THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang20/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
1

VÜnh Linh

VÜnh Hoµ - VÜnh Linh

- Kinh ®é: 1070 03’45

- VÜ ®é: 170 0330SiO2: 33 – 36 ; Al2O3: 26;

Fe2O3: 16 – 18P : 34,42

Bazan2

T©n L©m

X· Cam NghÜa – H. Cam Lé

- Kinh ®é: 1060 56’10

- VÜ ®é: 160 4553SiO2: 35,5; Al2O3: 24,12;

Fe2O3: 21P : 8

Bazan3

Dèc MiÕu

X· Do Phong – H. Do Linh

- Kinh ®é: 107004’30;

- VÜ ®é:160 5710Đé hót v«i: 125 -190 mg/g

15,56

Bazan4

T©y Do Linh

X· Do Hßa, Do S¬n, Do B×nh – H. Do Linh

- Kinh ®é:107000’ 00-107010’ 00 

VÜ ®é: 160 5343” ­­-160 5730Đé hót v«i: 39 mg/g

P: 2

P: 50


Bazan bät

Bazan ®Æc

5

Cïa

X· Cam NghÜa – H. Cam Lé

Kinh ®é:106057’00; VÜ ®é:1604553

Đé hót v«i; 63,77 - 65,51 mg/g

P: 3

Bazan6

Cam NghÜa

H. Cam Lé4,57 ( tæng 6,57 ®·

QH th¨m dß 2)Puzolan7

VÜnh Linh

X· VÜnh Hßa –H. VÜnh Linh

- Kinh ®é : 107o 03’45”

- VÜ ®é: 17o 03’ 30”SiO2: 32,4 -36,2 ; Al2O3: 26,03 -27,96

P: 34

Puzolan8

Th¸I Hßa

X· VÜnh HiÒn, VÜnh Th¹ch – H. VÜnh Linh

- Kinh ®é: 107o05’02’’;

- VÜ ®é: 17o03’02”Đé hót v«I 60,35 - 89,65 mg/g

P: 34

Puzolan9

Lµng CÇu

H. NghÜa §µn
Tû lÖ ®é rçng 65%; SiO2 : 43,4; Al2O3: 11,04; Fe2O3: 15,14

®iÓm khoáng s¶n

Ba zan bätthõa thiªn huÕ

4 má Puzolan; tr÷ l­îng: 240,8 triÖu tÊn1

H÷u Ng¹n S. ¤ L©u

B×nh §iÒn

Khe M¹

Pa Hy, Hång H¹H. Phong §iÒn

X· B×nh §iÒn - H. H­¬ng Trµ.

H. Phong §iÒn

H. A L­íi.

240,8 ( tæng P1: 256,5 ®· QH th¨m dß 15,2)

PuzolanVïng NAM TRUNG Bé

1 má Puzolan; ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng; 1 má Bazan; tr÷ l­îng: 73 triÖu tÊnqu¶ng nam

1 má Puzolan ; 1 má Bazan; tr÷ l­îng: 73 triÖu tÊn1

Ph­êng R·nh

X· QuÕ Léc - H. QuÕ S¬n

-

Bazan, TP gåm sÐt v«i chøa manhª vµ phèt pho; CaO: 22,4; MgO: 6 - 11,4; SiO2: 28 - 50.

P: 73

Bazan2

QuÕ T©n

X· QuÕ T©n - H. QuÕ S¬n

-

Puzolan phong ho¸ tõ c¸c ®¸ phiÕn xerixit, phiÕn amfibol

Má cã triÓn väng

PuzolanVïng T¢Y NGUY£N

1 má Puzolan; ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­înggia lai

1 má Puzolan ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng1

Dê Thông

X· Bờ Ngoong- Huyện Chư Sª

Kinh ®é: 108007'20"; VÜ ®é: 13047'40"
®iÓm khoáng s¶n

PuzolanVïng §¤NG NAM Bé

28 má Puzolan; tr÷ l­îng: 443 triÖu tÊn; trong ®ã 7 má ch­a x¸c ®Þnh

10 má Laterit: 257 triÖu tÊn; 3 má bazan: 9,6 triÖu tÊn trong ®ã 2 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îngNinh thuËn


b×nh ph­íc

4 má Puzolan; tr÷ l­îng 56 triÖu tÊn; 5 má Laterit: 254,6 triÖu tÊn


Léc H­ng

X· Léc H­ng - H. Léc Ninh

- Kinh ®é : 10603420;

- VÜ ®é: 1104911SiO2: 49,58; Al2O3: 15,60; Fe2O3: 11,96;

P: 15

Puzolan
2

Chum Ri

X· An Kh­¬ng - H. B×nh Long

- Kinh ®é : 10604123;

- VÜ ®é: 1104336SiO2: 46,38; Al2O3: 15,13; Fe2O3: 5,22; ®é hót v«i: 93,8mg CaO/g phô gia

P2 : 3,6

Puzolan
3

Thanh L­¬ng

X· Thanh L­¬ng - H. B×nh Long

-

SiO2: 46,26; Al2O3: 13,8; Fe2O3: 3,55; ®é hót v«i: 92,15 - 86,24 mg CaO/g phô gia

15

Puzolan
4

Phu Miªng

X· Thanh An - H. B×nh Long

- Kinh ®é : 10604100;

- VÜ ®é: 1104530®é hót v«i: 76,44 - 78,4 mg CaO/g phô gia

Mỏ lớn. Tài nguyªn dự b¸o cấp P2 là 22,5

Puzolan
5

T©y B×nh Phó

X· An Phó, huyện B×nh Long

- Kinh ®é : 1060 31'40'';

- VÜ ®é: 11039' 30''SiO2 : 22,32; Al2O3 : 12,25; Fe2O3 : 50,53; FeO : 0,29

P: 6

Laterit

6

Tµ ThiÕt

X· Léc Thµnh - H. Léc Ninh

- Kinh ®é : 1060 2641

- VÜ ®é: 110 4421.SiO2: 38,5; Al2O3: 2,6; Fe2O3: 37,5;

55,6 (Tæng lµ 77,606

®· QH th¨m dß 22)Laterit

7

An Phó

X· An Phó, huyện B×nh LongP: 66

Laterit
8

Bàu Vàng - Bàu Dôn

X· Minh Thắng, huyện Chơn Thành

- Kinh ®é : 106043'00”;

- VÜ ®é: 11030'06''SiO2 : 19,28; Al2O3 : 13,88; Fe2O3 : 52,60; FeO: 0,35;

P2 : 36 triệu m3

(90 triÖu tÊn)Laterit

9

Đồng Cọp

X· T©n Tiến, huyện Đồng Phó

- Kinh ®é : 106050'00'';

- VÜ ®é: 11026'20''SiO2 : 15,08; Al2O3 : 16,24; Fe2O3 : 54,36; FeO: 0,22

P2 : 15

Laterit

T©y Ninh

5 má Laterit; ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng
1

Minh Hoà

X· Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng.

- Kinh ®é: 106029'20'';

- VÜ ®é: 11027'50''Laterit thành tạo từ trầm tích

cát bột sét phong hoáMỏ nhỏ.

Laterit

2

Dầu Tiếng


X· Định An, huyện Dầu Tiếng.

- Kinh ®é : 106021'37'';

- VÜ ®é: 11019'16''
Laterit thành tạo từ cát bột sét bị phong hoá gắn kết thành khối vững chắc, dày 2 m

Mỏ nhỏ.

Laterit

3

Đông Bến Cát

Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát

- Kinh ®é : 106036'50'';

- VÜ ®é: 11008'42''
Laterit bị kết vón bởi oxyt sắt rắn chắc, bề dày lớp cát laterit hoá từ 1 đến 3,9 m..

Mỏ nhỏ, trữ lượng cấp C2 : 0,7 triệu m3.

(0,98 triÖu tÊn)Laterit

4

Chánh Hiệp


X· Hiệp Thành, Thị x· Thủ Dầu Một.


- Kinh ®é: 106039'39''

- VÜ ®é: 10059'00''Laterit phân bố thành đới kết tảng không liên tục, dày 0,5 - 1,5 m

Điểm khoáng sản


Laterit

5

Ấp Thanh BìnhX· Bình Nhâm, huyện Thuận An.- Kinh ®é: 106042'18'';

- VÜ ®é: 10057'04''
Laterit thành tạo từ cát bột bị laterit hoá, gắn kết rắn chắc. Bề dày laterit 2 - 3 m.

Điểm khoáng sản

Laterit

®ång nai

24 má Puzolan : 387 triÖu tÊn; trong ®ã 7 má Puzolan ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng
1

§Ønh 396

H. Long Kh¸nh80

Puzolan
2

Suèi LÐ

X· Xu©n Bảo - H. Cẩm Mỹ

- Kinh ®é:107°16’00”;

- VÜ ®é: 10°51’35”


Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan
3

§åi Nh¬n NghÜa

H. Long Kh¸nh3

Puzolan
4

CÈm Tiªn

H. Long Kh¸nh10,3

Puzolan
5

Nói Con R¾n

H. Long Kh¸nh10

Puzolan
6

§«ng Nam C©y G¸o

H. Thèng NhÊt
Đé hót v«i: 82 - 87 mg CaO/g phô gia (PG)

20

Puzolan
7

Bµu Hµm 1

H. Thèng NhÊt20

Puzolan
8

Thanh S¬n 1

X· Thanh Sơn - H. Định Qu¸n

- Kinh ®é: 107°18’47”;

- VÜ ®é: 11°18’06”Đé hót v«i: 91 mg CaO/g phô gia

15

Puzolan
9

Thanh S¬n 2

H. §Þnh Qu¸n
Đé hót v«i: 70 mg CaO/g PG

35

Puzolan
10

Thanh S¬n 3

H. §Þnh Qu¸n
Đé hót v«i: 61 mg CaO/g PG

10

Puzolan
11

Thanh S¬n 4

H. §Þnh Qu¸n
Độ hót v«i: 102,72 mg CaO/g PG

20

Puzolan
12

Phó Lîi

X· Phó Lợi - H. Định Qu¸n

- Kinh ®é: 107°24’02”;

- VÜ ®é: 11°13’23”


ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan
13

Phó Hoa

H. §Þnh Qu¸n
Đé hót v«i: 70,28 mg CaO/g PG

30

Puzolan
14

PÊu Ngọc

X· Ngọc Định - H. Định Qu¸n

- Kinh ®é: 107°18’05”;

- VÜ ®é: 11°13’20”


Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan
15

Phó Hoµ

H. §Þnh Qu¸nCh­a x¸c ®Þnh

Puzolan
16

T©y Nói Gia

H. §Þnh Qu¸nCh­a x¸c ®Þnh

Puzolan
17

Phó HiÖp

H. §Þnh Qu¸n3

Puzolan
18

Nói Trµm

H. §Þnh Qu¸n
Đé hót v«i: 52,9 - 85,2 mg CaO/g PG

18

Puzolan
19

T©y B¾c C©y G¸o

H. VÜnh Cöu
Đé hót v«i: 74 mg CaO/g PG

3

Puzolan
20

VÜnh T©n

X· Vĩnh T©n - H. Vĩnh Cửu

- Kinh ®é: 107°01’00”;

- VÜ ®é: 11°02’50”Đé hót v«i: 82 - 87 mg CaO/g PG

A + B + C1+ C2 : 55,123

Puzolan
21

Phó Thịnh

X· Phó Thịnh - H. T©n Phó

- Kinh ®é: 107°22’06”;

- VÜ ®é: 11°19’11”Đé hót v«i: 91 mg CaO/1g PG

Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan
22

Phó Lập

X· Phó Lập - H. T©n Phó

- Kinh ®é: 107°24’47”;

- VÜ ®é: 11°21’27”Đé hót v«i: TB 70 mg CaO/1g PG

Điểm kho¸ng sản

Puzolan
23

S«ng Trầu

X· S«ng Trầu - H. Trảng Bom

- Kinh ®é: 107°03'14";

- VÜ ®é: 10°59'54"Đé hót v«i: từ 68,2 - 103,2 mg CaO/1g PG

( 2,4 triÖu tÊn)

Puzolan
24

Soklu

X· Quang Trung - H. Thống Nhất

- Kinh ®é: 107°08'15";

- VÜ ®é: 10°59'37"Đé hót v«i 60 - 100 mg CaO/1g PG;

( 22,4 triÖu tÊn)

Puzolan
bµ rÞa - Vòng tµu

3 má Bazan; ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng; 1 má Bazan : 9,6 triÖu tÊn; 1 má Laterit 2,5 triÖu tÊn
1

Giao Ninh

X· B×nh Trung - H. Ch©u §øcCh­a x¸c ®Þnh

Bazan bät
2

Nói Nhan

X· Ng·i Giao - H. Ch©u §øc
§é hót v«i: 58,98 - 63,9 mg CaO/g phô gia

Ch­a x¸c ®Þnh

Bazan bät
3

Nói Th¬m

X· Long T©n - H. Long §Êt


- Kinh ®é: 107°16’19”;

- VÜ ®é: 10°33’25”


9,6 (12,18 tr. tấn ®· QH th¨m dß 2,4 )

Bazan bät

(®ang khai th¸c)


4

Suèi §¸

X· B­ng RiÒng - H. Xuyªn Méc
Laterit t¹o thµnh do qu¸ tr×nh röa tr«i tõ ®¸ bazan vµ tÝch tô l¹I

2 - 2,5

Laterit
Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương