Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ubnd huyện Thị xãtải về 20.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích20.85 Kb.
#21350

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 459 /UBND-TTTH

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 3 năm 2006

Về việc cập nhật thông tin vào Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành tác nghiệp của Chính phủ


Kính gửi: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh;

Chủ tịch UBND huyện - Thị xã.
Căn cứ Công văn số: 603/CV-BĐH112 ngày 21/11/2005 của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ, về việc hướng dẫn Văn phòng UBND các tỉnh tổ chức triển khai các hệ thống thông tin điện tử thuộc Đề án 112 của Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Ban ĐHĐA112 Chính Phủ, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành cài đặt, cấu hình Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành cho các sở, ban, ngành tỉnh và Văn phòng UBND huyện - thị tham gia Đề án 112 của tỉnh. Quá trình triển khai, chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho toàn bộ hệ thống mạng tin học diện rộng của tỉnh nay đã cơ bản hoàn thành và tập huấn thực hiện ứng dụng cho cán bộ, công chức tham gia vận hành hệ thống mạng xong.

Để đưa hệ thống vào vận hành phục vụ cho hoạt động quản lý hành chính Nhà nước của các ngành, các cấp, cập nhật thông tin vào Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện - thị xã phân công cán bộ tổ chức cập nhật thông tin theo hướng dẫn của Ban ĐHĐA112 của tỉnh (kèm theo mẫu hướng dẫn cập nhật nội dung thông tin). Chất lượng và nội dung thông tin cập nhật vào Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành do Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã cập nhật dữ liệu cơ bản về hoạt động của cơ quan là 60 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này. Ban ĐHĐA112 của tỉnh sẽ cử Tổ kiểm tra việc cập nhật và đưa tin.

Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh phối hợp triển khai thực hiện và kiểm tra tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/5/2006.

Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đơn vị báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./..Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT-UBT;

- Trưởng ban BĐH112 tỉnh;

- LĐVP-UBT;

- TTTH;


- ----------------------------

- Lưu: 1.10.06
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký: Phạm Văn Đấu


MẪU HƯỚNG DẪN

KHAI BÁO CẤU TRÚC NỘI DUNG TRANG THÔNG TIN

ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
I. Cấu trúc :

 1. Giới thiệu chung

 2. Bộ máy tổ chức

 3. Chức năng nhiệm vụ

 4. Thủ tục hành chính

 5. Lịch công tác tuần ( lãnh đạo)

 6. Tin tức hoạt động của đơn vị

 7. Tích hợp thông tin trang KTXH

 8. Tích hợp Công văn Đi - Đến

II. Hướng dẫn thực hiện :

 1. Giới thiệu chung : Cập nhật thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, lĩnh vực hoạt động...của cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành.

 2. Bộ máy tổ chức : Đưa danh sách các phòng/ban, đơn vị trực thuộc, tổng số CB,CC trong đó : Ban lãnh đạo, Trưởng, phó phòng, chuyên viên,…và danh sách chức danh cán bộ, công chức, địa chỉ thư điện tử của cá nhân, đơn vị phân nhóm theo phòng/ban hay bộ phận.

 3. Thủ tục hành chính : Đưa các văn bản pháp luật, các biểu mẫu, thủ tục hành chính, quy trình xử lý và thời hạn giải quyết công việc của đơn vị (nếu có).

 4. Lịch công tác : Đưa lịch công tác tuần của Ban lãnh đạo đơn vị.

 5. Tin tức hoạt động : Đưa thông tin về tình hình hoạt động, hội nghị, hội thảo, tình hình thực hiện Pháp luật,thực hiện các Nghị định, Thông tư, các Quyết định, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh.

 6. Tích hợp thông tin KTXH : Tích hợp các thông tin tổng hợp báo cáo từ hệ thống thông tin Tổng hợp Kinh tế - Xã hội.

 7. Công văn Đi - Đến : Tích hợp hoặc cập nhật các thông tin như tổng số công văn đi, tổng số công đến phân theo loại như : Nghị định, Quyết định, chỉ thị, thông tư,….

III. Tầng suất và kỳ cập nhật :

Các thông tin ít thay đổi như mục 1., 2., 3. được cập nhật lần đầu và khi có thay đổi đơn vị phải cập nhật bổ sung kịp thời những thay đổi này.

Các thông tin như mục 4., 5., 6, 7 cập nhật thường xuyên và liên tục tầng suất cập nhật : hằng ngày và hằng tuần.

IV. Phạm vi đưa thông tin lên Trang điều hành tác nghiệp của Chính phủ:

Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, nên mọi thông tin đều được khái quát đưa lên Trang điều hành tác nghiệp của Chính phủ.Riêng những thông tin được quản lý theo quy chế bảo mật (quản lý theo chế độ mật) do Nhà nước quy định, không đưa tin lên mạng.
Каталог: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 20.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương