THỦ TƯỚng chính phủ


§¸ v«i: CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊntải về 3.62 Mb.
trang7/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 14 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 7,6 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp toµn vïng

G§: 2011 – 2012

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 56 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 7,6 triÖu tÊn

qu¶ng namXi m¨ng Th¹nh Mü

Giai ®o¹n 2011 - 2014

C«ng suÊt : 1,4 tr.tÊn/n

Th¨m dß G§ 2006 – 2010§¸ v«i: 56

TT Th¹nh Mü – H. Nam Giang

C2 : 260
CP khai th¸c: 56
§Êt sÐt: 14

An §iÒm

C1 + C2 : 7,764
CP TD vµ KT: 14
Phô gia: 7,6

- Ph­êng R·nh, X· QuÕ Léc -

H. QuÕ S¬n, Qu¶ng NamP: 73
CP TD vµ KT: 7,6
VI. VïNG T¢Y NGUY£N
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 – 2010

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 14 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 3,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp toµn vïng

Giai ®o¹n 2011 - 2015

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 2 triÖu tÊn

gia laiXi m¨ng S«ng §µ Yaly

Giai ®o¹n 2011 - 2015

C«ng suÊt : 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

- HB«ng – H. Ch­ Sª – Gia Lai

P: 7,0

2,67 (cßn l¹i: 0,31)

CP TD vµ KT : 14

®ang xin CP TD vµ KT

§Êt sÐt: 4

- Phó ThiÖn H.Ayunpa – Gia Lai

- M« Rai, H. Sa ThÇy – Kon TumP: 2,0

P: 2,0

CP TD vµ KT: 1,5

CP TD vµ KT: 2- ®Êt n«ng nghiÖp

- ®Êt rõng ®ÖmPhô gia: 2

- Má Puz¬lan

- QuÆng s¾t-

-


-

-


CP TD vµ KT: 2

VII. VïNG §¤NG NAM Bé
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 – 2010

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 11,1 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 – 2020

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 6,5 triÖu tÊn

b×nh ph­ícXi m¨ng B×nh Ph­íc 1

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 2 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 80

Tµ ThiÕt

B + C1 + C2: 170,1 (trong ®ã: B: 7,9;

C1: 88; C2: 74,25)-

-

§· ®­îc CP khai th¸c

§Êt sÐt: 20

Tµ ThiÕt


C1 + C2: 21,66 (trong ®ã: C1: 17,42; C2: 4,24)

-


-

§· ®­îc CP khai th¸c

Phô gia: 5,4

Laterit Tµ ThiÕt
Puz¬lan Phu Miªng

B + C1 + C2: 20,65 (trong ®ã: B: 3,6; C1:10,37; C2: 6,67)

-


-

§· ®­îc CP khai th¸c
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 – 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß:

CÊp phÐp khai th¸c: 80 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß:

CÊp phÐp khai th¸c: 20 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß:

CÊp phÐp khai th¸c: 5,4 triÖu tÊn

t©y ninhXi m¨ng T©y Ninh

Giai ®o¹n ®Õn 2008

C«ng suÊt : 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

Sroc Con Tr¨ng

69,714 (B: 18,86;

C1: 35,3 ; C2: 15,5)-


-


§· ®­îc CP khai th¸c

§Êt sÐt: 14

- Sroc Con Tr¨ng
- Chµ Vµ
- Sroc T©m

- 16,5 (B : 1,85 ;

C1: 9,86; C2 : 4,78)

- 24,2 (B+C1: 3,3;

P: 20,9)


- P : 121,77

-


-


§· ®­îc CP khai th¸c

Phô gia: 5

Má laterit Chµ Vµ

Má laterit Sroc T©m

Má laterit §«ng B¾c ®åi 95


1,81

6,77


0,9

-

-

§· ®­îc CP khai th¸c
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 – 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

§ång Nai vµ Bµ RÞa - Vòng Tµu: khai th¸c vµ cung cÊp phô gia XM cho c¸c tr¹m nghiÒn xi m¨ng trong tØnh vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long

81

Tr¹m NghiÒn XM B×nh Ph­íc 1: CS 1,0 tr.tÊn/n¨m

Phô gia: 5,4

Tæng tr÷ l­îng phô gia XM cÇn cung cÊp cho c¸c tr¹m nghiÒn trong giai ®äan 2006 – 2010 lµ 56,6 tr.tÊn; giai ®äan 2011 – 2020 lµ 6,5 tr. tÊn. Tæng céng 2006 – 2020 lµ 63,1 triÖu tÊn.

Phô gia XM ®ang ®­îc khai th¸c vµ cung cÊp tõ c¸c má puzolan ë §ång Nai vµ Bµ Rịa – Vòng Tµu. C¸c má phô gia t¹i c¸c tØnh §ång Nai, Bµ RÞa – Vòng Tµu ®· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c cßn l¹i 45,5 triÖu tÊn sÏ cung cÊp cho nhu cÇu nµy. Cßn thiÕu 17,6 triÖu tÊn sÏ quy ho¹ch khai th¸c c¸c má phô gia ®· ®­îc th¨m dß t¹i hai tØnh.

CÊp phÐp khai th¸c c¸c má phô gia ®· ®­îc th¨m dß t¹i c¸c tØnh §ång Nai, Bµ RÞa – Vòng Tµu:

G§ ®Õn n¨m 2010: 11,1

G§ 2011 – 2020: 6,5


G§: 2006 – 2010

82

Tr¹m NghiÒn XM T©y Ninh

C«ng suÊt 0,5 triÖu tÊn/n¨mPhô gia: 2,7G§: 2006 – 2010

83

Tr¹m NghiÒn XM Ch×n Fon 2:

C«ng suÊt 0,8 triÖu tÊn/n¨mPhô gia: 4,5G§: 2006 – 2010

84

Tr¹m NghiÒn XM H¹ Long

C«ng suÊt 1,2 triÖu tÊn/n¨mPhô gia: 6,5G§: 2006 – 2010

85

Tr¹m NghiÒn XM Th¨ng Long 1: CS 1,1 tr.tÊn/n¨m

Phô gia: 6G§: 2006 – 2010

86

Tr¹m NghiÒn XM Th¨ng Long 2: CS 1,2 tr.tÊn/n¨m

Phô gia: 6,5G§: 2011 – 2020

87

Tr¹m NghiÒn XM CÈm Ph¶

C«ng suÊt 1,2 triÖu tÊn/n¨mPhô gia: 6,5G§: 2006 – 2010

88

Tr¹m NghiÒn XM C«ng Thanh 1: CS 0,9 tr.tÊn/n¨m

Phô gia: 5G§: 2006 – 2010

89

Tr¹m NghiÒn XM C«ng Thanh 2: CS 3,6 tr.tÊn/n¨m

Phô gia: 20G§: 2006 – 2010Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp th¨m dß, khai th¸c phô gia xi m¨ng:

G§ 2006 – 2010

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 11,1 triÖu tÊn

G§ 2011 – 2020

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 6,5 triÖu tÊn

VIII. VïNG §åNG B»NG S¤NG CöU LONGTæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 – 2010

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 3 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 59 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 4,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 30,6 triÖu tÊn

Long An

90

Tr¹m NghiÒn XM Lusk – Long An: CS 0,8 tr.tÊn/n¨m

Phô gia: 4,5

- Cung cÊp tõ má Puzolan Giao Linh - §ång NaiCP KT: 4,5


Tr¹m nghiÒn t¹i Long An

G§: 2006 – 2010kiªn giang

91

Xi m¨ng Hµ Tiªn 2

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,5 tr.t/n


§¸ v«i: 60

Nói TrÇu, Nói Cßm.
Nói TrÇu, Nói Cßm.

B + C1: 67
C1 + C2: 33

B + C1: 34 (tõ cèt + 2 m trë lªn; cßn l¹i: 9 )

C1+ C2: 33; cßn l¹i: 31)-

§ang khai th¸c
(tõ cèt + 2 m ®Õn - 35 m)

§Êt sÐt: 15

Hoµ §iÒn vµ ThÞ trÊn KiÕn L­¬ng - H. Kiªn L­¬ng

A + B + C1: 44

A + B + C1: 44

(cßn l¹i 40)-

§ang khai th¸c

Phô gia: 8

Laterit T©n An - H. VÜnh Cöu - §ång Nai

B + C1+ C2: 3,7

B + C1+ C2: 3,7

( cßn l¹i: 3)CP khai th¸c: 5


§ang khai th¸c

92

Xi m¨ng Hµ Tiªn 2 .2.

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

Khoe L¸ x· B×nh An – H. Kiªn L­¬ng

C1+ C2: 92 (th¨m dß ®Õn cèt – 75 m)

C1+ C2: 19-
-

CP khai th¸c: 56

-

§Êt sÐt: 14

Hoµ §iÒn vµ KiÕn L­¬ng


Sö dông c¸c má ®Êt sÐt, phô gia chung víi d/c 1

Phô gia: 7,6

Laterit T©n An - H. VÜnh Cöu - §ång NaiCP khai th¸c: 7,6


93

Xi m¨ng Hµ Tiªn - Kiªn Giang. Giai ®o¹n ®Õn 2010

CS: 0,45 tr.tÊn/n§¸ v«i: 18

- Hang C©y ít

- Trµ §uèc
C1+ C2: 12,223

6,5


C1+ C2: 12,223

-


-

CP TD vµ KT bæ sung tr÷ l­îng: 3- §ang khai th¸c

- QH th¨m dß bæ sung TL ®¸ v«i§Êt sÐt: 4,5

B×nh An

B + C1+ C2: 5

-

CP khai th¸c: 4,5

Sö dông c¸c má ®Êt sÐt phô gia chung víi d/c 1

Phô gia: 2,5

Puzolan tõ §ång NaiCP khai th¸c: 2,5

94

Xi m¨ng Holcim

Giai ®o¹n ®Õn 2010.

CS: 2 tr.tÊn/n.


§¸ v«i: 80

- B·i Voi

- C©y Xoµi (hai má ­íc tÝnh ®Õn cèt - 100 m: 230 triÖu tÊn.

- Khoe L¸ (mét phÇn)


B + C1: 52,83

B + C1+ C2: 27,338

C1 + C2: 98,82


Tæng tr÷ l­îng ®· ®­îc cÊp tõ 3 má: 91,05

-

§ang khai th¸c


§Êt sÐt: 20

- §¸ sÐt B×nh TrÞ

- §¸ sÐt T©y Nam má B×nh TrÞ29,4

3,062


29,4

3,062


-

-


§ang khai th¸c

Phô gia: 11

Puzolan tõ Bµ RÞa - Vòng TµuCP khai th¸c: 11
Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương