THỦ TƯỚng chính phủ


§¸ v«i: CÊp phÐp th¨m dß: 92,2 triÖu tÊntải về 3.62 Mb.
trang6/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 92,2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 92,2 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 22,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 22,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 13,2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 13,2 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 36 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 9 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 5 triÖu tÊn

S¬n laXi m¨ng S¬n La

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

Nµ P¸t

B + C1+ C2: 115,13
CP TD & KT: 36

®ang xin phÐp th¨m dß

§Êt sÐt: 9

Nµ Pã

C2: 16
CP TD & KT: 9

®ang xin phÐp th¨m dß

Phô gia: 5


CP TD vµ KT: 5Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 36 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 36 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 9 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 9 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 5 triÖu tÊn

hoµ b×nhXi m¨ng X 18

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

Ngäc L­¬ng, huyÖn Yªn Thuû

10,8

2,55; TL cßn l¹i: 1,8

CPTD vµ KT bæ xung:12,2

§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 3,5

Yªn TrÞ - H. Yªn Thuû;

Phó Lai - x· §oµn KÕt - H. Yªn Thuû0,72

2,5


0,54

2,5


-

CP TD vµ KT: 2,5§ang khai th¸c

Phô gia: 2

CP TD vµ KT: 2


Xi m¨ng S«ng §µ

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

Nói QuyÒn - X· T©n Phong, §«ng Phong - H. Cao Phong

P2: 30,24
CP TD vµ KT: 14

§· xin cÊp phÐp TD

§Êt sÐt: 3,5

Ph­¬ng Viªn, x· T©n Thµnh, H Kim B«i

C1+B: 11,34
CP TD vµ KT : 3,5

§· xin cÊp phÐp TD

Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2


Xi m¨ng Xu©n Mai

Giai ®o¹n ®Õn 2008

C«ng suÊt: 0,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 16

Léc M«n, x· Trung S¬n H. L­¬ng S¬nCP TD vµ KT: 16
§Êt sÐt: 4

Ph­¬ng Viªn, x· T©n Thµnh, H. Kim B«i

C1+B: 11,34
CP TD vµ KT : 4
Phô gia: 2,2


CP TD vµ KT: 2,2


Xi m¨ng Trung S¬n

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

Léc M«n, x· Trung S¬n-H. L­¬ng S¬nCP khai th¸c: 36
§Êt sÐt: 9

Ph­¬ng Viªn, x· T©n Thµnh, H. Kim B«iCP khai th¸c: 9
Phô gia: 5

CP TD vµ KT: 5Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 44,2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 42,2 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 10 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 11,2 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 6,2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 6,2 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 36 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 36 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 9 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 9 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 5 triÖu tÊn

®iÖn biªnXi m¨ng §iÖn Biªn

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

T©y Trang

C1: 1 ; C2: 2; P: 40
CP TD vµ KT: 14

§ang xin phÐp th¨m dß

§Êt sÐt: 4

B¶n Na HaiCP TD vµ KT: 3,5

§ang xin phÐp th¨m dß

Phô gia: 2

PuzolanCP TD vµ KT: 2Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 14 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 3,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 2 triÖu tÊn

IV. VïNG B¾C TRUNG Bé
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp tßan vïng

G§: 2006 - 2010

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 330 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 169 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 99 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 72 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 89,2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 64,1 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp tßan vïng

G§: 2011 - 2020

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 56 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 372 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 14 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 94,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 7,6 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 32,7 triÖu tÊn

thanh hãaXi m¨ng BØm S¬n

C«ng suÊt: 1,8 tr.tÊn/n§¸ v«i: 72

Yªn Duyªn

181,9 (B: 50,2;

C1: 117,3; C2: 14,4)181,9 (TL cßn l¹i 150 )

-

§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 18

Cæ §am

B + C1: 57,43

57,43 (TL cßn l¹i 49)

-

§ang khai th¸c

Phô gia: 10

®¸ phiÕn silic Th¹ch ThµnhCP TD vµ KT: 10


Xi m¨ng BØm S¬n 2

Giai ®o¹n ®Õn 2008

C«ng suÊt: 2,0 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 80

Yªn Duyªn më réng

B: 9,2; C1: 58,76;

cßn l¹i 78 sau khi ®­îc cÊp cho d/c 1

-

N/M xin th¨m dß bæ sung TL: 68 triÖu tÊn.

§Êt sÐt: 20

Tam Diªn

25
-

N/M ®ang xin CP TD vµ KT bæ sung TL: 25 tr. t.

Phô gia: 11

®¸ phiÕn silic Th¹ch ThµnhCP TD vµ KT: 11


Xi m¨ng Nghi S¬n 1

C«ng suÊt: 2,15 tr.tÊn/n§¸ v«i: 86

Má phÝa B¾c Hoµng Mai A

Má phÝa Nam Hoµng Mai AB + C1: 114,43

B + C1: 86,2B + C1: 114,43

B + C1: 86,2-

®ang khai th¸c

§Êt sÐt: 22

SÐt Tr­êng L©m

B + C1: 56

®­îc CP KT 9,71

-

®ang khai th¸c

Phô gia: 12

C¸t Silic Tr­êng L©m

B + C1: 16,65

®­îc CP KT 6,1

-

®ang khai th¸cXi m¨ng Nghi S¬n 2

Giai ®o¹n ®Õn 2008

C«ng suÊt: 2,15 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 86

Má phÝa B¾c Hoµng Mai A

Má phÝa Nam Hoµng Mai AB + C1: 114,43

B + C1: 86,2


-

Sö dông chung má víi d/c 1

§Êt sÐt: 21,5

SÐt Tr­êng L©m

B + C1: 56
CP KT: 21,5

Sö dông chung má víi d/c 1

Phô gia: 12
B + C1: 16,65
CP KT: 12

Sö dông chung má víi d/c 1Xi m¨ng C«ng Thanh 1

Giai ®o¹n ®Õn 2008

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

X· Thanh Kú – H. Nh­ Thanh

156,65
CP khai th¸c: 36
§Êt sÐt: 9

X· Thanh Kú – H. Nh­ Thanh vµ T©n Tr­êng - H. TÜnh Gia

13,5

CP khai th¸c: 9
Phô gia: 5

Cung cÊp tõ §ång Nai cho tr¹m nghiÒn miÒn Nam-

clanhke vËn chuyÓn vµo tr¹m nghiÒn miÒn NamXi m¨ng C«ng Thanh 2

Giai ®o¹n 2010 - 2011

C«ng suÊt: 3,6 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 144

Thanh Kú

T©n Tr­êng

T©n Tr­êng -Tr­êng L©m


156,65

47,6


42,6
CP TD vµ KT: 144

Bé X©y dùng ®Ò nghÞ bæ sung; clanhke vËn chuyÓn vµo tr¹m nghiÒn miÒnn Nam

§Êt sÐt: 36

T©n Tr­êng - Thanh Kú

T©n Tr­êng13,5

6,75

CP TD vµ KT: 36

Phô gia: 20


-
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 144 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 36 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 36 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 30,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 39 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 39 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 144 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 36 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 0 triÖu tÊn

nghÖ anXi m¨ng Hoµng Mai

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

Hoµng Mai B

B + C1+ C2 = 125,65

B + C1 +C2: 125,65

(TL cßn l¹i 119,9)-

®ang khai th¸c


§Êt sÐt: 14

Quúnh Vinh

B + C1 + C2 : 17,675

(trong ®ã B+C1: 8,081)B + C1 + C2 : 17,675

B + C1: 8,081 (TL cßn

l¹i B + C1: 6,73; )


-

®ang khai th¸c

Phô gia: 7,6

- §åi Chäc - Hßn NghÐn

H. NghÜa §µn - NghÖ An

-

®ang khai th¸cXi m¨ng §« L­¬ng

Giai ®o¹n ®Õn 2008

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

X· Bµi S¬n vµ §«ng S¬n – H. §« L­¬ng

363,9 (trong ®ã C1: 53,95; C2: 41,05)

-

CP khai th¸c : 36

®ang xin th¨m dß má ®¸ v«i §« L­¬ng 50,8 ha

§Êt sÐt: 9

Bµi S¬n vµ V¨n S¬n, H. §« L­¬ngCP khai th¸c: 9

®ang th¨m dß

Phô gia: 5

Bazan Phñ Quú

Cao Silic Anh S¬n

CP TD vµ KT: 5

-


Phñ QuúXi m¨ng 19/5 Qu©n khu 4

Giai ®o¹n 2010 - 2013

C«ng suÊt: 0,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 16

- §¸ v«i 19/5
- §¸ v«i Héi S¬n

C1 + C2: 99,24

(TL cßn l¹i 98,044)

53,44


®­îc cÊp phÐp KT cßn l¹i: 3

CP khai th¸c: 13

-


§ang khai th¸c

N/M xin CP

th¨m dß 21,9 tr.t


§Êt sÐt: 4

- Má sÐt I & II – X· Héi S¬n.
- Má sÐt CÈm S¬n

- Má sÐt §Ëp C©y Da1,491 (trong ®ã

C1 + C2: 1,386)

4,24

3,06


1,491

(TL cßn l¹i 1,236)


-

-

CP TD vµ KT : 4®· ®­îc cÊp

-

N/M ®ang xinCP TD vµ KT bæ sung

Phô gia: 2,5

Tha L¹ng, X· M­êng Lèng, H. Kú S¬nCP TD vµ KT: 2,5


Xi m¨ng 12/9 Anh S¬n

Giai ®o¹n 2010 - 2013

C«ng suÊt: 0,5 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 20

Bắc Kim Nhan, x· Hội Sơn,

H. Anh Sơn218,572 (trong ®ã

C1+ C2: 73,84;tr÷ l­îng khai th¸c

cßn l¹i: 3TD & CP khai th¸c: 17

®ang khai th¸c

§Êt sÐt: 5

- B¾c Kim Nhan 1 - x· Héi S¬n - H. Anh S¬n

- B¾c Kim Nhan 21,45
6,73

1,45

(TL cßn l¹i 1,22)

6,73


CP TD vµ KT : 5

®ang khai th¸c

Phô gia: 3

Tha L¹ng, x· M­êng Lèng, H. Kú S¬nCP TD vµ KT: 3Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 17 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 36 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 16,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 16,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 18,1 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 12,6 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 30 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 9 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 5,5 triÖu tÊn

qu¶ng b×nhXi m¨ng S«ng Gianh 1

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n§¸ v«i: 56

LÌn Na, LÌn B¶n - H. Tuyªn Ho¸

145,65 (B: 29,8; C1: 72,6; C2: 43,25)

145,65 (B: 29,8 C1: 72,6; C2: 43,25)

-

§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 14

- §¸ sÐt Mai Ho¸.

- Thä Léc.

- Phong Ho¸


13,4 (B: 6,7; C1:14,25)

C2: 4,8

22,0


13,4

-

--

-

-§ang khai th¸c

Dù kiÕn khai th¸c

Dù kiÕn khai th¸c


Phô gia: 7,6

QuÆng s¾t Sen Thuû, H. LÖ Thuû.-


Xi m¨ng S«ng Gianh 2

Giai ®o¹n 2011 - 2012

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

- TiÕn Ho¸, X TiÕn Ho¸ - H. Tuyªn Ho¸

B +C1+ C2: 146

(trong ®ã B + C1:102,4


CP TD vµ KT: 56

§Êt sÐt: 14

-Thä Léc, X.S¬n Léc, H. Bè Tr¹ch.

- Phong Ho¸ - H Tuyªn Ho¸B + C1 + C2: 25,85

(trong ®ã B+C1: 21,1)


CP TD vµ KT: 14

-

Phô gia: 7,6

- Th¸i Hßa X· VÜnh HiÒn, VÜnh Th¹ch - H. VÜnh Linh

P: 34
CP TD vµ KT: 7,6Xi m¨ng Bè Tr¹ch

Giai ®o¹n 2011 - 2020

C«ng suÊt: 1,8 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 72

- H¹ Trang, x· V¨n Hãa - H. Tuyªn Hãa (diÖn tÝch 2,325 km2)CP TD vµ KT: 72
§Êt sÐt: 18

- Thä Léc, x· S¬n Léc, H. Bè Tr¹chCP TD vµ KT: 18
Phô gia: 10


CP TD vµ KT: 10


Xi m¨ng Thanh Tr­êng

Giai ®o¹n 2010 -2013

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

TiÕn Ho¸, X TiÕn Ho¸, H. Tuyªn Ho¸CP TD vµ KT: 14
§Êt sÐt: 3,5

- Phong Ho¸ - H. Tuyªn Ho¸CP TD vµ KT: 3,5
Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2


Xi m¨ng ¸ng S¬n

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

TiÕn Ho¸ X TiÕn Ho¸ - H. Tuyªn Ho¸CP TD vµ KT: 14
§Êt sÐt: 3,5

- Phong Ho¸ - H. Tuyªn Ho¸CP TD vµ KT: 3,5
Phô gia: 2

-CP TD vµ KT: 2Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2007 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 100 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 25 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 14 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 2 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 56 triÖu tÊn

CÊp phÐp th¨m dß: 142 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 14 triÖu tÊn

CÊp phÐp th¨m dß: 35,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 7,6 triÖu tÊn

CÊp phÐp th¨m dß: 19,6 triÖu tÊn

qu¶ng trÞXi m¨ng Qu¶ng TrÞ

Giai ®o¹n ®Õn 2007

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

-T©n L©m- khèi B x· Cam TuyÒn – H. Cam Lé

8 - 10


-

CP khai th¸c: 14

®ang xin CP TD vµ KT

§Êt sÐt: 3,5

Quai V¹c

Má Cïa


40

9,54


-

-


CP TD vµ KT : 3,5
Phô gia: 2

Puz¬lan Cam NghÜa
Laterit Khe Hai

6,57 (trong ®ã C1: 0,27; C2: 1,3; P: 5)

1


-
-

CP TD vµ KT: 2

Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 3,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 2 triÖu tÊn

thõa thiªn huÕXi m¨ng Luskvasi 1& 2

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,5 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 20

V¨n X¸

C2 + P: 202,4

(tÝnh ®Õn – 80 m)tr÷ l­îng ®­îc cÊp khai th¸c cßn l¹i 13 tr. tÊn cung cÊp cho c¶ 4 d/c

CP TD & KT: 7

§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 5

V¨n X¸

14

14

-

§ang khai th¸c

Phô gia: 3

- Phong Mü, X· Phong Mü -

H. Phong §iÒn – TT HuÕ

CP TD & KT: 3
Xi m¨ng Luskvasi 3

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,45 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 18

V¨n X¸

C2 + P: 202,4

(tÝnh ®Õn – 80 m)Sö dông ®¸ v«i V¨n X¸ chung víi d/c 1 & 2

CP TD & KT: 18

§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 4,5

V¨n X¸

14

14

CP TD & KT: 4,5

§ang khai th¸c

Phô gia: 2,4

- Phong Mü, X· Phong Mü -

H. Phong §iÒn – TT HuÕ

CP TD & KT : 2,4
Xi m¨ng Luskvasi 4

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,0 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 40

V¨n X¸

C2 + P: 202,4

(tÝnh ®Õn – 80 m)Sö dông ®¸ v«i V¨n X¸ chung víi d/c 1 & 2

CP TD& KT : 40

§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 10

V¨n X¸

14

14

CP TD & KT: 10

§ang khai th¸c

Phô gia: 1,1

- Phong Mü, X· Phong Mü -

H. Phong §iÒn – TT HuÕ

CP TD & KT : 1,1

XM nghiÒn t¹i chçXi m¨ng §ång L©m

Giai ®o¹n 2010 - 2014

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

X· Phong Xu©n – H. Phong §iÒn

P: 151,456; trong ®ã:
CP khai th¸c: 56
§Êt sÐt: 14

X· Phong Xu©n vµ Phong An –

H. Phong §iÒnkhèi I: C2: 22 ;

khèi II: P: 12,3 ;

khèi III: P: 18,7;

khèi IV: P: 10


CP khai th¸c: 14
Phô gia: 7,6

Khe M¹, H. Phong §iÒn – TT HuÕ

P1: 256,5
CP TD vµ KT: 7,6


Xi m¨ng Long Thä

Giai ®o¹n ®Õn 2007

C«ng suÊt : 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

Long Thä

B+ C1: 25

®­îc CP KT cßn l¹i 3

CP TD vµ KT: 11

§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 3,5

Long Thä

C2 : 7
CP TD vµ KT: 3,5

§ang khai th¸c

Phô gia: 2

Khe M¹, H. Phong §iÒn, TT HuÕ

P1: 256,5
CP TD vµ KT: 2Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 – 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 69 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 69 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 18 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 18 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 16,1 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 8,5 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 – 2020§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 56 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 7,6 triÖu tÊn

V. VïNG NAM TRUNG Bé
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 – 2010


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương