THỦ TƯỚng chính phủ


Phô lôc III quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c tr÷ l­îng Kho¸ng s¶n lµm nguyªn liÖu xi m¨ng ®Õn n¨m 2020tải về 3.62 Mb.
trang8/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20Phô lôc III

quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c tr÷ l­îng Kho¸ng s¶n lµm nguyªn liÖu xi m¨ng ®Õn n¨m 2020

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 105/2008/Q§-TTg ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ)

__________


TT

Tªn nhµ m¸y xi m¨ng

C«ng suÊt

(1000 tÊn)

Giai ®äan

®Çu t­

Nhu cÇu

tr÷ l­îng

(triÖu tÊn)

Tªn má nguyªn liÖu

Täa ®é (HÖ VN2000 hoÆc kinh ®é, vÜ ®é)

Quy ho¹ch th¨m dß -

(TD) (triÖu tÊn)

Quy ho¹ch khai th¸c -

(KT) (triÖu tÊn)

2006 - 2010

2011 - 2020

2006 - 2010

2011 - 2020

I. §¸ V«I xi m¨ng

Toµn quèc

89.440
3577,6
1.305,1

274

1.123,4

1012,5

§B S«ng Hång

33130
1325.2
722,9

108

560,8

396,5

H¶i Phßng

4200
168
125,4

0

55,8

0H¶i Phßng

1400
56

-Trµng Kªnh huyÖn Thñy Nguyªn (3,32 km2)

- Kinh ®é: 106042’; - VÜ ®é: 200 57"55

- Hang L­¬ng, Nam Quan - Gia §­íc - huyÖn Thñy Nguyªn

X: 2321600; 2322500; 2322500; 2322000; 2322000; 2321600; 2322250; 2322750; 2322750; 2321800; 2321800; 2322250; 2320300; 2320500; 2320500; 2320000;

Y: 673500; 673500; 674500; 674500; 675500; 675500; 677000; 677000; 679100; 679100; 678500; 678500; 681000; 681000; 683000; 683000

- Ph­¬ng Nam, U«ng BÝ - Qu¶ng Ninh (29, 6 ha): X: 2323.185; 2323.233; 2323.460; 2323.476; 2323.563; 2323.626; 2323.639; 2323.835; Y: 679.142; 679.158; 679.316; 679.254; 679.239; 679.307; 679.397; 679.408-
-

13


-
-

-


(®­îc KT cßn l¹i 12,54)

30,8


13

-
-

Chin fon 1

1400
56

- ¸ng Vµng, Chu D­¬ng, TT Minh §øc - huyÖn Thñy Nguyªn

X; 2320500; Y: 369000; X: 2320750; Y: 367800-

-

(®· ®­îc CP KT: 117,6

cßn l¹i 100)-Chinfon 2

1400

04....07

56

ChÝn §Ìn, Chu D­¬ng - H. Thñy Nguyªn

X: 2320500; Y: 369000; X: 2320750; Y: 367800

(N/m xin CP khai th¸c má ®¸ v«i ChÝn §Ìn theo c¸c to¹ ®é sau:

X: 2319510; 2319550; 2319590; 2319710; 2319865; 2319875; 2319920; 2319900; 2319955; 2320025; 2320080; 2320185; 2320045; 2320185; 2320205; 2320185; 2320040; 2319925; 2319925; 2319925; 2319870; 2319745; 2319765; 2319720; 2319655; 2319630; 2319550; 2319495 ; Y: 680490; 680490; 680435; 680340; 680270; 680100; 67990; 679905; 679850; 679930; 679920; 679760; 679545; 679410; 679395; 679525; 679675; 679640; 679790; 679990; 680125; 680130; 680230; 680285; 680335)12

-

12

(cßn l¹i sau khi cÊp ®ñ cho d/c 1

lµ 44)


-
Quy häach th¨m dß má cho dù ¸n xi m¨ng theo Q§ 108 trong khu vùc thµnh phè H¶i Phßng vµ c¸c má cã kh¶ n¨ng ®­a vµo khai th¸c ®Ó bæ sung tr÷ l­îng cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng cßn thiÕu nguyªn liÖu:


- Nói Ngµ Voi , X Minh T©n, Thñy Nguyªn

(X: 2321291; 2320919; 2320666; 2320680; 2320584; 2320546; 2320977;

Y: 597847; 598372; 598165; 597785; 597637; 597447; 597551) (55,3ha)

- Nói Nam Quan, x· Gia Minh

(X: 2323071; 2323039; 2322886; 2322344; 2322353; 2322751; 2322773; Y: 599261; 599832; 600334; 600211; 600991; 599936; 599416 (8,0 ha)


40

7-

-

-- Nói Cèng §¸ 1, x· Liªn Khª - H Thñy Nguyªn

X: 2324330 - 2324300 ; Y: 357700 – 3572505,7


-


-


-
- Nói Quai Sanh, x· Gia Minh ( X: 2323400, Y: 365610) 3,6 (ha)

- Nói BÐo, x· Gia MInh ( X: 2324000, Y: 352200) (4,0 ha)-

2,7vÜnh phóc

350
14
14

0

14

0T©n Phó ThÞnh

350

07...08

14

- Ao Sen, x· ThiÖn KÕ, H. S¬n D­¬ng, Tuyªn Quang

14

-

14

-

hµ t©y

1870
84
20,5

0

0

76,5Mü §øc

1400

10...14

56

- Nam Hîp TiÕn, X. An Phó - H. Mü §øc (80,3 ha): X: 2283.663; 2283.624; 2282.901; 2282.815; 2282.518; 2282.518; 2282.300; 2282.300; 2282.809; 2282.809; 2282.674; 2282.674; 2283.129; 2283.321; Y: 572.058; 572.516; 572.748; 572.391; 572.391; 572.646; 572.646; 572.187; 572.187; 572.076; 572.076; 571.950; 571.681; 571.964

(®· ®­îc cÊp phÐp TD )

-

-

56Sµi S¬n

350

10...11

14

- Má Nói Th«ng – X· T©n TiÕn – Ch­¬ng Mü – Hµ T©y

- Nói Sen x· Liªn S¬n - H. L­¬ng S¬n – Hoµ B×nh14

-

-

14Tiªn S¬n

350

11...15

14

- Nói Mét – Thung R¸c, x· T­îng TÜnh – Kim B¶ng – Hµ Nam

6,5

-

®· ®­îc cÊp KT 7,5)

6,5

H¶i d­¬ng

5850
234
94

0

102

0Hoµng Th¹ch

2300
92- ¸ng D©u, x· Phó Thø, H. Kinh M«n: X: 2324650; 2325050; 2325000; 2325270; 2324840; 2324580; Y: 667280; 667300; 666900; 666700; 666300; 666310

- ¸ng Rong, x· Phó Thø, H. Kinh M«n: X : 2324580; 2325000; 2324400; 2324500 ; Y: 666225; 665000; 665100; 665940

- Mét phÇn Hßang Th¹ch I

- Th¨m dß thªm má Hßang Th¹ch I-
-
-

32


-
-
-

-


(®­îc cÊp 20)
(®­îc cÊp 32)
(®­îc cÊp 8)

32


-
-
-

-
Hoµng Th¹ch 3

1400

04...08

56

- Má Hßang Th¹ch I (má A,B, C, D, E, F) cã täa ®é sau:

X; 2325965; 2325780; 2325350; 2324980; 2325250; 2326000; 2326000; 2326100; 2326225; 2326540; 2327000; 2326800; 2326580; 2326350;

Y: 663835; 664150; 663950; 666225; 666165; 666225; 666150; 665850; 665150; 664820; 664620 ; 663970


56

(th¨m dß tõ cèt + 5 m ®Õn – 50 m)-

56 (khai th¸c xuèng s©u d­íi cèt

+ 5 m)


-Phóc S¬n
1800
72

- Tr¹i S¬n Khu A, Nham D­¬ng; Thñy Nguyªn - H¶i Phßng

Tæng tr÷ l­îng ®­îc cÊp KT: 73,55 (bÞ c¾t l¹i 29,84)

- Tr¹i S¬n khu C, H. Thñy Nguyªn – H¶i Phßng: X: 2322940; 2322670; 2322625; 2322625; 2322790; 2322815; 2323122; 2324108; 2323310;

2323310; Y: 663560; 663460; 663580; 663660; 663756; 663875; 663950; 663962; 663840.-
-


-
-

(cßn l¹i 42,2)
-

-
-Thµnh C«ng

350

05...07

14

- Nói Ngang - x· Duy T©n - H. Kinh M«n

- D­¬ng §ª, Ph­¬ng Nam - Qu¶ng Ninh-

6


-

-


8

6


-

-


Hµ nam

7240
294
205

0

103

140Bót S¬n 1

1400
56

- Hång S¬n, x· Thanh S¬n - H. Kim B¶ng

X: 2270815; 2270915; 2270078; 2269666; 2269628; 2269153

Y: 591150; 591662; 591874; 592274; 291949; 591499


9

-

9 (®· ®­îc cÊp KT cßn l¹i 47,3)

-Bót S¬n 2

1400

04...08

56

- Liªn S¬n, Liªn S¬n, - H. Kim B¶ng; X: 588500; 588500; 589500; 589250; Y: 226900; 227100; 227100; 226900

56

-

56

-KiÖn Khª

120

03...05

5

- KiÖn Khª - TT KiÖn Khª - H. Thanh Liªm

-

-

5

-XM X77

120

04...05

5

- Thung §ãt, x· Liªn S¬n - H. Kim B¶ng

-

-

5

-Thanh Liªm

350

05..08

14

- Th«n Bång L¹ng, x· Thanh NghÞ - H. Thanh NghÞ

- Kinh ®é : 1020 52’35 ; - VÜ ®é: 200 25" 35-

-

14

-Hoµng Long

350

05...08

14

- Thanh NghÞ - H.Thanh Liªm: X: 2257 835; 2258 271 ; 2258 321; 2258 241; 2257 951; Y: 593 391; 593 366; 593 246; 593 006; 593 096

(®· ®­îc cÊp phÐp TD)

-

14

-Vinashin

900

10...11

40

- T©y th«n Nam C«ng - huyÖn Thanh Liªm

36

-

-

36Hßa Ph¸t 1

900

11...20

36

- Má T3, T9, Thanh NghÞ - huyÖn Thanh Liªm

36

-

-

36Ca ViCo - Phi

1000

10...13

40

- T35, T28, Thanh NghÞ - huyÖn Thanh Liªm

40

-

-

40G¹ch ngãi S«ng Chanh

700

10...13

28

- T35, T36 Thanh NghÞ - huyÖn Thanh Liªm

28

-

-

28

ninh b×nh

13040
522
264

108

286

180Tam §iÖp

1400
56

- Hang N­íc (QuyÒn C©y) x· Quang S¬n thÞ x· Tam §iÖp

-

-

-

-HÖ D­ìng 1

1800

10…13

72

- C«i Khª x· Ninh H¶i - huyÖn Hoa L­ (14 ha) ­íc 24 tr. tÊn

- M¶ Vèi x· Ninh V©n - huyÖn Hoa L­ ( 86 ha) ­íc 180 tr. tÊn24

48


-

-


-

-


24

48
HÖ D­ìng 2

1800

10…13

72

- C«i Khª x· Ninh H¶i - huyÖn Hoa L­ (14 ha) ­íc 24 tr. tÊn

- M¶ Vèi x· Ninh V©n - huyÖn Hoa L­ ( 86 ha) ­íc 180 tr. tÊn-

72

-

72Vinakansai 1

900

05…08

36

- Má Gia Hßa, Gia Thanh - huyÖn Gia ViÔn (24,8 ha)

X: 2255.572; 2255.777; 2255.469; 2255.233; 2255.147; 2255.023

Y: 591.157; 591.447; 591.764; 591.796; 591.864; 591.671


(®· ®­îc cÊp phÐp TD)

-

36

-Vinakansai 2

1800

08...10

72

- Má Gia Hßa, Gia Thanh - huyÖn Gia ViÔn

72

-

72

-H­­íng D­­¬ng

900

05...07

36

- Má §ång Giao P. Nam S¬n TX Tam §iÖp; phÝa Nam Hang N­íc (QuyÒn C©y) x· Quang S¬n – TT Tam §iÖp 33 ha (tr÷ l­îng ­íc 120 triÖu tÊn).

-

-

36

-H­­íng D­­¬ng 2

900

10…11

36

- PhÝa Nam Hang N­íc (QuyÒn C©y) x· Quang S¬n – TT Tam §iÖp

-

36

-

36

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương