THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang13/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
§B S«ng Cöu Long

5110
51
0

0

4,5

0

Kiªn Giang

5110
69
0

0

4,5

0Hµ Tiªn 1+ 2

1500
15

- Hoµ §iÒn, Nói Nai thÞ trÊn KiÕn L­­¬ng - H. Kiªn L­¬ng (0,58 km2);

X: 1135 375; 1135 375; 1136 110; 1136 110 ; Y: 457 710; 457 000; 457 000; 457 875-

-

(®ang khai th¸c)

-Hµ Tiªn 2 - 2

1400

04....08

14

-

-

(®ang KT)

-Hµ Tiªn - K.G

450

05....07

4,5

- B×nh An, x· B×nh An – H. Kiªn L­¬ng

-

-

4,5

-Holcim

1760

-

18

- §¸ sÐt B×nh TrÞ - §¸ sÐt T©y Nam má B×nh TrÞ (33,5 ha): X: 1128.590; 1128.620; 1127.250; 1127.200; Y: 456.800; 457.050; 457.300; 457.050

-

-

(®ang khai th¸c)

-

III. phô gia xi m¨ng

Tßan Quèc

89.440
490,4
420,7

0

339,6

129,6

§B.S«ng Hång

32,33
176,2
213,3

0

147,9

65,4

H¶i Phßng

3400
18,4
18,4

0

18,4

0H¶i Phßng

1400
7,6

- Phô gia ®iat«mit: Tæng tr÷ l­îng c¸c má: Nói §ån, Ba Phñ; Ph¸p Cæ; Nói Th¸i B¶i; Nói Quú , Nói Rang - X· L¹i Xu©n - H. Thuû Nguyªn - TP H¶i Phßng (C2+ P: 35,73 triÖu tÊn): X:2325200; Y: 353500; X:2324600;

Y: 355800; X:2324500; Y: 356070; X:2325320; Y: 354620; X:2324770;

Y: 357600; X:2324750; Y:358440; X:2324790; Y: 359000; X:2324200;

Y: 355250. Quy ho¹ch th¨m dß vµ khai th¸c c¸c má trªn: 18,44 tr. tÊn18,4

-

18,4

-
Chin fon 1

1400
7,6Chinfon - 2

600

04....07

3,2 (nghiÒn t¹i chç)

H¶i D­¬ng

5850
32,1
29

0

29

0Hoµng Th¹ch

2300
12,4

- §iat«mit nói TrÑo, Thµnh RÒn - H¶i Phßng tr÷ l­îng cßn l¹i 6,5 tr. tÊn.

- C¸t kÕt Nói GiÕng, c¸ch nhµ m¸y XM Hoµng Th¹ch 2 km vÒ phÝa T©y B¾c Kinh ®é: 106o34'00" - VÜ ®é: 21o03'00" (3,247 tr. tÊn).

- §iat«mit H¹ ChiÓu, x· Minh T©n - H. Kinh M«n - HD: P: 11,67 triÖu tÊn.

- §¸ Silic nói B¸t §iÕu - Kinh M«n H¶i D­¬ng (3 tr. tÊn).

- §¸ v«i ®en má than M¹o Khª - §«ng TriÒu (tr÷ l­îng lín).

- §¸ v«i ®en khai th¸c t¹i má ®¸ v«i cña C«ng ty tr÷ l­îng lín.

Tæng tr÷ l­îng > 29 triÖu tÊn ®ñ cung cÊp cho nhu cÇu


29

-

29

(XM Phóc S¬n ®· ®­îc CP khai th¸c

3 triÖu tÊn ®iat«mit)


-Hoµng Th¹ch 3

1400

04...08

7,6Phóc S¬n

1800
10Thµnh C«ng

350

05...07

2

VÜnh Phóc

350
2
0,8

0

0,8

0T©n Phó ThÞnh

350

07…08

2

- Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c 3 má Puzolan xãm Chïa, §ång ¸ng, Trung Mµu tØnh VÜnh Phóc cã tr÷ l­îng: 0,8 tr. tÊn cung cÊp cho XM T©n Phó ThÞnh. L­îng cßn thiÕu lÊy tõ má Bazan Tr¸n Voi – Hµ T©y

0,8

0

0,8

0

Hµ T©y

1870
11,6
53

0

27

26Mü §øc

1400

10…14

7.6

- Bazan Tr¸n Voi – X. Hoµ Th¹ch, Phó M·n – H.Quèc Oai – Hµ T©y

(P: 310 tr.tÊn).- Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c má Bazan Tr¸n Voi ®Ó cung cÊp cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng t¹i Hµ Nam, Hµ T©y, VÜnh Phóc lµ 53 triÖu tÊn (cßn l¹i 257 tr. tÊn).


53

0

27

26Sµi S¬n

350

10…11

2Tiªn S¬n

350

11…15

2

Hµ Nam

7240
40Bót S¬n1

1400
7,6Bót S¬n 2

1400

04…08

7,6KiÖn Khª

120

03…05

0,7XM X77

120

04…05

0,7Thanh Liªm 1

350

05..08

2Hoµng Long

350

05..08

2Vinashin

900

10..11

5Hßa Ph¸t

900

09... 10

5Ca ViCo – Phi

1000

10..13

5,4G¹ch ngãi S«ng Chanh

700

10..13

4

Ninh B×nh

13040
72,1
72,1

0

47,1

25Tam §iÖp

1400
7,6

- Puzolan B·i Trµnh - H. Nh­ Xu©n - Thanh Hãa (P: 15)

- Puzolan Long Khª - x· Hµ Giang - H. Hµ Trung - Thanh Hãa

(P: 32,4) (Kinh ®é: 105047'50 - VÜ ®é: 20004'30).

-Puzolan Th¨ng Long - X. Yªn L¹c - H. Nh­ Thanh (P: 15)

(Quy häach th¨m dß, khai th¸c 3 má trªn: 73,6 tr. tÊn)

Tr÷ l­îng cña má Puzolan Th¨ng Long cßn l¹i sau khi quy häach 7,1 tr. t.72,1

0

47,1

25HÖ D­ìng 1

1800

10..13

10

HÖ D­ìng 2

1800

10..13

10Vinakansai 1

900

05…08

5Vinakansai 2

1800

08...10

10H­­íng D­­¬ng

900

05...07

5H­­íng D­­¬ng 2

900

10..11

5Phó S¬n

1200

05...07

6,5Duyªn Hµ 1

540

05...07

3Duyªn Hµ 2

1800

08...10

10

§«ng B¾c

15050
74,2
74,5

0

59

15,5

cao b»ng

350

11....13

2
2

0

0

2Cao B»ng

350

11....13

2

- §¸ ®en L¨ng M«n, x· L¨ng M«n - H. Nguyªn B×nh - Cao B»ng

2

-

-

2

Tuyªn Quang

1500
8,5

Tæng nhu cÇu: 22,5 triÖu tÊn. HiÖn nay c¸c má phô gia trong khu vùc ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ tr÷ l­îng. Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c c¸c má sau:

- Puzolan Nói M­êi - x· §µo X¸, H÷u Khanh, §Çm Gèc, xãm Léc, Ninh D©n, Th¹ch Kho¸n, Vâ MiÕu, §«ng Cø - Phó Thä.

- Puzolan Xãm Léc - x· An L¹c, §«ng Quan -H. Lôc Yªn - Yªn B¸I (Kinh ®é: 1040 38’00 - VÜ ®é: 220 0711)

- Khe §Çu - X. §«ng Quan - H. Lôc Yªn - tØnh Yªn B¸i

(Kinh ®é : 1040 40’17 - VÜ ®é: 220 0530)


22,5

0

17,5

5Tuyªn Quang

250

04...06

1,5Trµng An

900

10...14

5S¬n D­­¬ng

350

4...10

2

Yªn B¸i

1250
7Yªn B¸i

350

05...07

2Yªn B×nh

900

04...06

5

Phó Thä

1250
7S«ng Thao

900

04....09

5Thanh Ba

350

05...07

2

Th¸i Nguyªn

2250
12,3

- Puzolan Tam Dinh - H. Cao Léc - L¹ng S¬n

(Kinh ®é : 1060 44’00 - VÜ ®é: 210 5100); tr÷ l­îng cÊp P: 50 tr. tÊn.

Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c 50 tr. tÊn.

- CÇn tËn dông sö dông bæ sung lµm phô gia xi m¨ng tõ c¸c nguån ®Êt sÐt ch¸y, ®¸ v«i ®en ë c¸c má than t¹i Qu¶ng Ninh (cã tr÷ l­îng lín) chñ yÕu cho giai ®o¹n ®Õn 2020.50

0

41,5

8,5Th¸i Nguyªn

1400

02...07

7,6La Hiªn

250

03...05

1,5Qu¸n Triªu

600

08...10

3.2

L¹ng S¬n

900
5§ång Bµnh

900

05...08

5

B¾c Giang

1250
7Bè H¹

900

07...10

5H­¬ng S¬n

350

...10

2

Qu¶ng Ninh

4700
25,4CÈm Ph¶

800

03...08

4,3 (t¹i chç)Th¨ng Long 1

1100

03..08

6 (t¹i chç)


Th¨ng Long 2

1100

10....20

6 (t¹i chç)H¹ Long 1

800

03...08

4,3 (t¹i chç)Lam Th¹ch

450

04...06

2,4Lam Th¹ch 2

450

11...15

2,4

T©y B¾c

2350
13,2
13

0

13

0

S¬n La

900
5
5

0

5

0S¬n La

900

05...09

5

- Tµ Héc; M­êng La c¸ch nhµ m¸y XM 10 km

5

0

5

0

Hoµ B×nh

1100
6,2
6

0

6

0S«ng §µ

350

05...08

2

- Bazan Tr¸n Voi - X.Hoµ Th¹ch, Phó M·n - H. Quèc Oai - Hµ T©y (tr÷ l­îng cßn l¹i 257 tr. tÊn). Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c 6 triÖu tÊn (cßn l¹i 224 triÖu tÊn).

6

-


6

-
Xu©n Mai

400

0.6..08

2,2X18

350

05...08

2

®iÖn biªn

350
2
2

0

2

0§iÖn Biªn

350

05...08

2

Ch­a x¸c ®Þnh má sÏ th¨m dß

2

0

2

0

B¾c Trung Bé

16.700
110,1
110,3

0

77,7

32,6

Thanh Ho¸

5950
45
45

0

45

0BØm S¬n

1800

-

10

Quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c c¸c má: Puzolan Thanh Kú - X. Thanh Kú - H, Nh­ Thanh; - Tuyªn Quan - X. Tuyªn Quan - H. Th¹ch Thµnh.

21

-

21

-BØm S¬n MR

2000

04....08

11Nghi S¬n 1

2150

-

12

- Phô gia ®iÒu chØnh phèi liÖu: C¸t Silic Tr­êng L©m - Thanh Ho¸ (®· ®­îc cÊp 6 triÖu tÊn).

- QH th¨m dß, khai th¸c Phô gia ho¹t tÝnh: Bazan NghÜa Mü - H. NghÜa §µn (tr÷ l­îng P: 100 tr. tÊn; QH TD, KT 24 tr. tÊn; cßn l¹i 76 tr. tÊn.-

24


-

0


(®· ®­îc CP khai th¸c)
24

-

0
Nghi S¬n 2

2150

05....08

12C«ng Thanh 1

chuyÓn vµo

§ång Nai nghiÒn06….08

-

ChuyÓn vµo nghiÒn t¹i tr¹m nghiÒn ë §ång Nai vµ nguån phô gia sÏ ®­îc cung cÊp tõ c¸c má puzolan ë §ång Nai.

0

0

0

0

C«ng Thanh 2

10….11

NghÖ An

3200
18,1
18,1

0

12,6

5,5Hoµng Mai

1400
7,6

- Phô gia ®iÒu chØnh phèi liÖu: cao silic Héi S¬n H. Anh S¬n (XM §« L­¬ng)

- Phô gia ho¹t tÝnh:

* Bazan §åi Chäc – Hßn NghÐn – H. NghÜa §µn (Kinh ®é: 105°26’00” –

VÜ ®é: 19°17’00”), tr÷ l­îng: C1+ C2+ P: 15,1 triÖu tÊn;

* Bazan NghÜa Mü – H. NghÜa §µn (tr÷ l­îng cßn P: 76 tr. tÊn), quy ho¹ch th¨m dß vµ khai th¸c 3 triÖu tÊn; cßn l¹i 73 triÖu tÊn).


18,1

0

12,6

5,5§« L­­¬ng

900

06….08

519/5 QK4

400

10….13

2,512/9 Anh S¬n

500

10….13

3

Qu¶ng B×nh

4950
29,2
29,2

0

9,6

19,6S«ng Gianh 1

1400

02….05

7,6

- Bazan VÜnh LÜnh, X· VÜnh Hßa – H. VÜnh Linh. (Tr÷ l­îng: 34,42 tr. tÊn).

Quy ho¹ch th¨m dß vµ khai th¸c 29,2 triÖu tÊn; cßn l¹i 5 triªô tÊn).
29,2

0

9,6

19,6S«ng Gianh 2

1400

11…13

7,6Bè Tr¹ch

1800

10….12

10Thanh Tr­êng

350

10….13

2¸ng S¬n

350

…..10

2

Qu¶ng TrÞ

350
2
2

0

2

0Qu¶ng TrÞ

350

05….07

2

- Puzolan x· Cam NghÜa - H. Cam Lé – Qu¶ng TrÞ (6,5 tr. tÊn)

QH th¨m dß, khai th¸c 2 tr tÊn tr÷ l­îng (cßn l¹i 4,5 tr. tÊn).2

-

2

-

Thõa Thiªn HuÕ

2250
15,8
16

0

8,5

7,5Luksvaxi 1 & 2

500
2,7

- Puzolan Phong Mü, X· Phong Mü – H. Phong §iÒn.

- Puzolan H÷u ng¹n s«ng ¤ L©u ; Khe M¹ H. Phong §iÒn.

- Puzolan B×nh §iÒn – H. H­¬ng Trµ.

Tæng tr÷ l­îng c¸c má: P1: 256,5 triÖu tÊnQuy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c 15,78 tr. tÊn.

16

0

8,5

7,5

Luksvaxi d/c 3

450

05….08

2,4

Luksvaxi d/c 4

200

08….09

1,1 (tai chç)§ång L©m

1400

10…14

7,6Long Thä

350

05….07

2

Nam Trung Bé

1400
7,6
7,6

0

0

7,6

Qu¶ng Nam

1400
7,6
7,6

0

0

7,6Th¹nh Mü

1400

10…14

7,6

- Puzolan Ph­êng R·nh, X· QuÕ Léc – H. QuÕ S¬n, Qu¶ng Nam (P: 73). QH th¨m dß, khai th¸c 7,6 tr. tÊn. (cßn l¹i 65,4 triÖu tÊn).

7,6

0

0

7,6

T©y Nguyªn

350
2
2

0

0

2

Gia Lai

350
2
2

0

0

2S«ng §µ Yaly

350

10…15

2

- Puzolan Nói Boong, x· Ia B¨ng – H. M¨ng Yang (C1+ C2: 1,6 triÖu tÊn)

- Puzolan Kan N¾c TT Kan N¨c - HuyÖn K’Bang (P: 0,5 triÖu tÊn).

QH th¨m dß, khai th¸c hai má trªn: 2 triÖu tÊn.


2-


-


2


§«ng Nam Bé vµ §B S. Cöu Long

18.110
107,1
0

0

42

6,5

B×nh Ph­­íc

1.000
5,4
0

0

0

0B×nh Ph­­íc 1

1000

03….07

5,4

(nghiÒn XM t¹i chç )- Laterit Tµ ThiÕt, x· Léc Thµnh – H.Léc Ninh (P: 77,6 tr. tÊn)

X: 1299 290; 1299 120; 1298 760 ; 1298 410; 1298 400;1298 325;

1298 250; 1297 300; 1297 150; 1297 310;1297 000; 1297 000; 1297560;

Y: 657 565; 657 925; 657 750; 658 030; 658 175; 658 200; 658 325; 658 300; 658 125; 658 050; 657 770; 657 000; 656 720

- Laterit Tµ ThiÕt,x· Léc Thµnh – H.Léc Ninh (0,956 km2)

X: 1297 000; 1297 000; 1297 310; 1297 150; 1297 300; 1296 800;

1296 500; 1296 125; 1295 775; 1295 775; 1296 050; 1296 350

Y: 657 525; 657 770; 658 050; 658 125; 658 300; 658 350

658 325; 658 175; 657 925; 657 775; 657 675; 657 375.


-

-

®· ®­îc CP khai th¸c

-
Quy ho¹ch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM cã triÓn väng

Laterit An Phó – x· An Phó – huyÖn B×nh Long

T©y Ninh

900
5
0

0

0

0T©y Ninh

900

04….08

5

(nghiÒn XM t¹i chç )Laterit Sroc T©m, x· Suèi Ng« - H. T©n Ch©u – T©y Ninh

(P: 6,8 tr. tÊn) vµ Laterit Chµ Vµ - x· T©n Hßa – H. T©n Ch©u

(P: 1,8 tr. tÊn). Tæng tr÷ l­îng 2 má lµ 8,6 tr. tÊn.


-

-

®· ®­îc CP khai th¸c

-


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương