THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang16/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

20

CÇu M¸ (Khao Bå)

X· §¹o §øc - H. VÞ Xuyªn

- Kinh ®é : 1040 57’54"

- VÜ ®é: 220 4240"CaO: 51,99 ; MgO: 0,42

§iÓm kho¸ng s¶n. P2: 27

Khu vùc dù tr÷

21

Khuæi Bèc

X· B»ng Lang - H. Quang B×nh

- Kinh ®é : 1040 34’57"

- VÜ ®é: 220 2049"CaO: 52,08 ; MgO: 2,7

§iÓm kho¸ng s¶n.

P2: 108Khu vùc dù tr÷

22

Nµ T­¬ng

X· §ång Yªn - H. B¾c Quang

- Kinh ®é : 1040 45’34"

- VÜ ®é: 220 1136"CaO: 52,34 - 55,14 ; MgO: 1,34 - 2,68

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

cao b»ng

Sè má: 10 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 2047 triÖu tÊn; 7 má ch­a x¸c ®Þnh

1

Quang Long

X· Quang Long - H. H¹ Lang

- Kinh ®é : 1060 41’15

- VÜ ®é: 220 4245CaO: 53,28 - 54,96; MgO: 0,2 - 1,81

P: 648

Khu vùc dù tr÷

2

B¶n KØnh

X· Quèc D©n - H. Qu¶ng Uyªn

- Kinh ®é : 1060 21’25

- VÜ ®é: 220 4235CaO: 54,68 - 55,56; MgO: 0,2 - 0,6

P: 895

Khu vùc dù tr÷

3

Phi H¶i

X· Phi H¶i - H. Qu¶ng Uyªn

- Kinh ®é : 1060 27’10

- VÜ ®é: 220 4220CaO: 53,84 - 54,68; MgO: 0,4 - 1,01

P: 504

Khu vùc dù tr÷

4

nh Long

X. VÜ nh Long - H. B¶o L©m

- Kinh ®é : 1050 34’00

- VÜ ®é: 220 4927CaO: 51,61; MgO: 2,53

§iÓm khãang s¶n

Khu vùc dù tr÷

5

Lòng ¤

X· ChÝ Th¶o - H. Qu¶ng Uyªn

- Kinh ®é : 1060 18’57

- VÜ ®é: 220 3630CaO: ; MgO:

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

6

Ngäc §éng

X· Ngäc §éng - H. Qu¶ng Uyªn

- Kinh ®é : 1060 23’15

- VÜ ®é: 220 3754CaO: 54,49; MgO: 0,46

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

7

Hång §Þnh

X· Hång §Þnh -H. Qu¶ng Uyªn

- Kinh ®é : 1060 27’51

- VÜ ®é: 220 3737CaO: 55,16 - 55,23; MgO: 0,46 - 0,56

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

8

Lòng Nµ

X· Hoµng H¶i - H. Qu¶ng Uyªn

- Kinh ®é : 1060 24’10

- VÜ ®é: 220 3620CaO: 51,59 - 55,23; MgO: 0,56

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

9

Chi L¨ng

X. Hång Phong, Kim §ång - H.Th¹ch An

- Kinh ®é : 1060 21’02

- VÜ ®é: 220 3435CaO: 51,12; MgO: 0,22 - 0,32

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

10

§«ng Khª

X· Th­îng Pha - H. Th¹ch An

- Kinh ®é : 1060 26’18

- VÜ ®é: 220 2548CaO: 55,56; MgO: 0,22

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

lµo cai

Sè má: 1 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 500 triÖu tÊn

1

Ma Tong

X· Pha Long huyÖn M­êng Kh­¬ng

- Kinh ®é : 1030 12’00

- VÜ ®é: 220 4500


P: 500

Khu vùc dù tr÷

b¾c k¹n

Sè má: 9 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 105,3 triÖu tÊn; 8 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

1

Khuæi Khan

X· Th­îng Quan - H. Ng©n S¬n

- Kinh ®é : 1060 01’30

- VÜ ®é: 220 2352CaO: 51,582; MgO: 0,21

§iÓm quÆng

Khu vùc dù tr÷

2

Phè Míi

§«ng B¾c - huyÖn lþ B¹ch Th«ng

- Kinh ®é : 1060 04’32

- VÜ ®é: 220 2720CaO: 51,16; MgO: 1,94

Ch­a ®¸nh gi¸

Khu vùc dù tr÷

3

Nam Má S¸t

C¨n Dòng - H. Chî R·

- Kinh ®é : 1050 53’00

- VÜ ®é: 220 1910CaO: 54 - 55,4; MgO: 0,46

§iÓm quÆng

Khu vùc dù tr÷

4

Cam Bon

X· Cao Th­îng - H. Ba BÓ

- Kinh ®é : 1050 35’58

- VÜ ®é: 220 2910CaO: 53,28; MgO: 1,34

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

5

T©y Nam Lòng Phµi

X· B»ng V©n - H. Ng©n S¬n

- Kinh ®é : 1050 04’35

- VÜ ®é: 220 2740CaO: 51,16; MgO: 1,4

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

6

Khuæi Ku©n

X· Th­îng Quan - H. Ng©n S¬n

- Kinh ®é : 1060 01’30

- VÜ ®é: 220 2352CaO: 51,18; MgO: 0,21

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

7

Phia L­¬ng

X· Hßang TrÜ - H. Ba BÓ

- Kinh ®é : 1050 38’20

- VÜ ®é: 220 1945


§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

8

B¶n K¸t

X· Quang BÝch - H. Chî §ån

- Kinh ®é : 1050 36’09

- VÜ ®é: 220 1525”CaO: 53,29; MgO: 0,1

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

9

NËm Län

X· Nguyªn Phóc - H. B¹ch Th«ng

- Kinh ®é : 1050 54’40

- VÜ ®é: 220 1230CaO: 51,87; MgO: 2,11

C2: 9,45; P: 95,85

Khu vùc dù tr÷

L¹ng s¬n

Sè má: 6 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P > 2.000 triÖu tÊn; 1 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

1

Lòng TÐm

X· B×nh Trung – H. Cao Léc

- Kinh ®é : 1060 39’20 - VÜ ®é: 210 5420

Cao: 54,35; MgO: 0,17

P: 186

Khu vùc dù tr÷

2

Suèi Cß

X. Hoµ L¹c, H. H÷u Lòng

- Kinh ®é : 1060 27’00

- VÜ ®é: 210 3300Cao: 55,7; MgO: 3,23

P: > 100

Khu vùc dù tr÷

3

§«ng Lai

X. Cai Kinh, H. H÷u Lòng

- Kinh ®é : 1060 22’25

- VÜ ®é: 210 3230CaO: 52 - 54; MgO: 1 - 1,5

P: > 100

Khu vùc dù tr÷

4

Qu¸n Thµnh

X· Chi L¨ng - H. Chi L¨ng

- Kinh ®é : 1060 31’14

- VÜ ®é: 210 3629CaO: 54,4; MgO: 04 - 0,5

P: 210

Khu vùc dù tr÷

5

Minh TiÕn

X. Minh TiÕn, H. H÷u Lòng

- Kinh ®é : 1060 16’20

- VÜ ®é: 210 3320CaO: 50 - 53; MgO: 0,4 - 1,5

1404 (P > 1.440 ®· QH th¨m dß 36 cßn l¹i)

Khu vùc dù tr÷


6

Cao Léc

H. Cao Léc
CaO: 55,21; MgO: 0,4

Ch­a x¸c ®Þnh

Khu vùc dù tr÷

Tuyªn Quang

Sè má: 16 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 1343 triÖu tÊn; 9 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

1

Trµng §µ

X· Trµng §µ - TX Tuyªn Quang

- Kinh ®é : 1050 54’44

- VÜ ®é: 210 2930Cao: 52,53; MgO: 1,85B + C1 + C2 : 575,976

Khu vùc dù tr÷

2

§a N¨ng

H. S¬n D­¬ng

- Kinh ®é : 105019’00

- VÜ ®é: 210 4430CaO: 48,79 - 53,95; MgO: 1,17 - 1,56

C1+ C2+ P:  500

Khu vùc dù tr÷

3

Cam Bon

X· §µ VÞ - H. Na Hang

- Kinh ®é : 1050 35’30 - VÜ ®é: 220 2930

Cao: 53,28; MgO:1,34

P: 80

Khu vùc dù tr÷

4

B¾c Lµng Mai

X· Th­îng L©m - H. Na Hang

- Kinh ®é : 1050 54’44 - VÜ ®é: 210 2930

Cao: 54,4; MgO: 1

P: 47,2

Khu vùc dù tr÷

5

B×nh Ca

X· Th¸i B×nh - H. Yªn S¬n

- Kinh ®é : 1050 15’50

- VÜ ®é: 210 4544Cao: 53,99 - 55,8; MgO: 0,8 - 1,52

P: 16,25

Khu vùc dù tr÷

6

y Nh©n

X· Phóc øng - H. S¬n D­¬ng

- Kinh ®é : 1050 21’00

- VÜ ®é: 210 4120CaO: 51,36 - 52,78;

MgO: 0,7 - 1,86C1: 6,5; P2: 17

Khu vùc dù tr÷

7

B¾c Bµn

X· C¹ch Xµ - H. Hµm Yªn

- Kinh ®é : 1040 56’02

- VÜ ®é: 220 1416CaO : 55,10; MgO :0,67

P: 100

Khu vùc dù tr÷

8

Phóc Ứng

X· Phóc øng - H. S¬n D­¬ng

- Kinh ®é: 105022’18” ;

- VÜ ®é: 2104000Ch­a ®¸nh gi¸

Ch­a th¨m dß

Khu vùc dù tr÷

9

Nói U«ng Vâ

huyÖn Yªn S¬n
Ch­a ®¸nh gi¸

ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

10

Th¾ng Qu©n

X· T©n Long - huyÖn Yªn S¬n

- Kinh ®é: 105011’06;

- VÜ ®é: 2105342Ch­a ®¸nh gi¸

ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

11

Quan Tinh

X· Yªn ThuËn - huyÖn Hµm Yªn
Ch­a ®¸nh gi¸

ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

12

nh Tuy

X· B¹ch Xa – huyÖn Hµm Yªn
Ch­a ®¸nh gi¸

ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

13

Khau He

X· Minh D©n – H. Hµm Yªn

Kinh ®é:105022’18; VÜ ®é: 2104000

Ch­a ®¸nh gi¸

ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

14

Lµng Ch¶y

X· T©n TiÕn - H. Yªn S¬n

- Kinh ®é : 1050 16’00

- VÜ ®é: 210 5137CaO: 50,4 – 56;

MgO: 0,8 – 3,4ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

15

Th­îng Êm

X· Th­îng Êm - H. S¬n D­¬ng

- Kinh ®é : 1050 20’30

- VÜ ®é: 210 4410CaO: 51,3 – 52,7;

MgO :


ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

16

§éi B×nh

X· §éi B×nh - H. Yªn S¬n

- Kinh ®é : 1050 12’40

- VÜ ®é: 210 4154CaO: 50,32 – 51,22;

MgO: 01,81 – 3,1ĐiÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

Yªn b¸i

Sè má: 7 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 574,5 triÖu tÊn; 5 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

1

M«ng S¬n

X· M«ng S¬n, huyÖn Yªn B×nh

- Kinh ®é: 1040 55’00

- VÜ ®é: 210 5200CaO: 55,3-55,73; MgO : 0,3

P: 500

trong ®ã C1+ C2: 69,7Khu vùc dù tr÷

2

Lµng C¹n

X· M«ng S¬n - H. Yªn B×nh

- Kinh ®é : 1040 53’24

- VÜ ®é: 210 5345CaO: 55,12 - 55,93; MgO: 0,09 -0,93

C1+ C2: 74,52

Khu vùc dù tr÷

3

Mü Gia II

X· Mü Gia - H. Yªn B×nh

- Kinh ®é : 1040 56’50

- VÜ ®é: 210 5630Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương