Nếu vi phạm một trong những nội dung ghi tại Điều 1. của Quyết định này thì sẽ bị thu hồi Quyết định cấp phép mọi phí tổn do việc thu hồi Quyết định Công ty Điện lực Bắc Kạn phải chịu trách nhiệm.

- Nộp lệ phí cấp phép thi công theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Bắc Kạn.

Điều 3. Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn kiểm tra, giám sát thi công lắp đặt lại hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và hoàn trả hè đường cũ; Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp Công an thị xã kiểm tra, xử lý nếu Công ty Điện lực Bắc Kạn và đơn vị thi công vi phạm các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường và đảm bảo chiếu sáng công cộng về ban đêm trong quá trình thi công.

Điều 4. Các ông bà Chánh văn phòng HĐNĐ-UBND thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Đội trưởng đội Kiểm tra quy tắc đô thị, Trưởng Công an thị xã, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Chủ tịch UBND xã Huyền Tụng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và đơn vị thi công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 4;

- TT.TU, HĐND;

- CT, PCT UBND thị xã;

- Sở Xây dựng, GTVT;

- Công ty TNHH MTVQL&XD đường bộ 244;

- Lưu VT, QLĐT,


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Đình Sính
Uû ban nh©n d©n

ThÞ x· B¾c K¹nCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp -Tù do- H¹nh phócGiÊy phÐp x©y dùng

Sè: 28/GPXD

(Sö dông cho c«ng tr×nh thuéc dù ¸n)

1- CÊp cho: §iÖn lùc B¾c K¹n

- §Þa chØ: Tæ 3 - ph­êng §øc Xu©n, thÞ x· B¾c K¹n, tØnh B¾c K¹n;

- Sè nhµ: 01 ®­êng: Tr­êng Chinh, thÞ x· B¾c K¹n, tØnh B¾c K¹n;

2- §­îc phÐp x©y dùng c«ng tr×nh theo nh÷ng néi dung sau:

- Tªn c«ng tr×nh: C¶i t¹o, më réng Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Chi nh¸nh ®iÖn thÞ x· B¾c K¹n; cÊp c«ng tr×nh: CÊp 4

- Tæng sè c«ng tr×nh: 1; gåm: C¶i t¹o, söa ch÷a tÇng 1 , tÇng 2; x©y dùng míi tÇng 3 vµ tÇng 4.

- Theo hå sè thiÕt kÕ: C«ng ty CP TV vµ §T X©y dùng Th¸i Nguyªn lËp.

- C¬ quan thÈm ®Þnh hå s¬ thiÕt kÕ: C«ng ty CP t­ vÊn x©y dùng T©n ViÖt.

- C¬ quan phª duyÖt hå s¬ thiÕt kÕ: §iÖn lùc B¾c K¹n - C«ng ty §iÖn lùc I

- VÞ trÝ x©y dùng: T¹i tæ 7, ph­êng S«ng CÇu, thÞ x· B¾c K¹n, tØnh B¾c K¹n (theo b¶n ®å hiÖn tr¹ng tû lÖ 1/500 mang sè: 13/§K ngµy 14/3/2001 ®· ®­îc Së ®Þa chÝnh x¸c nhËn); diÖn tÝch: 815,5 m².

* Gåm c¸c néi dung sau ®©y:

+C¶i t¹o, söa ch÷a tÇng 1 vµ tÇng 2; x©y dùng míi tÇng 3 vµ tÇng 4.

+Cèt nÒn x©y dùng c«ng tr×nh: B»ng nÒn Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Chi nh¸nh ®iÖn cò.

+ChØ giíi x©y dùng: Theo chØ giíi x©y dùng Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Chi nh¸nh ®iÖn cò.

+DiÖn tÝch x©y dùng: 279 m²+Tæng diÖn tÝch sµn: 1.116 m²;

*Trong ®ã: TÇng1: 279 m², tÇng 2: 279 m², tÇng 3: 279 m²; tÇng 4: 279 m²; sè tÇng: 4

+ ChiÒu cao c«ng tr×nh: 14,4m.

*GiÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt: QuyÕt ®Þnh sè 504/Q§-UB ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Uû ban nh©n d©n tØnh B¾c K¹n vÒ viÖc thu håi vµ giao ®Êt cho §iÖn lùc B¾c K¹n thuª ®Ó sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Chi nh¸nh ®iÖn thÞ x· B¾c K¹n.

3- GiÊy phÐp x©y dùng cã hiÖu lùc khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc nªu t¹i ®iÓm 2 cña giÊy phÐp x©y dùng nµy trong thêi h¹n 1 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp; qu¸ thêi h¹n trªn th× ng­êi xin giÊy phÐp ph¶i xin gia h¹n giÊy phÐp x©y dùng./.


N¬i nh©n:

- §iÖn lùc B¾c K¹n;

- Së X©y dùng;

- UBND P §øc Xu©n;

- §éi KTQT ®« thÞ;

- L­u HS, QL§T.B¾c K¹n, ngµy 26 th¸ng 01n¨m 2010

TM. Uû ban nh©n d©n

Kt. Chñ tÞch

Phã chñ tÞch


TrÞnh §×nh SÝnh- -


tải về 42.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương