THỦ TƯỚng chính phủ


§¸ v«i: CÊp phÐp th¨m dß: 143 triÖu tÊntải về 3.62 Mb.
trang5/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 143 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 242,4 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 50,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 84 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 63,2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 54,2 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp Vïng §«ng B¾c

G§: 2011 - 2020

§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 110 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 174 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 4,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 43,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 8,4 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 17,4 triÖu tÊn

cao b»ngXi m¨ng Cao B»ng

Giai ®o¹n ®Õn 2011 - 2013

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

- Nµ Lñng - TX Cao B»ng; Bã Mu Lòng Tao

P: 20
CP TD vµ KT: 14

Ủy ban nhân dân tØnh ®Ò nghÞ bæ sung

§Êt sÐt: 3,5

- §Ò Th¸m - TX Cao B»ng; B¶n Giµm, X. NguyÔn HuÖ - H. Hoµ AnCP TD vµ KT: 3,5

Phô gia: 2

- L¨ng M«n - x· L¨ng M«n -

H. Nguyªn B×nh

CP TD vµ KT: 2
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§ 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 14 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c giai ®äan 2010 -2020

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 3,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c giai ®äan 2010 - 2020

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c giai ®äan 2010 - 2020
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

§· cÊp phÐp giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

§· cÊp phÐp giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn

Phô gia:

§· cÊp phÐp giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 2 triÖu tÊn

Tuyªn quangXi m¨ng Trµng An

Giai ®o¹n ®Õn 2010 - 2014

C«ng suÊt: 0,90 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

Yªn LÜnh (Trµng §µ)

967,418 (trong ®ã cÊp B: 5,418; C1+ C2: 548; cÊp P: 414)
CP khai th¸c: 36

GP KT Bé TN & MT

sè 724/GP –BTNMT, ngµy 18/6/2004 (CP KT 20 n¨m)§Êt sÐt: 9

Trµng §µ

tæng 101,55 (cÊp B: 2,25; cÊp C1+C2: 99,3
CP TD & khai th¸c: 9

GP KT sè 08/GP-UBND ngµy24/3/2006 (KT 5 n¨m)

Phô gia: 574

CP TD vµ KT: 5


Xi m¨ng Tuyªn Quang

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,25 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 10

Yªn LÜnh (Trµng §µ)

®· ®­îc CPKT: 4,475

trong ®ã C1: 4,475;C1:4,275

CP TD vµ KT: 10
§Êt sÐt: 2,5

Trµng §µ

cÊp C1: 0,4

0,37

CP TD vµ KT: 2,5
Phô gia: 1,5


CP TD vµ KT: 1,5


Xi m¨ng S¬n D­¬ng

Giai ®o¹n 2004 - 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

Phóc øng, huyÖn S¬n D­¬ngCP TD vµ KT: 14
§Êt sÐt: 3,5

B¾c Lòng, x· Phóc øng, huyÖn S¬n D­¬ngCP TD vµ KT: 3,5
Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 24 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 24 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 15 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 6 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 8,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 36 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 9 triÖu tÊn

Phô gia:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 5 triÖu tÊn

Yªn b¸iXi m¨ng Yªn B¸i

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

PhÝa T©y B¾c má M«ng S¬n

500

®· cÊp 2,614

CP KT: 11,4

GP KT Bé TN & MT

sè 318/GPBTNMT,28/3/2006§Êt sÐt: 4

B¾c Lòng, x· Phóc øng, H. S¬n D­¬ng
2,70 (6,58 ha)

CP TD vµ KT: 3,5

GP khai th¸c Bé CN cÊp

Phô gia: 2

Tuy Léc

B + C1+ C2: 5,95

5,95

CP khai th¸c: 2


Xi m¨ng Yªn B×nh

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

M«ng S¬n

500

20,4 ha t¹i c¸c khèi 1- B, 2 - C1, 3 - C1, 4 - C1

tæng tr÷ l­îng KT:31,1-

GP KT Bé TN & MT

sè 1058/GP-BTNMT

10/8/2006


§Êt sÐt: 9

Hîp Minh – Giíi Phiªn

5,0

(41,5 ha)

CP khai th¸c: 9
Phô gia: 5


CP TD vµ KT: 5Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 11,4 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 3,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 12,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 7 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 7 triÖu tÊn

Phó ThäXi m¨ng S«ng Thao

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

- Ninh D©n

Tæng TL: 22,16 (trong ®ã: B: 5,8 ; C1:16,4)

Tæng 22,16; cÊp B : 5,8; cÊp C1:16,36

-

§· ®­îc CP khai th¸c

§Êt sÐt: 9

Ninh D©n (Khu III)

Tæng TL: 10,2 (trong ®ã: cÊp B: 1,653;

C1: 4,034; C2: 4,513)10,2


-

§· ®­îc CP khai th¸c

Phô gia: 5

Cao Silic Ninh D©n

Bazan Ninh D©nB + C1: 5,25
CP TD vµ KT: 5

-Xi m¨ng Thanh Ba (C«ng ty xi m¨ng §¸ v«i – Phó Thä)

Giai ®o¹n ®Õn 2007

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

X· Ninh D©n – H. Thanh Ba

Tæng TL: 20 trong ®ã; cÊp B: 2; cÊp C1: 1
CP khai th¸c: 14
§Êt sÐt: 3,5

X· Yªn Néi – H. Thanh Ba

10,3

trong ®ã: C1: 7,1


CP khai th¸c: 3,5

®· CPTD vµ KT 0,18 km2§· TD theo GP Bé TN&MT sè 686/GP BTNMT,

ngµy18/5/2006 ®ang tr×nh

H§§GTL duyÖt tr÷ l­îng


Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 0 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 7 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 7 triÖu tÊn

Th¸i nguyªnXi m¨ng Th¸i Nguyªn

G§ ®Õn ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

La Hiªn

A +B + C1+ C2: 29,8

trong ®ã: cÊp B: 9,202

cÊp C1+ C2: 20,57


®· cÊp phÐp KT: 40

bæ sung CP TD vµ KT: 16

§· cÊp GP KT

sè 2290/GP - BTNMT§Êt sÐt: 14

§¸ sÐt Long Giµn

B+C1:15
CP khai th¸c: 14

§ang th¨m dß

Phô gia: 7,6


CP TD vµ KT: 7,6


Xi m¨ng Qu¸n TriÒu

Giai ®o¹n ®Õn 2010 - 2012

C«ng suÊt: 0,6 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 24


Nguån nguyªn liÖu s½n cã t¹i chç trong qu¸ tr×nh khai th¸c than

BXD ®Ò nghÞ bæ sung

§Êt sÐt: 6


Phô gia: 3,2
Xi m¨ng La Hiªn

G§ ®Õn 2005

C«ng suÊt: 0,25 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 10

La Hiªn

§ång ChuçngB + C1+ C2: 165,368

-


7,5

-


CP KT: 10

§· ®­îc cÊp phÐp KT

§ang th¨m dß (Së TNMT)§Êt sÐt: 2,5

Cóc §­êng

B + C1: 28,17
CP TD vµ KT: 2,5

§· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c. ®ang xin cÊp phÐp th¨m dß më réng 5,82 tr. tÊn (Së TNMT)

Phô gia: 1,5


CP TD vµ KT: 1,5Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 16 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 26 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 2,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 16,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 9,1 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 9,1 triÖu tÊn

l¹ng s¬nXi m¨ng §ång Bµnh

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

§ång Bµnh (TT Chi L¨ng)

B: 23; C1: 59
CP TD & KT: 36

®ang xin CP TD vµ KT

§Êt sÐt: 9

§ång Bµnh (TT Chi L¨ng)

B: 1; C1: 9
CP TD & KT: 9

®ang xin CP TD vµ KT

Phô gia: 5


CP TD vµ KT: 5Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 36 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 36 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 9 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 9 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 5 triÖu tÊn

b¾c giangXi m¨ng Bè H¹

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 36

- §ång TiÕn, X. §ång TiÕn, H. H÷u Lòng

P: > 1.440
CP TD vµ KT: 36

BXD ®Ò nghÞ bæ sung

§Êt sÐt: 9

- X· H­­¬ng S¬n, H. L¹ng GiangCP TD vµ KT: 9

Phô gia: 5

- Tam Dinh - X.Qu¶ng L¹c, H. Cao Léc - TØnh L¹ng S¬n

P: 40 - 50
CP TD vµ KT: 5Xi m¨ng H­¬ng S¬n

Giai ®o¹n ®Õn 2011 - 2013

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

- §ång TiÕn - H. H÷u Lòng

- Cai Kinh, x· Cai Kinh - H. H÷u Lòng

CP TD vµ KT: 14

BXD ®Ò nghÞ bæ sung

§Êt sÐt: 3,5

- X· H­­¬ng S¬n, H. L¹ng GiangCP TD vµ KT: 3,5

Phô gia: 2

- Tam Dinh, X· Qu¶ng L¹c,

H. Cao Léc - TØnh L¹ng S¬n

CP TD vµ KT: 2
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 50 triÖu tÊn

CÊp phÐp th¨m dß: 36 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 12,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp th¨m dß: 9 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 7 triÖu tÊn

CÊp phÐp th¨m dß: 5 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 14 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 3,5 triÖu tÊn

Phô gia:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 2 triÖu tÊn

Qu¶ng NinhXi m¨ng CÈm Ph¶

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 2,3 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 92

Quang Hanh

B + C1: 260,5 (tr. ®ã

B: 414,94; C1: 218,99-

-

§· ®­îc CP khai th¸c

§Êt sÐt: 23

Hµ Chanh

B + C1: 28,3 (tr. ®ã: B: 12,46; C1: 15,823)
-

§· ®­îc CP khai th¸c

Phô gia: 4,3


CP TD vµ KT: 4,3

cung cÊp t¹i chçXi m¨ng Th¨ng Long I

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 2,3 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 92

Khèi 4 (®¸ tr¾ng Hoµnh Bå)

B + C1+ C2: 181

(tr. ®ã: B: 53,08;

C1: 105,03; C2: 22,94

CP khai th¸c: 92

§ang xin cÊp phÐp KT

§Êt sÐt: 23

Yªn Mü

A +B + C1: 28,5

cÊp A: 4,12; cÊp

B: 18,8; cÊp C1: 5,55

CP khai th¸c: 23

§ang xin cÊp phÐp KT

Phô gia: 6


CP TD vµ KT: 6

cung cÊp t¹i chçXi m¨ng Th¨ng Long II

Giai ®o¹n 2011 - 2020

C«ng suÊt: 2,3 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 92

Khèi 3 (®¸ tr¾ng Hoµnh Bå)

C2: 235,0
CP TD & khai th¸c: 92
§Êt sÐt: 23

XÝch Thæ

A + B: 24,0
CP khai th¸c: 23
Phô gia: 6


CP TD vµ KT: 6

cung cÊp t¹i chçXi m¨ng H¹ Long

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 2,0 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 80

¸ng Quan (®¸ v«i s¹ch)

B + C1: 86,55
-

§· ®­îc CP khai th¸c

§Êt sÐt: 20

Lµng Bang A

A + B + C1: 17,66

(tr. ®ã: A: 4,413;

B: 12,112; C1: 1,135)

-

§· ®­îc CP khai th¸c

Phô gia: 4,32


CP TD vµ KT: 4,32

cung cÊp t¹i chçXi m¨ng Lam Th¹ch 1

Giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010

C«ng suÊt: 0,45 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 18

- Ph­¬ng Nam
- Hµ Phong

Tr÷ l­îng lín.

§· kh¶o s¸t: 12

C1+ C2: 2,1


15
2,1

CP TD vµ KT bæ xung: 3

-


§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 4,5

- B·i Soi

- Quang HanhC1+ C2: 0,249

C1+ C2: 0,20,249

0,2 (Tæng sè : 0,449)-

CPTD vµ KT bæ sung:4,5§· ®­îc cÊp

§· ®­îc cÊpPhô gia: 2,4


CP TD vµ KT: 3


Xi m¨ng Lam Th¹ch 2

Giai ®o¹n 2011 - 2015

C«ng suÊt: 0,45 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 18

- Ph­¬ng Nam
- Hµ Phong

Tr÷ l­îng lín.

§· kh¶o s¸t: 12

C1+ C2: 2,1

CP TD vµ KT: 18
§Êt sÐt: 4,5

- B·i Soi

- Quang HanhC1+ C2: 0,249

C1+ C2: 0,2


CP TD vµ KT: 4,5
Phô gia: 2,4


CP TD vµ KT: 2,4Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 3 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 95 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 4,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 27,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 17,6 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 17,6 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 110 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 110 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 4,5 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 27,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 8,4 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 8,4 triÖu tÊn

III. VïNG T¢Y B¾C
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp tßan vïng

G§: 2006 - 2010


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương