THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang19/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
C. Phô gia xi m¨ng
Toµn quèc

Puzolan: 54 má; tr÷ l­îng: 776,4 triÖu tÊn; trong ®ã 22 má ch­a x¸c ®Þnh; C¸t kÕt: 3 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh cÊp P: 111 triÖu tÊn;

sÐt phô gia xi m¨ng: 3 má; Tr÷ l­îng: 1473 triÖu tÊn; Laterit: 10 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh: 257 triÖu tÊn;

Bazan: 18 má; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh cÊp P: 512 triÖu tÊn; trong ®ã: 5 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng
Vïng ®B s«ng hång

1 má Bazan tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 270 triÖu tÊn ) ;

3 má C¸t kÕt ( tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P; 111 triÖu tÊn );

3 má sÐt phô gia (tr÷ l­îng: 1.473 triÖu tÊn)
h¶I phßngVÜnh phóchµ t©y

Sè má: 1 má bazan; tr÷ l­îng x¸c ®Þnh P: 270 triÖu tÊn
1

Nói Tr¸n Voi

X. Hoµ Th¹ch, Phó M·n – H. Quèc Oai270 (Tæng 310 ®·

QH th¨m dß 40)Bazan
h¶I d­¬nghµ nam

Sè má: 3 má c¸t kÕt ; ®· x¸c ®Þnh tr÷ l­îng P: 111 triÖu tÊn ; 3 má sÐt phô gia; tr÷ l­îng: 1473 triÖu tÊn
1

NghÌ Trung (T54)

Thanh L­u, Thanh H­¬ng, Liªm S¬n –

H. Thanh Liªm

52 (Tæng P: 56,954

®· QH th¨m dß 5)C¸t kÕt:
2

Nói Th¸p (T56)

ThanhH­¬ng, ThanhT©n, Liªm S¬n –

H. Thanh Liªm

CÊp P: 39,556

C¸t kÕt:
3

Chanh Th­îng (T60)

Thanh T©m. Liªn S¬n – H. Thanh LiªmC1+ C2: 19,22; P : 42,01

C¸t kÕt:
4

§åi Ba G¹c (T27)

Thanh T©n – H. Thanh LiªmCÊp P: 578

SÐt phô gia XM
5

§åi Con Ph­îng (T32)

Thanh T©n Thanh NghÞ – H. Thanh LiªmCÊp P: 33,141

SÐt phô gia XM
6

§åi Ngang (T51)

Thanh L­u – H. Thanh LiªmCÊp P: 862

SÐt phô gia XM
Vïng §¤NG B¾C

15 má Puzolan; tr÷ l­îng 8,6 triÖu tÊn; 13 má ch­a x¸c ®Þnh; 1 má ®¸ ®en; tr÷ l­îng P: 6 triÖu tÊn
hµ giang

1 má ch­a x¸c ®Þnh
1

Tam Danh

X· Tam Danh – H . Qu¶ng BaĐiÓm khoáng s¶n

Puzolan
cao b»ng

1 má ch­a x¸c ®Þnh
1

L¨ng M«n

X· L¨ng M«n – H. Nguyªn B×nh

Kinh ®é:106002’42; VÜ ®é: 2203940
ĐiÓm kho¸ng s¶n

Puzolan
Lµo Cai

1 má ®¸ ®en ; tr÷ l­îng P : 6 triÖu tÊn
1

Cam §­êng

Ph­êng Thèng NhÊt – TP Lµo Cai

- Kinh ®é:

- VÜ ®é:§¸ ®en

CÊp P: 8

(®· QH th¨m dß 2)UBND tØnh h¹n chÕ khai th¸c
b¾c k¹n
l¹ng s¬n

2 má Puzolan; tr÷ l­îng P: 8,6 triÖu tÊn
1

Trµ LÇu

X· T©n Thµnh – H. B×nh Gia

- Kinh ®é: 1060 27’00

- VÜ ®é: 210 5559§é hót v«i: 89,35 – 165,8 mg CaO/g phô gia

P: 4 – 5

Puzolan
2

Hoàng §ång

X· Hßang §ång – TX L¹ng S¬n

- Kinh ®é: 1060 44’12

- VÜ ®é: 210 5256§é hót v«i: 59,6 – 174 mg CaO/g phô gia

P: 2,4 -3,6

Nªn ®iÒu tra tiÕp tôc
Yªn B¸i

2 má Puzolan; ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng
1

Xãm Léc

X· An L¹c, §«ng Quan – H. Lôc Yªn

- Kinh ®é: 1040 38’00

- VÜ ®é: 220 0711§é hót v«i: 73,98 – 100,29 mg CaO/g phô gia

ĐiÓm khoáng s¶n

Puzolan (TL§C)2

Khe §Çu

X· §«ng Quan – H Lôc Yªn

- Kinh ®é: 1040 40’17

- VÜ ®é: 220 0530§é hót v«i: 137,6 mg CaO/g PG

ĐiÓm khoáng s¶n

Puzolan (TL§C)phó thä

9 má Puzolan; ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng1

Nói M­êi

X· §µo X¸ - huyÖn Thanh Thuû

- Kinh ®é: 1050 18’47

- VÜ ®é: 210 1631’’§é hót v«i: 123 -197,3 mg CaO/g PG

Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan2

H÷u Kh¸nh

X· T©n Ph­¬ng – H. Thanh Thuû

- Kinh ®é: 1050 17’06

- VÜ ®é: 210 0140’’§é hót v«i: 63 – 85,97 mg CaO/g PG

Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan3

Minh §µi

X· Minh §µI – huyÖn Thanh S¬n

- Kinh ®é: 1050 04’40

- VÜ ®é: 210 0950’’§é hót v«i: 101,2 mg CaO/g PG

Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan4

Vâ MiÕu

X· Vâ MiÕu – huyÖn Thanh S¬n

- Kinh ®é: 1050 06’30

- VÜ ®é: 210 0741’’§é hót v«i: 75 -127 mg CaO/g phô gia

Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan5

Kh¶ Cöu

X· Kh¶ Cöu – huyÖn Thanh S¬n

- Kinh ®é: 105006’05;

- VÜ ®é: 210 0127’’§é hót v«i: 118,44 mg CaO/g PG

Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan6

§«ng Cöu

X· §«ng Cöu – H. Thanh S¬n

- Kinh ®é: 105004’43’’;

- VÜ ®é: 210 0136’’§é hót v«i: 76,77mg CaO/g PG

Ch­a x¸c ®Þnh

Puzolan7

Th¹ch Kho¸n

X· Th¹ch Kho¸n, H. Thanh S¬n

- Kinh ®é: 105014’35;

- VÜ ®é: 2101100’’§é hót v«i: 118,9 mg CaO/g PG

ĐiÓm kho¸ng s¶n

Puzolan8

Xãm Mµnh

X· Minh §µi, Thanh S¬n

- Kinh ®é : 105004’59

- VÜ ®é: 210 0942’’§é hót v«i: 127 -146 mg CaO/g phô gia

ĐiÓm kho¸ng s¶n

Puzolan9

Phó Léc

X· Phó Léc – huyÖn Phï Ninh
§é hót v«i: mg CaO/g phô gia

Ch­a x¸c ®Þnh

PuzolanVïng t©y B¾C


Vïng b¾c trung bé

9 má Puzolan; ®· x¸c ®Þnh tr÷ l­îng: 324,8 triÖu tÊn; 13 má bazan; ®· x¸c ®Þnh tr÷ l­îng: 232,4 triÖu tÊn; trong ®ã: 3 má ch­a x¸c ®Þnhthanh ho¸

2 má Puzolan; tr÷ l­îng: 10 triÖu tÊn; 2 má bazan; tr÷ l­îng: 35 triÖu tÊn1

Th¨ng Long

X. Yªn L¹c, H. Nh­ Thanh
SiO2 : 44 - 46,9; Al2O3 : 13,4 - 14,4; Fe2O3: 18,8 - 14,5

10 (tæng 15

®· QH th¨m dß 5)Puzolan2

B·I Trµnh

H. Nh­ Xu©n
-

P; 15

§¸ bazan bät3

Yªn Mü

H. Th­êng Xu©n
-

P; 20

§¸ bazan bätnghÖ an

2 má c¸t silic; tr÷ l­îng: 41,35 triÖu tÊn; 5 má bazan; tr÷ l­îng: 139 triÖu tÊn (2 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng)1

Lµng CÇu

H. NghÜa §µn
tû lÖ ®é rçng 65% ; SiO2 : 43,4; Al2O3: 11,04; Fe2O3: 15,14

ĐiÓm khãang s¶n

Ba zan bät2

V©n Tr×nh

X· Nghi Yªn, huyÖn Nghi Léc

- Kinh ®é: 105°37’30’’ 

- VÜ ®é: 18°51’34’’


B + C1: 0,676

B: 0,153; C1: 0,523Ba zan bät3

Tha L¹ng

X· M­êng Lèng – H. Kú S¬n

- Kinh ®é:104°22’19’’;

- VÜ ®é:19°32’37’’ ®é hót v«I 63,55 mg/ g

®iÓm kho¸ng

Bazan4

NghÜa Mü

x· NghÜa Mü – H. NghÜa §µn
SiO2: 45,16; Al2O3: 15,23;

Fe2O3: 0,37;88,4 (Tæng P: 100 ®· QH th¨m dß 11,6)

Ba zan ®Æc xÝt5

NghÜa L©m, NghÜa S¬n

H. NghÜa §µn
SiO2: 42,66; Fe2O3: 15,03; xèp, nhÑ, chÊt l­îng tèt

0,154

P: 50


Ba zan bät
6

Quúnh Léc

X· Quúnh Léc – H. Quúnh L­u

- Kinh ®é: 105°44’35’’

- VÜ ®é: 19°16’27’’SiO2 91,68 – 94,19;

Al2O3: 2,79 -3,96; Fe2O3: 1,1 – 1,93;16,35 ( tæng 26,35

®· QH th¨m dß 10)C¸t silic7

Nam Léc

X· Nam Léc – H. Nam §µn
SiO2: 90

P: 25

cao silicHµ tÜnhqu¶ng TrÞ

3 má Puzolan; tr÷ l­îng: 74 triÖu tÊn; 6 má bazan; tr÷ l­îng: 58,4 triÖu tÊn
Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương