THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang12/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
§iÖn Biªn

350
3,5
3,5

-

3,5

-§iÖn Biªn

350

05…08

3,5

- B¶n Na Hai, x· Sam Møn, H. §iÖn Biªn (Kinh ®é : 1020 58’20 – VÜ ®é: 210 1627”)). L§ 10 - Côc §C & KS ®· t×m kiÕm ®¸nh gi¸ n¨m 1995 víi tµi nguyªn: 4,839 tr. tÊn (trong ®ã: C1: 1,1309 triÖu tÊn; C2: 0,352 triÖu tÊn)

3,5

-

3,5

-

Lai Ch©u
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

- B×nh L­ – H. Phong Thæ

B¾c Trung Bé

25150
251,5
113

14

64,5

94,5

Thanh Ho¸

10450
104,5
57,5

0

30,5

36BØm S¬n

1800
18

- Cæ §am, TX BØm S¬n; Tam Diªn, P. §«ng S¬n – TX BØm S¬n (71,3 ha) X: 2221638; 2221929; 2222849; 2222550; 2222290; Y: 594259; 595004; 594289; 59920; 594150; 593860

-


-


(®· ®­îc CPKT cßn l¹i 49 ®ñ cho c¶ 2 d/c )

-
BØm S¬n MR

2000

04….08

20Nghi S¬n 1

2150

-

22

- Tr­êng L©m, Tr­êng L©m - H. TÜnh Gia

X: 2139.000; 2139.000; 2136.000; 2136.000; 2137.000; 2137.000Y: 572.000; 574.000; 574.000; 573.000; 573.000; 572.000

-

-

(®· ®­îc CP khai th¸c)

-Nghi S¬n 2

2150

05….08

21,5

- Tr­êng L©m, Tr­êng L©m, H. TÜnh Gia

21,5

-

21,5

-C«ng Thanh 1

900

06….08

9

- Thanh Kú – T©n Tr­êng – Tr­êng L©m, H. TÜnh Gia

-

-

9

-C«ng Thanh 2

3600

10….11

36

- Thanh Kú – T©n Tr­êng – T©n Tr­êng – Tr­êng L©m, H. TÜnh Gia

36

-

-

36
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ T©y Thanh Ho¸

- CÈm B×nh – H. CÈm Thuû
Quy ho¹ch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM cã triÓn väng:

- Minh TiÕn, Quang Trung - H. Ngäc L¹c; N«ng Cèng - huyÖn N«ng Cèng

NghÖ An

3200
32
9

0

9

9Hoµng Mai

1400

-

14

- Quúnh Vinh – H. Quúnh L­u

-

-

-

-§« L­­¬ng 1

900

06….08

9

- Long S¬n – H. Anh S¬n; X: 2092 403; 2092 967; 2092 822; 2092 629; 2092 651; 2092 061; 2092 262; Y: 535 491; 535 809; 536 119; 536 239 536 555; 536 217; 535 849

(®· ®­îc CP th¨m dß)

-

9

-19/5 QK4

400

10….13

4

Má sÐt CÈm S¬n, sÐt §Ëp C©y Da: I (105 24 20; 20 20 15 ); II (105 24 30; 20 01 30); III (105 24 40 ; 20 01 20); IV (105 24 40; 20 01 10)

4

-

-

412/9 Anh S¬n

500

10….13

5

- B¾c Kim Nham 1 & 2 – H. Anh S¬n

Kinh ®é: 105o03’ 42” – 105o 05 25” ; VÜ ®é: 18o 55’ 35”- 18o56’45”5

-

-

5
Quy ho¹ch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM theo Q§ 108:

+ §« L­¬ng 2

- Long S¬n – H. Anh S¬n


Quy ho¹ch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM cã triÓn väng:

T©n An – huyÖn T©n Kú  vµ x· NghÜa Hãa - huyÖn NghÜa §µn.

Hµ TÜnh
Quy ho¹ch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM theo Q§ 108:

- x· S¬n T©y – H. H­­¬ng Khª : Kinh ®é : 1050 41’40 » – VÜ ®é : 180 1240

Qu¶ng B×nh

5300
53
25

14

3,5

35,5S«ng Gianh 1

1400

02….05

14

- Mai Hãa – H. Tuyªn Hãa ( 89 ha) : X : 1971.000; 1970.600; 1970.140; 1970.570; Y: 627.000; 629.000; 629.000; 627.000

-

-

(®· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c)

-Bè Tr¹ch

1800

10….12

18

- Thä Léc – x· S¬n Léc – H. Bè Tr¹ch

18

-

-

18S«ng Gianh 2

1400

10…..11

14

- Thä Léc, X· S¬n Léc – H. Bè Tr¹ch

-

14

-

14Thanh Tr­êng

350

10….13

3,5

- Phong Ho¸ - H Tuyªn Ho¸

3,5

-

-

3,5¸ng S¬n

350

…..10

3,5

- Má sÐt Mai Hãa – x· Mai Hãa – H. Tuyªn Ho¸

- Kinh ®é : 105049’00 - VÜ ®é : 17056103,5

-

3,5

-

Qu¶ng TrÞ

350
3,5
3,5

0

3,5

0Qu¶ng TrÞ

350

05….07

3,5

- Má Cïa, X. Cam ChÝnh -H. Cam Lé (Kinh ®é: 107o02’00”- VÜ ®é:16o47’35”)

3,5

-

3,5

-

Thõa Thiªn HuÕ

3700
37
18

0

18

14Luksvaxi 1 & 2

500

-

5

- V¨n X¸, TT Tø H¹ - H H­¬ng Trµ

- Kinh ®é : 1070 33’00 - VÜ ®é: 160 2623-

-

-

-

Luksvaxi d/c 3

450

05….08

4,5

4,5

-

4,5

-

Luksvaxi d/c 4

1000

08….09

10

10

-

10

-§ång L©m

1400

10…14

14

- Gåm 4 khèi Phong Xu©n (X: 1829250; Y: 750250)

-

-

-

14Long Thä

350

05….07

3,5

- Long Thä - x· Thuû BiÒu - TP HuÕ (Kinh ®é: 107033’00 -VÜ ®é: 160 2623)

3,5

-

3,5

-
Quy ho¹ch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM theo Q§ 108:

- Vinh Mü, Vinh Giang, Vinh H­­ng – H. Nam §«ng

- Kinh ®é : 1070 39’21 - VÜ ®é: 160 0705Nam Trung Bé

1400
14
14

0

0

14

Qu¶ng Nam

1400
14
14

0

0

14Th¹nh Mü

1400

10...14

14

An §iÒm, x· §¹i L·nh - H. §¹i Léc (Kinh ®é: 107054’ 35- VÜ ®é: 150 5044)

14

-

-

14

T©y Nguyªn

350
3,5
3,5

0

0

3,5

Gia Lai

350
3,5
3,5

0

0

3,5S«ng §µ Yaly

350

10...15

3,5

- Phó ThiÖn, H. Ayunpa - tØnh Gia Lai

(Kinh ®é : 1070 3754 -1070 4100"- VÜ ®é:140 1435-140 1914).

- M« Rai, H. Sa ThÇy – tØnh Kon Tum (Kinh ®é : 1070 3754" - 1070 4100" ; VÜ ®é : 140 1435-140 1914).


3,5

-

-

3,5

§«ng Nam Bé

3.400
34
0

0

0

0

B×nh Ph­­íc

2.000
40
0

0

0

0B×nh Ph­­íc 1

2000

03….07

20

- Tµ ThiÕt x· Léc Thµnh – huyÖn Léc Ninh ( 2,25 km2)

X: 1299 290; 1299 120; 1298 760; 1298 410; 1298 400; 1298 325; 1298 250; 1297 300; 1297 150; 1297 310; 1297 000; 1297 000; 1297 560;

Y: 657 565; 657 925; 657 750; 658 030; 658 175; 658 200; 658 325; 658 300; 658 125; 658 050; 657 770; 657 000; 656 720


-

-

(®· ®­îc CP khai th¸c)

-
Quy ho¹ch th¨m dß c¸c má cho dù ¸n XM theo Q§ 108:

+ B×nh Ph­íc 2:

- Tµ ThiÕt x· Léc Thµnh – huyÖn Léc Ninh

T©y Ninh

1400
14
0

0

0

0T©y Ninh

1400

04….08

14

- Sroc Con Tr¨ng – H. T©n Ch©u (Kinh ®é: 10600700; VÜ ®é: 110 3830); X: 1287423; 1287143; 1286052; 1286452

Y: 657203; 657972; 657882; 656783-

-

(®· ®­îc CP khai th¸c)

-


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương