Thư viện pháp luậTtải về 0.65 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2023
Kích0.65 Mb.
#54750
1   2
09 2007 TT-BTNMT 54449

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN và MT;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu VT, ĐKTKĐĐ, ĐĐ, PC.

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương