THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang15/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Ghi chó: C¸c dù ¸n ®Çu t­ xi m¨ng ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt trong QuyÕt ®Þnh số 108/2005/Q§-TTg ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2005 cho phÐp ®Çu t­ nh­ng ch­a râ tiÕn ®é ®Çu t­, chØ quy ho¹ch th¨m dß má; c¸c Chñ ®Çu t­ sÏ lµm c¸c thñ tôc xin cÊp phÐp khai th¸c má khi dù ¸n ®­îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é ®Çu t­.

Phô lôc IV

Quy ho¹ch c¸c má kho¸ng s¶n dù tr÷ cho c«ng nghiÖp xi m¨ng

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 105/2008/Q§-TTg ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ)

___________


TT

Tªn má

VÞ trÝ ®Þa lý

To¹ ®é

ChÊt l­îng (TP ho¸: % )

Tr÷ l­îng (tr. tÊn)

Ghi chó

A. §¸ V«I xi m¨ng

Toµn quèc

Sè má: 181 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh : 36.622,15 triÖu tÊn; trong ®ã: 58 má ch­a x¸c ®Þnh Tr÷ l­îng

Vïng §B S«ng Hång

Sè má: 29 má; tæng tr÷ l­îng: 4855,15 triÖu tÊn

h¶i phßng
hµ t©y

Sè má: 3 má ; tæng tr÷ l­îng B + C1+ P: 757 triÖu tÊn

1

Mü §øc

X· Tuy Lai, Hång S¬n, Hîp TiÕn - H. Mü §øc.

- Kinh ®é : 1050 42’30

- VÜ ®é: 200 4230CaO: 53,7; MgO: 0,8

437 (trong ®ã: B + C1: 100)

Khu vùc dù tr÷

2

An TiÕn

An TiÕn – H. Mü §øc
CaO: 50,57; MgO: 1,64

B + C1+ C2: 103,0

Khu vùc dù tr÷

3

Hîp Thanh

(Hîp §øc)X. Hîp TiÕn, An TiÕn, Hïng TiÕn, An Phó, Hîp Thanh - H. Mü §øc .

- Kinh ®é : 105041’30”

- VÜ ®é: 20041’30”CaO: 52,9; MgO: 0,6 - 1,2

B + C2 + P: 217

(trong ®ã B + C2 : 88)Khu vùc dù tr÷

h¶i d­¬ng

hµ nam

Sè má: 21 má; tæng tr÷ l­îng C1 + C2 + P: 3541,15 triÖu tÊn

1

B¾c T©n Lang (K2)

T­îng LÜnh, T©n S¬n – H. Kim B¶ng
CaO: 52,69; MgO: 2,39

P: 65,26

Khu vùc dù tr÷

2

T©y Nam §ång B­ng (K6)

T©n S¬n Kh¶ Phong – H. Kim B¶ng
CaO: 53,3 ; MgO: 2,05

P: 52,7

Khu vùc dù tr÷

3

T©y Bót S¬n (K22)

Liªn S¬n, Thanh S¬n - H. Kim B¶ng
CaO: 52,69; MgO: 2,39

P: 393,76

Khu vùc dù tr÷

4

Thung HÊm QuÎ (K35)

Thanh S¬n, Liªn S¬n - H. Kim B¶ngP: 369,0

Khu vùc dù tr÷

5

Thung Canh Néi (K36)

Thanh S¬n - H. Kim B¶ngP: 58,0

Khu vùc dù tr÷

6

Thung BÓ (K38)

Liªn S¬n, Thanh S¬n – H. Kim B¶ng
CaO: 54,42; MgO: 1,3

P: 453,0

Khu vùc dù tr÷

7

Thanh S¬n (K22)

X· Thanh S¬n - H. Kim B¶ng

- Kinh ®é : 1050 51’34

- VÜ ®é: 200 3100"CaO: 53,8; MgO: 1,51

P: 415,428

(trong ®ã: C1+ C2: 163,8)Khu vùc dù tr÷

8

§«ngThung §«n (T3)

X· KiÖn Khª, Thanh Thuû - H. Thanh LiªmP: 82,0

Khu vùc dù tr÷

9

Thung Cæ Chµy (T9)

X· Thanh Thuû, Thanh T©n - H. Thanh LiªmP : 70,2

Khu vùc dù tr÷

10

T©y Thung Hãp (T12)

Thanh Thuû - H. Thanh Liªm
CaO: 54,3 - 54,9; MgO: 0,36 -1,17

P: 111,7

Khu vùc dù tr÷

11

T©y B¾c Thung D­îc (T18)

Thanh Thuû - H. Thanh Liªm
CaO: 52,5 - 53,9; MgO: 1,28 -1,8

P: 24,0

Khu vùc dù tr÷

12

Cæng Trêi (T20)

Thanh Thuû - H. Thanh Liªm
CaO: 52,2; MgO : 1,4

P: 97,0

Khu vùc dù tr÷

13

Nam Thung (T22)

X· Thanh Thuû, Thanh T©n - H. Thanh Liªm
CaO: 50,57; MgO: 1,64

P: 78,3

Khu vùc dù tr÷

14

§«ng Nam Thung D­îc (T28)

X· Thanh Thuû, Thanh T©n -

H. Thanh Liªm


CaO: 54,05; MgO: 0,11

P: 155,0

Khu vùc dù tr÷

15

T©y B¾c Bång L¹ng (T35)

Thanh NghÞ – H. Thanh Liªm
CaO: 54,3 - 54,9; MgO: 0,36 -1,17

P: 205

Khu vùc dù tr÷

16

T©y Th«n Nam C«ng (T24)

Thanh T©n - H. Thanh LiªmP: 27,2

Khu vùc dù tr÷

17

B¾c Hang Giãng Lë (T34)

Thanh T©n, Thanh NghÞ - H. Thanh LiªmP: 12,29

Khu vùc dù tr÷

18

Thanh NghÞ (T36)

X· Thanh Thuû - H. Thanh Liªm

- Kinh ®é : 1050 52’00

- VÜ ®é: 200 2705CaO : 52,2; MgO : 1,4

C1+ C2+ P: 59,7

Khu vùc dù tr÷

19

Thanh NghÞ (T3, T9)

Thanh NghÞ – H. Thanh Liªm
CaO: 54,3 - 54,9; MgO: 0,36 -1,17

P: 82,0

Khu vùc dù tr÷

20

Thanh NghÞ (T35, T36)

Thanh NghÞ – H. Thanh Liªm
CaO: 54,3 - 54,9; MgO: 0,36 -1,17

P: 369

Khu vùc dù tr÷

21

K 36 Thung HÊm QuÎ

Liªn S¬n, Thanh S¬n – H. Kim B¶ng
CaO: 54,42; MgO: 1,3

P: 360

Khu vùc dù tr÷

ninh b×nh

Sè má: 5 má; tæng tr÷ l­îng P: 557 triÖu tÊn

1

Hang N­íc (QuyÒn C©y)

X· Quang S¬n thÞ x· Tam §iÖp.


- Kinh ®é : 1050 49’00

- VÜ ®é: 200 ’08"00CaO: 54,5 - 55,5; MgO: 0,5 - 1,1

140 (B + C1+C2:196,8

®· QH khai th¸c 56)Khu vùc dù tr÷


2

Kú Phó, Phó Long

X· Kú Phó, x· Phó Long - H. Nho Quan

- Kinh ®é : 1050 46’30

- VÜ ®é: 200 2030CaO: 53 - 54; MgO: 0,55 -1,5

240 (trong ®ã C1: 40)

Khu vùc dù tr÷

3

Nói M¶ Vèi

x· Ninh V©n - H. Hoa L­

Yªn B×nh,Yªn S¬n - TX Tam §iÖp

90 (tæng 270 ®·

QH th¨m dß 180)Khu vùc dù tr÷


4

Yªn Duyªn

(n»m trong khu vùc d·y nói Yªn M«)ch­a x¸c ®Þnh

Khu vùc dù tr÷

5

Gia Thanh

X· Gia Thanh - H. Gia ViÔn87 (P: ~ 195 triÖu tÊn

®· QH th¨m dß 108)Khu vùc dù tr÷


Vïng ®«ng b¾c

Sè má: 79 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 10.400 triÖu tÊn; 43 má ch­a x¸c ®Þnh tr÷ l­îng

hµ giang

Sè má: 22 má; tæng tr÷ l­îng ®· x¸c ®Þnh P: 2069 triÖu tÊn; 13 má ch­a x¸c ®Þnh

1

Khao Bo

H. VÞ Xuyªn

-

CaO: 52 ; MgO: 0,42

P: 52

Khu vùc dù tr÷

2

Tµ Mß

X· Yªn §Þnh, huyÖn B¾c Mª

- Kinh ®é : 1050 04’20"

- VÜ ®é: 220 4950"CaO: 53,27; MgO: 0,99

P : 468,8

Khu vùc dù tr÷

3

Quan Tinh

H. B¾c Quang

- Kinh ®é : 1040 57’00"

- VÜ ®é: 220 1640"CaO: 54,21 - 54,68 ; MgO: 1,01

P: 200

Khu vùc dù tr÷

4

B¾c Bµn

H. B¾c Quang

- Kinh ®é : 1040 56’02"

- VÜ ®é: 220 1416"CaO: 55,1; MgO: 0,67

P: 200

Khu vùc dù tr÷

5

VÜnh Tuy

H. B¾c Quang

-

CaO: 51,98 - 53,74; MgO: 0,42

P: 13,5

Khu vùc dù tr÷

6

Phè C¸o

H. B¾c Quang

- Kinh ®é : 1040 46’18"

- VÜ ®é: 220 1220"CaO: 51,4 - 53,15; MgO: 0,67 - 3,35

P: 300

Khu vùc dù tr÷

7

Thanh Thuû

X· Thanh Thuû - H. VÞ Xuyªn

- Kinh ®é : 1040 52’00"

- VÜ ®é: 220 54’ 30"CaO: 52,06; MgO: 2,89

P: 700

Khu vùc dù tr÷

8

Nµ T­¬ng

H. B¾c Quang

- Kinh ®é : 1040 45’07"

- VÜ ®é: 220 1120"CaO: 52,34 - 55,14 ; MgO: 1,34 - 2,68

§iÓm quÆng

Khu vùc dù tr÷

9

Nµ Khoang

X· Sïng Tr¸ng - H. Yªn Minh

- Kinh ®é : 1050 05’04"

- VÜ ®é: 230 1200"CaO: 55,24 - 55,80 ; MgO: 0,4 - 0,6

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

10

MiOng

X· B¹ch BÝch - H. Yªn Minh

- Kinh ®é : 1050 03’04"

- VÜ ®é: 230 1140"CaO: 54,68 - 55,24 ; MgO: 0,6

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

11

B¶n Ch­ëng (§éng En)

X· H­u Vinh - H. Yªn Minh

- Kinh ®é : 1050 10’51"

- VÜ ®é: 230 5108"CaO: 54,6 - 54,9 ; MgO: 0,2 - 1,2

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

12

Khao Me

X· Tæng §¹i - H. Qu¶ng B¹

- Kinh ®é : 1040 53’22"

- VÜ ®é: 230 0609"CaO: 54,94 - 55,24 ; MgO: 0,2 - 0,6

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

13

Nam La

X· Ng©m La - H. Yªn Minh

- Kinh ®é : 1050 09’02"

- VÜ ®é: 230 0304"CaO: 50,2 - 55,5 ; MgO: 0,2 - 1,6

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

14

P¾c Sun

X· Minh T©n - H. VÞ Xuyªn

- Kinh ®é : 1040 57’05"

- VÜ ®é: 220 5947"CaO: 54,41; MgO: 0,4

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

15

Pi a Fa

X· Lòng Hå - H. Yªn Minh

- Kinh ®é : 1050 15’38"

- VÜ ®é: 220 5858"CaO: 53,46; MgO:

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

16

Lòng Giang

X· Phong Quan - H. VÞ Xuyªn

- Kinh ®é : 1040 54’55"

- VÜ ®é: 220 5411"CaO: 51,89; MgO:

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

17

Nµ §inh

X· ThuËn Hßa - H. VÞ Xuyªn

- Kinh ®é : 1040 57’55"

- VÜ ®é: 220 5348"CaO: 48,55 - 54,41 ; MgO: 0,4 - 4,01

§iÓm kho¸ng s¶n

Tµi nguyªn dù b¸o línKhu vùc dù tr÷

18

Lµng Ping

X· Thanh Thñy - H. VÞ Xuyªn

- Kinh ®é : 1040 53’13"

- VÜ ®é: 220 5328"


§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

19

B¶n C­ëm

ThÞ x· Hµ Giang - H. VÞ Xuyªn

- Kinh ®é : 1050 00’35"

- VÜ ®é: 220 5133"CaO: 52,04 - 54 ; MgO:

§iÓm kho¸ng s¶n

Khu vùc dù tr÷

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương