THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang4/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

§Êt sÐt: 3,5

Tr¹i ChÑm x· B¹ch §»ng -

H. Kinh M«n

CP khai th¸c : 3,5

®ang kh¶o s¸t má sÐt

Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§ ®Õn 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 94 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 102 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 7 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 24,5 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 29,7 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 29,7 triÖu tÊn

hµ namXi m¨ng Bót S¬n 1

§ang häat ®éng

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

Hång S¬n

B + C1: 57,86

57,86 (cßn l¹i 47,3)

CP TD vµ KT: 9

®ang khai th¸c

§Êt sÐt: 14

- Kh¶ Phong I& II

- Ba SaoB + C1+ C2: 12,84

B + C1: 4,212,84 (cßn l¹i 11,3)

4,2


-

®ang khai th¸c

Phô gia: 7,6

- Cao Silic

- Hµ Trung

- QuÆng s¾t Th¹ch Thµnh
CP TD vµ KT: 7,6

®ang khai th¸cXi m¨ng Bót S¬n 2

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,4 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 56

Liªn S¬n

C1: 158,4; C2: 148,6
CP TD vµ KT: 56

xin th¨m dß më réng

§Êt sÐt: 14

Ba Sao më réng

SÐt Khe NonB + C1+ C2: 20,54

CP khai th¸c: 14


®· TD 1996 vµ xin th¨m dß më réng

Phô gia: 7,6

§¸ BazanCP TD vµ KT: 7,6

muaXi m¨ng KiÖn Khª

§ang häat ®éng

C«ng suÊt: 0,12 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 5

- §«ng Thung §«n - TT KiÖn Khª vµ x· Thanh Thuû – H. Thanh Liªm

82


-

CP khai th¸c: 5

(16 ha)


®ang khai th¸c

§Êt sÐt: 1,2

ThÞnh Ch©u

20
CP TD vµ KT: 1,2

®ang khai th¸c

Phô gia: 0,72

Khe NonCP TD vµ KT: 0,7


Xi m¨ng X77

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,12 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 5

Thung §ãt

6

6

CP KT: 5

®ang khai th¸c

§Êt sÐt: 1,2

- Kh¶ Phong

- §åi ThÞ, §åi Tr¾m - H.Kim B¶ngC1+ C2: 21,45

-


-

-

CP TD vµ KT: 1,2§ang khai th¸c

§ang xin CP TD vµ KTPhô gia: 0,72


CP TD vµ KT: 0,7


Xi m¨ng Thanh Liªm

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

X· Thanh NghÞ – H. Thanh Liªm

TL ®Þa chÊt:

C2: 1004,9


CP khai th¸c: 14

§ang xin phÐp khai th¸c

§Êt sÐt: 3,5

Khu I x· Liªm S¬n vµ khu II x· Thanh T©n – H. Thanh LiªmCP khai th¸c: 3,5

§ang xin phÐp khai th¸c

Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2


Xi m¨ng Hoµng Long

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 0,35 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 14

X· Thanh NghÞ, H. Thanh Liªm

Tµi liÖu ®Þa chÊt

C2: 1004,9


CP khai th¸c: 14

®· th¨m dß TL: C1: 27,28 triÖu tÊn vµ ®ang tr×nh H§§GTL.

§Êt sÐt: 3,5

Khe Non x· Thanh T©m –

H. Thanh Liªm-
CP khai th¸c: 3,5

§ang xin phÐp khai th¸c

Phô gia: 2


CP TD vµ KT: 2


Xi m¨ng Vinashin

Giai ®o¹n 2010 - 2011

C«ng suÊt: 0,9 tr. tÊn/n


§¸ v«i: 36

T©y th«n Nam C«ng, H .Thanh Liªm.

P: 27,2
CP TD vµ KT: 36

BXD ®Ò nghÞ bæ sung

§Êt sÐt: 9

- Má Khe Non, nói Ph­îng,

H. Thanh Liªm.P: 140,12
CP TD vµ KT: 9

Phô gia: 5

- Puzolan Long Khª

P: 32,4
CP TD vµ KT: 5Xi m¨ng Hßa Ph¸t (d/c1)

Giai ®o¹n: 2010 - 2011

C«ng suÊt: 0,9 tr. tÊn/n


§¸ v«i: 36

- Má T3, T9, Thanh NghÞ

P: 82
CP TD vµ KT: 36

BXD ®Ò nghÞ bæ sung

§Êt sÐt: 9

- T49 - T51 Khe Non -

HuyÖn Thanh LiªmP:100,766
CP TD vµ KT: 9

Phô gia: 5,0

- Puzolan Long Khª

P: 32,4CP TD vµ KT: 5,0Xi m¨ng CaViCo - Phi

Giai ®o¹n: 2011-2013

C«ng suÊt: 1 tr. tÊn/n


§¸ v«i: 40

- T35, T28, Thanh NghÞ

P: 369,0
CP TD vµ KT: 40

§· ®­îc BXD thay thÕ dù ¸n XM B¹ch §»ng

§Êt sÐt: 10

- T56, T57 Khe Non - HuyÖn Thanh LiªmCP TD vµ KT: 10

Phô gia: 5,4

- Puzolan Long Khª

P: 32,4
CP TD vµ KT: 5,4C«ng ty cæ phÇn g¹ch ngãi

S«ng Chanh (XM Trµng An) .

Giai ®o¹n: 2011-2013

C«ng suÊt: 0,7 tr. tÊn/n§· v«i: 28

- T35, T36, Thanh NghÞ

P: 369
CP TD vµ KT: 28

§· ®­îc bæ sung vµo QH XM


§Êt sÐt: 7

- Khe Non, xãm Suèi Ngang

P: 140,12
CP TD vµ KT: 7

Phô gia: 4

- Puzolan Long Khª

P: 32,4
CP TD vµ KT: 4
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§ ®Õn 2010
§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 205triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 103 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 37,4 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 23,4 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 40,2 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 20,64 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

CÊp phÐp G§: 2011 - 2020§¸ v«i:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 140 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 35 triÖu tÊn

Phô gia:

§· cÊp phÐp th¨m dß giai ®äan tr­íc

CÊp phÐp khai th¸c: 19,4 triÖu tÊn

ninh b×nhXi m¨ng Tam §iÖp

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,4 tr. tÊn/n


§¸ v«i: 56

Hang N­íc (QuyÒn C©y)

B + C1+ C2: 200

200
§ang khai th¸c

§Êt sÐt: 14

QuyÒn C©y

25

22
§ang khai th¸c

Phô gia: 7,6


CP TD vµ KT: 7,6


Xi m¨ng HÖ D­ìng 1

Giai ®o¹n: 2011-2013

C«ng suÊt:1,8 tr. tÊn/n¨m


§¸ v«i: 72

C«i Khª x· Ninh H¶i – H. Hoa L­

M¶ Vèi x· Ninh V©n – H. Hoa L­14

86

CP TD vµ KT: 72

UBND d­ kiÕn cÊp TD 100 ha (204 tr.tÊn)

§Êt sÐt: 18

§åi Giµng - x· Qu¶ng L¹c – H. Nho Quan; x· Yªn S¬n – TX Tam §iÖp

78
CP TD vµ KT: 18

UBND d­ kiÕn cÊp TD 60 ha (78 triÖu tÊn)

Phô gia: 10

Xû Pyrit L©m ThaoCP TD vµ KT: 10


Xi m¨ng HÖ D­ìng 2

Giai ®o¹n: 2011-2013

C«ng suÊt: 1,8 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 72

C«i Khª x· Ninh H¶i – H. Hoa L­

M¶ Vèi x· Ninh V©n – H. Hoa L­14

86

CP TD vµ KT: 72

UBND d­ kiÕn cÊp TD 100 ha (204 tr.tÊn)

§Êt sÐt: 18

§åi Giµng - x· Qu¶ng L¹c – H. Nho Quan; x· Yªn S¬n – TX Tam §iÖp

78
CP TD vµ KT: 18

UBND d­ kiÕn cÊp TD 60 ha (78 triÖu tÊn)

Phô gia: 10


CP TD vµ KT: 10


Xi m¨ng VinaKansai 1

Giai ®o¹n 1 ®Õn 2007

C«ng suÊt: 0,9 tr. tÊn


§¸ v«i: 36

Má ®¸ Gia Hoµ, Gia Thanh –

H. Gia ViÔn (174 ha)195
CP KT: 36

UBND tØnh ®· QH khu nguyªn liÖu 174 ha

§Êt sÐt: 9

§åi TÕ Mü - X· Gia V­îng, Gia Hoµ - H. Gia ViÔn (59 ha)

25,2
CP KT: 9

UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu th¨m dß nguyªn liÖu

Phô gia: 5

Xû Pyrit L©m ThaoCP TD vµ KT: 5


Xi m¨ng VinaKansai 2

Giai ®o¹n ®Õn 2010

G§ 2 ®Õn 2008:

1,8 tr. tÊm/n¨m
§¸ v«i: 72

Má ®¸ Gia Hoµ, Gia Thanh –

H. Gia ViÔn (174 ha)P: 195
CP TD vµ KT: 72

UBND tØnh ®· QH khu nguyªn liÖu

§Êt sÐt: 18

- §åi Giµng, Qu¶ng L¹c - H. Nho Quan

90
CP TD vµ KT: 18

UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

Phô gia: 10


CP TD vµ KT: 10


Xi m¨ng H­íng D­¬ng

Giai ®o¹n ®Õn 2007

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n§¸ v«i: 36

- Má §ång Giao P. Nam S¬n –

TX Tam §iÖp (24,23 ha)

- PhÝa Nam Hang N­íc II , X· Quang S¬n, TX Tam §iÖp (33 ha)


-


CP khai th¸c: 36


UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu.

§Êt sÐt: 9

Trµ Tu - x· §«ng S¬n - TX. Tam §iÖp (25 ha)

25

CP khai th¸c: 9

-


UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

Phô gia: 5


CP TD vµ KT: 5


Xi m¨ng H­íng D­¬ng 2

Giai ®o¹n: 2011 - 2013

C«ng suÊt: 0,9 tr.tÊn/n§¸ v«i: 36

- Má §ång Giao - ph­êng Nam S¬n - TX. Tam §iÖp (24,23 ha)

PhÝa Nam Hang N­íc (QuyÒn C©y) (33 ha), X. Quang S¬n,Tam §iÖp33,3 ha
24,23 ha
CP TD vµ KT: 36


UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu .

§Êt sÐt: 9

Trµ Tu - x· §«ng S¬n - TX Tam §iÖp (25 ha)

25

CP TD vµ KT: 9

-


UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

Phô gia: 5


CP TD vµ KT: 5


Xi m¨ng Phó S¬n

Giai ®o¹n ®Õn 2008:

CS: 1,2 triÖu tÊn


§¸ v«i: 48

d·y nói L¹c V©n Gia T­êng, Phó S¬n – H. Nho Quan (117 ha)

P: 180
CP TD vµ KT: 48

UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

§Êt sÐt: 12

§åi Ngäc, §Çm §ïn x· Th¹ch B×nh, H. Nho Quan (42 ha); §åi DÎ x· XÝch Thæ - H. Nho Quan (28 ha).

­íc 42 triÖu tÊn


CP TD vµ KT: 12


UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

Phô gia: 6,48


CP TD vµ KT: 6,48


Xi m¨ng Duyªn Hµ 1

Giai ®o¹n ®Õn 2007

C«ng suÊt: 0,54 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 22

Nói M¶ Vèi (Ninh V©n, H Hoa L­) (40,61ha)CP khai th¸c: 22

UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

§Êt sÐt: 5,4

§åi Giµng - x· Qu¶ng L¹c –

H. Nho Quan; x· Yªn S¬n – TX Tam §iÖp (30 ha)25
CP khai th¸c: 5,4

UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

Phô gia: 3

Xû Pyrit L©m Thao.CP TD vµ KT: 3


Xi m¨ng Duyªn Hµ 2

Giai ®o¹n ®Õn 2010

C«ng suÊt: 1,8 tr.tÊn/n


§¸ v«i: 72

Nói M¶ Vèi (Ninh V©n, H Hoa L­) (40,61ha);CP TD vµ KT: 72

UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

§Êt sÐt: 18

§åi Giµng - x· Qu¶ng L¹c –

H. Nho Quan; x· Yªn S¬n – TX Tam §iÖp (30 ha)25
CP TD vµ KT: 18

UBND tØnh ®· quy ho¹ch khu nguyªn liÖu

Phô gia: 10


CP TD vµ KT: 10Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp G§ 2006 - 2010§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 264 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 286 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 66 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 71,4 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 51,1 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 47,1 triÖu tÊn
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

CÊp phÐp

Giai ®o¹n: 2011 - 2020


§¸ v«i:

CÊp phÐp th¨m dß: 108 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 180 triÖu tÊn

§Êt sÐt:

CÊp phÐp th¨m dß: 27 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 45 triÖu tÊn

Phô gia:

CÊp phÐp th¨m dß: 15 triÖu tÊn

CÊp phÐp khai th¸c: 25 triÖu tÊn

II. VïNG §¤NG B¾C
Tæng tr÷ l­îng ®Ò nghÞ

cÊp phÐp Vïng §«ng B¾c

G§: 2006 - 2010


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương