Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ubnd tỉnhtải về 13.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.3 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM
Số: 3145 /UBND-NC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


Tam Kỳ, ngày 20 tháng 10 năm 2006

V/v báo cáo kết quả thực hiện Công điện

số 496/CĐ-TTg ngày 28/3/2006

của Thủ tướng Chính phủ.Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1828/TTCP-VP ngày 28/9/2006 về báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 496/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nội dung nêu trên gửi về Thanh Tra tỉnh trước ngày 30/10/2006; nội dung báo cáo cần tập trung phân tích, đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, những mặt làm được và và chưa làm được, … tại đơn vị, địa phương mình, trên cơ sở phải thể hiện bằng số liệu cụ thể, tiêu chí rõ ràng.

2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Công điện 496/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo đúng yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; dự thảo văn bản báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/11/2005.
Để kịp thời báo cáo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian qui định; Thanh tra tỉnh chủ động đôn đốc các đơn vị, địa phương; xử lý các vấn đề phát sinh.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

(Gửi kèm Công văn 1828/TTCP-VP, Công văn số 1129/TTCP-VP có 02 phụ biểu, nội dung Công điện số 496/CĐ-TTg)./.Nơi nhận:


- Như trên;

- TT UBND tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- Các Sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng (biết phối hợp);

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH, KTN, TH, NC.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Đức Hải: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương