THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang17/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
§iÓm khoáng s¶n

Khu vùc dù tr÷

4

Ba Khe

X· Suèi Bu - H. V¨n ChÊn

- Kinh ®é : 1040 38’00

- VÜ ®é: 210 3345CaO: 46 - 52,3; MgO : 0,72 - 2,3;

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

5

Nói Lang

X· An Phó - H. Lôc Yªn

- Kinh ®é : 1040 50’51

- VÜ ®é: 210 5855CaO: 50 -54; MgO: 1,8;

§iÓm kho¸ng s¶n

Tµi nguyªn dù b¸o línKhu vùc dù tr÷

6

Lµng Dù

X· CÈm Nh©n - H. Yªn B×nh

- Kinh ®é : 1040 58’06

- VÜ ®é: 210 5817CaO: 55,29; MgO: 0,52;

§iÓm kho¸ng s¶n

Tµi nguyªn dù b¸o línKhu vùc dù tr÷

7

An Phó

X· An Phó - H. Lôc Yªn

- Kinh ®é : 1040 50’24

- VÜ ®é: 210 5834CaO: 51,67; MgO: 3,7;

§iÓm kho¸ng s¶n

Tµi nguyªn dù b¸o línKhu vùc dù tr÷

th¸i nguyªn

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 381,7 triÖu tÊn

1

La Hiªn

X· La Hiªn - H. Vâ Nhai

- Kinh ®é: 1050 46’50

- VÜ ®é: 210 4140CaO: 52,33; MgO: 1,98

99,4 (tæng B + C1 + C2: 165,368 ®· QH KT: 66

Khu vùc dù tr÷

99,4 triÖu tÊn2

- Quang S¬n -

- §ång ChuçngX· Quang S¬n - H. §ång Hû

- Kinh ®é: 1050 49’00

- VÜ ®é: 210 4236


B + C1 + C2: 175,5

Khu vùc dù tr÷

3

Hang Tr©u

X· Hãa Th­îng - H.§ång Hû

- Kinh ®é: 1050 51’00

- VÜ ®é: 210 3800CaO: 52 - 56; MgO: 0,1 - 1,5

P: 7,36

Khu vùc dù tr÷

Phó thä

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 40,6 triÖu tÊn; 1 má ch­a x¸c ®Þnh

1

Xãm Nøa

x· Xu©n Thuû – HuyÖn Yªn LËp

- Kinh ®é: 1050 01’30

- VÜ ®é: 210 2325CaO: 48; MgO: 1,5-2,3

ĐiÓm quÆng

Khu vùc dù tr÷

2

Gß M¨ng

X· ChÝ §·m – HuyÖn §oan Hïng

- Kinh ®é : 1050 12’08

- VÜ ®é: 210 3906CaO: 50,81; MgO: 3,4

P: 18,9

Khu vùc dù tr÷

3

Nói Th¾m

X· Vâ Lao – HuyÖn Thanh Ba

- Kinh ®é : 1050 10’85

- VÜ ®é: 210 2818CaO: 52,15; MgO: 2,19

P: 21,6

Khu vùc dù tr÷

Qu¶ng ninh

Sè má: 2 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1330,5 triÖu tÊn

1

§¸ tr¾ng

X· S¬n D­¬ng, §«ng Qu¶ng, Thèng NhÊt - H. Hoµnh Bå

- Kinh ®é: 107000’00 -107007’00

- VÜ ®é: 210 0000- 210 0500CaO: 54,36; MgO: 0,42

788,5 (Tæng C1+ C2: 1.132,5 ®· QH th¨m dß

vµ khai th¸c lµ 344)Khu vùc dù tr÷


2

Quang Hanh

Ph­êng Quang Hanh - TX. CÈm Ph¶

- Kinh ®é : 1070 104’48

- VÜ ®é: 210 0015CaO: 50,6 - 54,4; MgO: 0,17 - 4,8 (trung b×nh: 1,49);

542 (Tæng B+C1: 633,93

®· QH khai th¸c 92 triÖu

tÊn cho XM CÈm Ph¶)


Khu vùc dù tr÷Vïng t©y b¾c

Sè má: 24 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 11.319 triÖu tÊn; 6 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

lai ch©u

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 399 triÖu tÊn

1

B×nh L­

TT B×nh L­ - H. Phong Thæ

Kinh ®é: 103029' 38"

VÜ ®é: 22019'05''CaO: 50,42-55,08; MgO: 0,16 - 2,24

53 (Tæng P: 67 ®· QH

th¨m dß 14)Khu vùc dù tr÷


2

Pa TÇn

X· Pa TÇn - H. Phong Thæ

Kinh ®é: 103040' 34"

VÜ ®é: 22029'03''CaO: 53,72; MgO: 1,8

P: 270

Khu vùc dù tr÷

3

Khu Hua Bã

X· B×nh L­ - H. Tam §­êng

Kinh ®é: 103039' 28"

VÜ ®é: 22019'05''CaO: 50,42 -55,08; MgO: 0,16 -2,24

P: 61,7

Khu vùc dù tr÷

®iÖn biªn

Sè má: 10 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 8764 triÖu tÊn; trong ®ã 6 má ch­a x¸c ®Þnh

1

T©y Trang

H. §iÖn Biªn

- Kinh ®é : 1020 55’53

- VÜ ®é: 210 1525CaO: 54,77; MgO: 0,67

29 (Tæng: 43 ®· QH

th¨m dß 14)Khu vùc dù tr÷


2

Pa Th¬m

H. §iÖn BiªnCh­a x¸c ®Þnh

Khu vùc dù tr÷

3

M­êng ¼ng

X· ¼ng Cang - H. TuÇn Gi¸o

- Kinh ®é: 1020 55’35

- VÜ ®é: 220 1450


P: 20,655

Khu vùc dù tr÷

4

T¶ S×n Thµng

X· T¶ Ph×n - H. Tña Chïa

- Kinh ®é: 1030 21’28

- VÜ ®é: 220 2120CaO: ; MgO:

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

5

Ka La V«

X· Hõa Ngµi - H. M­êng Trµ

- Kinh ®é: 1030 12’12

- VÜ ®é: 210 5713CaO: 55,34; MgO: 55,62

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

6

Trung Thu

X· Trung Thu - H. Tña Chïa

- Kinh ®é: 1030 19’30

- VÜ ®é: 210 5635CaO: 51,1; MgO: 0,7- 2,5

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

7

Sa L«ng

X· Hæi LÌng - H. M­êngTrµ

- Kinh ®é: 1030 07’56

- VÜ ®é: 210 4929CaO: 49,91 - 54,82; MgO: 0,04 - 0,1

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

8

Nµ Pheo

X· M­êng M¬n - H. M­êng Trµ

- Kinh ®é: 1030 04’15

- VÜ ®é: 210 4415CaO: 49,63 - 55,24; MgO: 0,04 - 3,6

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

9

Pó Nhung

X· Pó Nhung - H. TuÇn Gi¸o

- Kinh ®é: 1030 28’09

- VÜ ®é: 210 4245CaO: 53 - 54,96; MgO: 0,04 - 3,6

§iÓm kho¸ng s¶n

P: 8700


Khu vùc dù tr÷

10

Minh Th¾ng

X· Quµi N­a - H. TuÇn Gi¸o

- Kinh ®é: 1030 27’39

- VÜ ®é: 210 3848CaO: 52,43 - 54,96; MgO: 0,2 -1,41

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

S¥N LA

Sè má: 4 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1200 triÖu tÊn

1

Nµ P¸c

X. H¸t Lãt - H. Mai S¬n

- Kinh ®é: 1040 07’20

- VÜ ®é: 210 1328CaO: 44,57 - 55,4; MgO: 0,3 - 0,78

B + C1+ C2: 115,13

B: 11; C1: 55,26Khu vùc dù tr÷

2

B¶n Bau

X· M­êng C¬i - H. Phï Yªn

- Kinh ®é: 1040 44’41

- VÜ ®é: 210 2035CaO: 53,62; MgO: 1,62

P: 325

Khu vùc dù tr÷

3

B¶n H«m

TX S¬n La
CaO: 53,0 - 54,5; MgO: 0,5 - 1

P: 500

Khu vùc dù tr÷

4

ChiÒng Mai

X· ChiÒng Mai - H. Mai s¬n

- Kinh ®é: 103058'28";

- VÜ ®é: 21012'53"CaO: 49,31 - 54,45; MgO: 0,1 - 4,52

P: 260

Khu vùc dù tr÷

Hoµ b×nh

Sè má: 7 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 956 triÖu tÊn

1

Léc M«n

X. Trung S¬n - H. L­¬ng S¬n

- Kinh ®é:105038’20’’; VÜ ®é: 20046’00’’

CaO: 53,29; MgO: 1,21

499 (tæng 534,961

®· QH th¨m dß 36 )Khu vùc dù tr÷


2

Rång CÊn

X. L©m S¬n - . L­¬ng S¬n

- Kinh ®é:105030’00’’; VÜ ®é: 20053’45’’

CaO: 50,75-51,26; MgO: 0,93 - 2,09

P: 57

Khu vùc dù tr÷

3

Lµng Rôt

X. T©n Vinh - H. L­¬ng S¬n

- Kinh ®é:105033’00’’; VÜ ®é: 20052’20’’

CaO: 52,92, MgO: 0,50

C2: 17,54

Khu vùc dù tr÷

4

§ång B­ëi

X. Phó Vinh - H. T©n L¹c

- Kinh ®é:105007’25’’; VÜ ®é: 20040’15’’

CaO: 52,96, MgO: 1,5

P: 100

Khu vùc dù tr÷

5

Sµo B¸y

X. Sµo B¸y - H. Kim B«i

- Kinh ®é:105036’23’’; VÜ ®é: 20034’58’’

CaO: 54,19, MgO: 0,15

P: 10

Khu vùc dù tr÷

6

TriÒu Thuû

X. Mü Hoµ - H. Kim B«i

- Kinh ®é:105036’33’’; VÜ ®é: 20034’06’’

CaO: 53,7, MgO: 0,8

P: 83,5

Khu vùc dù tr÷

7

§ång §¨ng

X· Cao D­¬ng - H. Kim B«i

X: 2290450; 2290245; 2289000; 228900 ; Y: 56910; 569850; 570940; 570000;
P2: 189

Khu vùc dù tr÷

Vïng b¾c trung bé

43 má; x¸c ®Þnh tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 8535 triÖu tÊn; trong ®ã: 8 má ch­a x¸c ®Þnh

thanh ho¸

Sè má: 5 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1072,5 triÖu tÊn; 3 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

1

Yªn Duyªn – BØm S¬n

TX. BØm S¬n

- Kinh ®é: 105049’00 - 105058’00”

- VÜ ®é: 200 0330 - 20009’00CaO: 54,87; MgO: 0,31

52 (Tæng P: 276,4 QH khai th¸c 152)

Khu vùc dù tr÷

2

Yªn Th¸i

X. Hoµng Giang - H.N«ng Cèng
CaO: 50-55,17; MgO: 0,5-1,2

P: 693

Khu vùc dù tr÷

3

Lµng BÑt

X. CÈm Liªn, H.CÈm Thuû
CaO: 48,43; MgO: 0,49

P: 327,5

Khu vùc dù tr÷

4

Hoµng Gia

Hoµng Gia – HuyÖn N«ng Cèng


Khu vùc dù tr÷

5

Nói S¾t

Thuý S¬n – H. Ngäc L¹c


Khu vùc dù tr÷

nghÖ an

Sè má: 19 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1070 triÖu tÊn; 4 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

1

Hoµng Mai A

H. Quúnh L­u

- Kinh ®é: 1050 30’00- 1050 52’30

- VÜ ®é: 180 4830 - 190 0830CaO: 53,4; MgO: 1,56

33 (Tæng: 205,448 ®·

QH th¨m dß 172)Khu vùc dù tr÷

2

Hoµng Mai B

H. Quúnh L­u

- Kinh ®é:1050 30’00 - 105052’30”

- VÜ ®é: 190 4830 - 21008’30”CaO: 53,4; MgO: 0,57

76,65 (Tæng: 132,646

QH th¨m dß 56)Khu vùc dù tr÷

3

Quúnh Xu©n

H. Quúnh L­u
CaO: 51,12; MgO: 0,62

P: 20

Khu vùc dù tr÷

4

Quúnh V¨n

H. Quúnh L­u
CaO: 47; MgO: 2,55

P: 22

Khu vùc dù tr÷

5

LÌn DiÔn B×nh

X. NghÜa Hoµn - H. NghÜa §µn

- Kinh ®é: 1050 26’30

- VÜ ®é: 190 5930CaO: 53 – 53,5; MgO: 0,37 - 2,1

P: 48

Khu vùc dù tr÷

6

Hång S¬n – Bµi S¬n

X· Bµi S¬n - H. §« L­¬ng

- Kinh ®é: 1050 20’14

- VÜ ®é: 180 5604CaO: 53,9; MgO: 1,93

247,8 (Tæng P: 363,856 ®· QH th¨m dß 116)

Khu vùc dù tr÷

7

Trµng S¬n

H. §« L­¬ng
CaO: 51,01; MgO: 2,43

P: 44,552

Khu vùc dù tr÷

8

B¾c Kim Nham

H. Anh S¬n

- Kinh ®é: 1050 03’35

- VÜ ®é: 190 5930CaO: 55,13; MgO: 0,5

156,6 ( tæng P: 218,572

®· QH th¨m dß 62)Khu vùc dù tr÷

9

Long S¬n

H. Anh S¬n
CaO: 54,49; MgO: 0,98

P: 41,565

Khu vùc dù tr÷

10

Anh S¬n

TT Anh S¬n - Anh S¬n

- Kinh ®é: 105°05'05"

- VÜ ®é: 18° 55' 25"CaO: 53 - 55; MgO: 0,40 - 0,57;

C1 + C2: 177,087

Khu vùc dù tr÷

11

LÌn M©y

H. Anh S¬n
CaO: 54 – 55; MgO: 0,4 – 0,9

P: 40

Khu vùc dù tr÷

12

LÌn Mßng

X· NghÜa T©n, NghÜa TiÕn - H. NghÜa §µn

- Kinh ®é: 1050 45’30

- VÜ ®é: 190 1654CaO: > 50; MgO: < 1

P: 48

Khu vùc dù tr÷

13

LÌn Rái - NghÜa Hoµn

X· Kú T©n, Kú S¬n, T©n Long vµ NghÜa Hoµn – H. T©n Kú
CaO: 53,52; MgO : 2,6

P: 70

Khu vùc dù tr÷

14

Trµng S¬n

H. §« L­¬ng
CaO: 51,01; MgO : 2,43

P: 45

Khu vùc dù tr÷

15

M­êng Lãng

X· M­êng Lèng - H. Kú S¬n

- Kinh ®é: 1040 19’47

- VÜ ®é: 190 3307CaO: 52,63; MgO: 0,8

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

16

Loäng DÎ

X· NËm K¾n - H. Kú S¬n

- Kinh ®é: 1040 08’00

- VÜ ®é: 190 2612CaO: 51,03 - 52,6; MgO: 1,41 - 2,22

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

17

Phó Hang

X· Nga My - H. T­¬ng D­¬ng

- Kinh ®é: 1040 53’10

- VÜ ®é: 190 1913CaO: 53,58 - 54,41; MgO: 0,59

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

18

Nga My

X· Nga My - H. T­¬ng D­¬ng

- Kinh ®é: 1040 45’41

- VÜ ®é: 190 1508CaO: 51,11 - 54,41; MgO: 0,2 - 0,58

Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

19

Héi S¬n

huyÖn Anh S¬n

-
Ch­a kh¶o s¸t

Khu vùc dù tr÷

qu¶ng b×nh

Sè má: 7 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1565,5 triÖu tÊn

1

Kim Lò

X· Kim Lò - H. Tuyªn Ho¸

- Kinh ®é: 1050 59’00

- VÜ ®é: 170 5540CaO: 46,73 - 51,25; MgO: 0,8 - 3,1

P: 103

Khu vùc dù tr÷

2

TiÕn Ho¸

X· TiÕn Ho¸ - H. Tuyªn Ho¸

- Kinh ®é: 106014’00 - 106034’00

- VÜ ®é: 170 4400 - 170 4800CaO: 52,85; MgO: 0,2 - 0,69

B +C1+ C2: 146

(trong ®ã B +C1: 102,4)Khu vùc dù tr÷

3

LÌn ¸ng

X· An Ninh - H. LÖ Thuû

- Kinh ®é: 1060 35’40

- VÜ ®é: 170 1700CaO: 49,1 - 54,2; MgO: 0,5 – 3,0

C1: 303

Khu vùc dù tr÷

4

H¹ Trang

X. V¨n Ho¸ - H. Tuyªn Ho¸

- Kinh ®é: 1060 16’57

- VÜ ®é: 170 45’ 15CaO: 52,85; MgO: 1,685

C1+ C2: 453

Khu vùc dù tr÷

5

Trung Ho¸

x· Trung Ho¸ - H. Minh Ho¸

- Kinh ®é: 1050 59’03

- VÜ ®é: 170 42’ 43CaO: 53,27 - 54; MgO: 0,65 -1,29

P: 175

Khu vùc dù tr÷

6

Quy §¹t

X· Quy - H. Minh Ho¸

- Kinh ®é: 1050 59’08

- VÜ ®é: 170 48’ 45CaO: 53,54 ; MgO: 1,26

P : 350

Khu vùc dù tr÷

7

T©n Êp

X· H­íng Hãa - H. Tuyªn Hãa

- Kinh ®é: 1050 50’30

- VÜ ®é: 180 02’ 45CaO: 51,22 - 54; MgO: 0,5 – 3,0

C1+ C2: 35,54

Khu vùc dù tr÷

qu¶ng trÞ

Sè má: 7 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 3492,3 triÖu tÊn; 1 má ch­a x¸c ®Þnh

1

Cam Lé

X. Cam Thµnh - H. Cam Lé

- Kinh ®é: 1060 58’40

- VÜ ®é: 160 4840CaO: 49,29; MgO: 2,76

C2 + P: 79,361

(C2: 5)Khu vùc dù tr÷

2

Khèi Tµ Poong

H. H­¬ng Ho¸

- Kinh ®é: 1060 34’27

- VÜ ®é: 160 5010CaO:50; MgO: 0,4 – 0,9

Ch­a x¸c ®Þnh

Khu vùc dù tr÷

3

Khèi Cï Bai

X· H­íng LËp - H. H­¬ng Ho¸

- Kinh ®é: 1060 34’27

- VÜ ®é: 160 5010CaO: 51; MgO: 0,4 – 0,9

Ch­a x¸c ®Þnh

Khu vùc dù tr÷

4

T©n L©m: má gåm 4 khèi ®¸ v«i; khèi A; khèi B; khèi C; khèi D

X· Cam TuyÒn, H. Cam Lé

§«ng Nam má T©n L©m

T©y – T©y B¾c má


- Kinh ®é: 1060 50’30

- VÜ ®é: 160 4750ChÊt l­îng trung b×nh: CaO > 46 MgO < 4; Khèi B + C: CaO: 51,6 – 54,15; MgO: 0,17 – 1,52

319,5 (tæng: 333,475 ®· QH th¨m dß 14)

Khu vùc dù tr÷

5

Tµ Rïng

Khèi I


Khèi III

H. H­¬ng Ho¸ - phÝa §«ng nói


- Kinh ®é: 1060 34’27

- VÜ ®é: 160 5010- CaO: > 50,47 ; MgO: < 2,5

- CaO: 49,61 - 53,43; MgO: 0,91 - 2,0216,8 (cèt + 580 m trë lªn)

19,2 (cèt + 560 m trë lªn)

P: 3.000


Khu vùc dù tr÷

6

Cam Thµnh

X· Cam Thµnh – H. Cam Lé

- Kinh ®é: 1060 58’25

- VÜ ®é : 160 4750CaO: 42 – 52; MgO: 1,28 - 4,7

CaO: 50,46 – 53,50; MgO: 1,22P : 79,4

Khu vùc dù tr÷

7

H­íng LËp

X· H­íng LËp – H. H­íng Ho¸ch­a x¸c ®Þnh

Khu vùc dù tr÷

thõa thiªn - huÕ

Sè má: 5 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1298,4 triÖu tÊn

1

HiÒn An

Phong An, H. Phong §iÒn

- Kinh ®é: 1070 22’05

- VÜ ®é: 160 3020CaO: 33,78 - 53,93; MgO: 0,8-3

C1 + C2 + P : 151,46

(P: 100)Khu vùc dù tr÷

2

Hoµ Mü

X· Phong Mü, H. Phong §iÒn

- Kinh ®é: 1070 39’21

- VÜ ®é: 160 0705CaO: 46,2 - 52,7; MgO: 1,2

P : 506

Khu vùc dù tr÷

3

V©n X¸

TT Tø H¹, H. H­¬ng Trµ

- Kinh ®é: 1070 27’55

- VÜ ®é: 160 2915CaO: 47,59 - 55,28; MgO: 0,27 -3,42

124,4 (C2+ P: 202,4 ®·

QH khai th¸c 78)Khu vùc dù tr÷

4

Khe De

X· Th­îng Qu¶ng, H. Nam §«ng

- Kinh ®é: 1070 36’59

- VÜ ®é: 160 0650CaO: 50,94 - 54,21; MgO: 0,34 - 1,3

P: 264

Khu vùc dù tr÷

5

Th­îng Long, Th­îng Qu¶ng

X· Th­îng Long, Th­îng Qu¶ng –

H. Nam §«ng- Kinh ®é: 1070 39’21

- VÜ ®é: 160 0705CaO: 51,15 -52,63; MgO: 0,23 - 0,42

225,5 (Tæng :120 ®· QH th¨m dß 56)

Khu vùc dù tr÷

Vïng nam trung bé

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1210 triÖu tÊn

qu¶ng nam

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1154 triÖu tÊn

1

Th¹nh Mü

X· Zê N«ng - H. Gi»ng

- Kinh ®é: 1070 5015

- VÜ ®é: 150 4524CaO: 50,63 - 52,61; MgO: 1,7 - 2,55

204

(Tæng 260 ®· QH TD 56)Khu vùc dù tr÷

2

A Sê

Ma Cooih, huyện Hiªn

- Kinh ®é: 1070 4010

- VÜ ®é: 150 5100CaO: 49,08; MgO: 1,69

RnÐn: 745 – 1116 KG/cm2Mỏ lớn. C2 + P1 : 900 tr. tấn, trong đã: C2:298

Khu vùc dù tr÷

3

§¸ v«i L©m T©y

X· Đại Đồng - H. Đại Lộc

- Kinh ®é: 1070 0053”

- VÜ ®é: 150 5300CaO : 50- 53,48; MgO : 1.4 – 13.2

Mỏ vừa. P: 50 triệu tÊn

Khu vùc dù tr÷

kh¸nh hoµ
Vïng t©y nguyªn
gia lai
Vïng ®«ng nam bé

Sè má: 3 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 343 triÖu tÊn

ninh thuËn
b×nh ph­íc

Sè má: 2 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 221,2 triÖu tÊn

1

Thanh L­¬ng


X· Thanh L­¬ng - HuyÖn B×nh Long

- Kinh ®é: 1060 28’ 00”

- VÜ ®é: 110 41’ 30”CaO: 48,22 - 51,11; MgO: 1,95 - 3,8

B + C1+ C2 : 154.2

trong đã C2:à67Khu vùc dù tr÷ (trong ®ã cã 15 triÖu tÊn dµnh cho c«ng nghiÖp luyÖn nh«m sÏ triÓn khai t¹i L©m

§ång vµ §¨k N«ng)2

Suèi §«i

X· Léc Ninh

- Kinh ®é: ; - VÜ ®é:

CaO: 48; MgO: 5

P : 30,0

Khu vùc dù tr÷

t©y ninh

Sè má: 1 Má tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 121,8 triÖu tÊn )

1

Srãc T©m

X· Suèi Ng« - H. T©n Ch©u

Kinh ®é: 10602213; VÜ ®é:110 3803.

CaO: 47,71 ; MgO: 1,99

P: 121,77

Khu vùc dù tr÷

Vïng ®B s. cöu long
kiªn giang
B. §Êt sÐt xi m¨ng

Toµn quèc

Sè má: 113 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh : 5057 triÖu tÊn; trong ®ã: 31 má ch­a x¸c ®Þnh


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương