THỦ TƯỚng chính phủtải về 3.62 Mb.
trang11/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.62 Mb.
#97
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
§B S. Cöu Long

5110
204,4
3

0

59

0

kiªn giang

5110
204,4
3

0

59

0Hµ Tiªn 1 + 2

1500
60

- Nói TrÇu, Nói Cßm, X· Hßa §iÒn - H. Kiªn L­¬ng (76 ha); X: 1299.290; 1299.120; 1298.760; 1298.410; 1297.310; 1297.000; 1297.000; 1297.560; Y: 657.565; 657.925; 657.750; 658.030; 658.050; 657.770; 657.000; 656.720

(®· ®­îc CP th¨m dß)

-

(®· ®­îc cÊp KT)

-Hµ Tiªn 2 – 2

1400

04....08

56

- Nói TrÇu, Nói Cßm, Nói Ch©u Hang ( 25,8 ha); X: 1298.410; 1298.400; 1298.325; 1298.250 1297.300; 1297150 ; 1297.310; Y: 658.030; 658.175; 658.200; 658.325; 658.300; 657.125; 658.050

- Khoe L¸ - B×nh An ( 24, 1 ha): X: 1127792; 1127845; 1127 700;

1127 540; 1127 400; 1126 840; 1126 748; 1126 748; 1126 841;

1126 862; 1127 071; 1127 188; 1127 285; 1127 455 1127 499; 455 676;Y: 455 531; 455 780; 455 640 ;455 700; 455 900; 455 840; 455 762; 455 694; 455 668; 455 682; 455 557; 455 500; 455 500; 455 537

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

56

-Hµ Tiªn- K.G

450

05....07

18

- Hang C©y ít, Trµ §uèc, Nói Nai; X: 1135 375; 1135 375; 1136 110; 1136 110; Y: 457 710; 457 000; 457 000; 457 875

Bæ sung CP th¨m dß 3

-

3

-Holcim

1760
70.4

- B·i Voi, C©y Xoµi , Khoe L¸ (mét phÇn)

-

-

(®· ®­îc cÊp phÐp khai th¸c)

-

II. §Êt sÐt xi m¨ng

toµn quèc

89.440
894,4
333,9

50

307,8

261

§B S«ng Hång

33130
331,3
134,9

27

136,8

101

H¶i Phßng

4200
42
14

0

14

0H¶i Phßng

1400
14

- Nói Na – Yªn H­ng Qu¶ng Ninh

- M· Chang – L­u KiÕm – Liªn Khª - Thuû Nguyªn

X: 2323.000; 2323.000; 2321.880; 2321.600; 2321.6002321.000; 322.600

Y: 687.800; 688.000; 690.000; 690.000 ; 690.370 ; 690.000; 687.800(®· ®­îc th¨m dß)

-

(®· ®­îc cÊp phÐp KT 59)

-Chin fon 1

1400
14

- Nói Tr¨n Hang Vua - TT Minh T©n - H.Thñy Nguyªn

X: 2319600; 2319400; 2319350; Y: 365900; 367100; 366350-

-

(®· CP KT cßn l¹i 15)

-Chinfon 2

1400

04....07

14

- M· Chang, ThiÓm Khª - H. Thñy Nguyªn

14

-

14

-
Quy häach th¨m dß má cho c¸c dù ¸n xi m¨ng theo

Q§ 108 trong khu vùc thµnh phè H¶i Phßng


- Nói M· Chang, X· L­u KiÕm vµ Liªn Khª - H. Thñy Nguyªn; (175 ha)

X: 2322298; 2321877; 2321484; 2321151; 2321190; 2321452; 2321526; 2321491; 2321746; Y: 593373; 594019; 595204; 594989; 594188; 594375; 593884; 593584; 593201.

- Nói Cèng §¸ 1 & 2 - H. Thñy Nguyªn- B·i Soi - U«ng BÝ - Qñang Ninh

- Th¨m dß thªm B¾c S¬n - U«ng BÝ - Qu¶ng NinhvÜnh phóc

350
3,5
3,5

0

3,5

0T©n Phó ThÞnh

350

07...08

3,5

- ThiÕu Xu©n - x· §ång Thinh.

- Th­îng Yªn - H. LËp Th¹ch1

2,5


-

-


1

2,5


-

-


hµ t©y

1870
21
7

0

0

21Mü §øc

1400

10...14

14

- V¨n Phó, X. An Phó, H. Mü §øc (49,2 ha): X: 2279.825; 2280.952; 2280.806; 2279.652; Y: 570.429; 569.832.; 569.625; 570.171

-

-

-

14Sµi S¬n

350

10...11

3,5

- §åi Ngµi – x· Nam Ph­¬ng – H. Ch­¬ng Mü

3,5

-

-

3,5Tiªn S¬n

350

11...15

3,5

- Tiªn S¬n, X. Hång Quang - H. Mü §øc

3,5

-

-

3,5

H¶i D­¬ng

5850
58,5
7

0

24,5

0Hoµng Th¹ch

2300
23

- X· Minh T©n (®åi G 1 ®Õn G 7A) H. Kinh M«n; §åi G6 cã täa ®é: X: 2326480; 2326710; 2326520;2326200; Y: 664140; 664060; 663420; 663540

-

-

-

-HoµngTh¹ch 3

1400

04...08

14

- G 7B, Nói GiÕng, Má Cóc Tiªn, §¸ sÐt X. Duy T©n, T©n D©n – H. Kinh M«n; §åi G7: X: 2324858; 2325090; 2325300; 2325450; 2325550; 2325240; Y: 662458; 662600; 662330; 662370; 662000; 661860.

-

-

14

-Phóc S¬n

1800
18

- и sÐt Nói C«ng - ®¸ sÐt HiÖp H¹ - H. Kinh M«n

- Má sÐt HiÖp H¹ vµ c¸c ®åi l©n cËn.7

-

7

-Thµnh C«ng

350

05...07

3,5

- Tr¹i ChÑm, x· B¹ch §»ng – H. Kinh M«n

- Nói Ngang, x· Duy T©n – H. Kinh M«n - H¶i D­¬ng(®· ®­îc CP th¨m dß 2 má)

-

3,5

-

Hµ Nam

7240
72,4
37,4

0

23,4

35Bót S¬n 1

1400
14

- Kh¶ Phong 1 & 2 ,- H. Kim B¶ng; X: 2274011; 2274076; 2274163; 2274327; 2274415; 2274389; 2274339

Y: 586226; 586184; 586310; 586313; 586742; 586827; 586850

- Ba Sao, x· Ba Sao - HuyÖn Kim B¶ng: X: 2271290; 2271736; 2271820; 2271820; 2271418; Y: 585415; 585327; 585803; 585979


-
(®· ®­îc

cÊp phÐp KT

cßn l¹i

14,53)


-Bót S¬n 2

1400

04...08

14

- Ba Sao më réng - H. Kim B¶ng; SÐt Khe Non (89,9 ha)

X: 2272 615; 2273 190; 2272 810; 2272 650 ; 2272 529 ; 2272 307; 2272 145; 2271 615; 2271 440 ; 2271 418 ; 2271 820; 2272 085 ; 2272 239;

Y: 586 070; 587 289; 587 164; 587 125; 586 850; 586 828; 586 452; 586 040; 586 040; 585 979; 585 813; 585 830; 585 985 (hệ UTM)

- SÐt Khe Non - huyÖn Thanh Liªm: X: 599300; 600200; 600250; 599800; Y: 2258700; 2259000; 2258300; 2258100(®· ®­îc

cÊp phÐp th¨m dß)-

14

-KiÖn Khª

120

03...05

1,2

- ThÞnh Ch©u x· Ch©u S¬n, H Kim B¶ng

1,2

-

1,2

-XM X77

120

04...05

1,2

- §åi ThÞ, §åi Tr¾m - H. Kim B¶ng

1,2

-

1,2

-Thanh Liªm

350

05..08

3,5

- Nói NghÌ - x· Liªm S¬n - H. Thanh Liªm

Kinh ®é: 102o 52' 35"; VÜ ®é: 20o25' 35"-

-

3,5

-Hoµng Long

350

05..08

3,5

- §åi MÐt, x· Thanh T©n - H.Thanh Liªm

-

-

3,5

-Vinashin

900

10..11

10

- Má Khe Non; Nói Ph­îng - H.Thanh NghÞ

9

-

-

9Hßa Ph¸t

900

11...20

10

- T49, T51 Khe Non - huyÖn Thanh Liªm

9
-

9Ca ViCo - Phi

1000

10..13

10

- T56, T57 Khe Non - huyÖn Thanh Liªm

10

-

-

10G¹ch ngãi S«ng Chanh

700

10..13

7

- Má Khe Non - HuyÖn Thanh Liªm

- Xãm Suèi Ngang - HuyÖn Kim B¶ng7

-

-

7

Ninh B×nh

12840
128,4
66

27

71,4

45Tam §iÖp

1400
14

- QuyÒn C©y - TX Tam §iÖp

-

-

-

-HÖ D­ìng 1

1800

10..13

18

- §åi Giµng, Qu¶ng L¹c - huyÖn Nho Quan; Yªn S¬n – TX Tam §iÖp

18

-

-

18HÖ D­ìng 2

1800

10..13

18

- §åi Giµng, Qu¶ng L¹c - huyÖn Nho Quan; Yªn S¬n – TX Tam §iÖp

-

18

-

18Vinakansai 1

900

05..08

9

- §åi TÕ Mü x· Gia V­îng, Gia Hoµ - H. Gia ViÔn: 59 ha (35 tr. tÊn)

X: 2252.055; 2251.715; 2251.648; 2251.944; 2252.168; 2252.332; 2252.373; 2252.185; Y: 587.166; 587.408; 587.561; 587.688; 587.532; 587.248; 586.942; 586.729; Y: 587.166; 587.408; 587.561; 587.688; 587.532; 587.248; 586.942; 586.729(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

9

-Vinakansai 2

1800

08...10

18

- §åi Giµng - x· Qu¶ng L¹c – H. Nho Quan

18

-

18

-H­­íng D­­¬ng 1

900

05...07

9

- Trµ Tu x· §«ng S¬n - TX Tam §iÖp

-

-

9

-H­­íng D­­¬ng 2

900

10..11

9

- Trµ Tu x· §«ng S¬n - TX Tam §iÖp

-

9

-

9Phó S¬n

1200

05...07

12

- Má sÐt §åi Ngäc, §Çm §ïn, Th¹ch B×nh; §åi DÎ; XÝch Thæ - H. Nho Quan

12

-

12

-Duyªn Hµ 1

540

05...07

5,4

- §åi Giµng - x· Qu¶ng L¹c – H. Nho Quan;

- Yªn S¬n - TX Tam §iÖp: X: 96325; 96525; 96500; 96375; 96300; 96150; 96200; Y: 26000; 25625; 25250; 25200; 25150; 25700-

-

5,4

-Duyªn Hµ 2

1800

08...10

18

- §åi Giµng - x· Qu¶ng L¹c – H. Nho Quan

- Yªn S¬n – TX Tam §iÖp18

-

18

-

§«ng B¾c

18550
185,5
46

9

79.5

48

Lao Cai
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108: (Dù ¸n chuyÓn ®æi c«ng nghÖ).

- Phong H¶i – H. B¶o Th¾ng

Cao B»ng

350
3,5
3,5

-

-

3,5Cao B»ng

350

11....13

3,5

- §Ò Th¸m, TX Cao B»ng; B¶n Giµm, X. NguyÔn HuÖ, H. Hoµ An

3,5

-

-

3,5

B¾c C¹n
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

- Chî Míi - huyÖn Chî Míi

Tuyªn Quang

1500
15
15

0

6

9Tuyªn Quang

250

04...06

2,5

- Trµng §µ - ThÞ x· Tuyªn Quang

2,5

-

2,5

-Trµng An

900

10...14

9

- Trµng §µ - ThÞ x· Tuyªn Quang

9

-

-

9S¬n D­­¬ng

350

4...10

3,5

- B¾c Lòng, x· Phóc øng, H. S¬n D­¬ng

3,5

-

3,5

-

Yªn B¸i

1250
12,5
3,5

0

12,5

0Yªn B¸i

350

05...07

3,5

- Tuy Léc, X. Tuy Léc, TP Yªn B¸i

3,5

-

3,5

-Yªn B×nh

900

04...06

9

- Hîp Minh – Giíi Phiªn - H. TrÊn Yªn: X: 2398859; 2398861; 2398810; 2398710; 2398677; 2398215; 2397775; 2398400; Y: 487380; 487456; 487476; 487465; 487465; 487562; 487632; 487000; 487000

-

-

9

-

Phó Thä

1250
12,5
0

0

3,5

0S«ng Thao

900

04....09

9

- Khu III (Ninh D©n) - huyÖn Thanh Ba: X: 2373260; 2372368; 2372028; 2372232; 2372358; 2372292; 2372400; 2372700; 2372480; 2372919

Y: 18518719; 18519415; 18518974; 18518818; 18518988; 18519132; 18519200; 18518960; 18518626; 18518274-

-

(®· ®­îc cÊp phÐp KT)

-Thanh Ba

350

05...07

3,5

- Yªn Néi, X. Yªn Néi, H.Thanh Ba; X: 2376876; 2376626; 2376176; 2376361; 2376546; 2376616; Y: 514098; 514408; 514308; 513828; 513978; 513978; 513888.

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

3,5

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ L©m Thao

- Yªn Néi, X. Yªn Néi, H. Thanh Ba; X: 2376004; 2375660; 2375150; 2375746; 2573753; 2372975; 2372705; 2372545; 2373260; 2372368; 2372028; 2372191; Y: 515305; 515550; 515;340; 514935; 517256; 517955; 517955; 517546; 516957; 518710; 519415; 518974; 518274

-


Th¸i Nguyªn

2250
22,5
2,5

0

16,5

0Th¸i Nguyªn

1400

02...07

14

- Long Giµn, X. La Hiªn, H. Vâ Nhai: X: 2399024; 2399024; 2398849; 2398993; 2398442; 2398203; 2398485; 2398599; Y: 592573; 593089; 593273; 593973; 593973; 593272; 593082; 592513 (HÖ UTM)

(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

14

-La Hiªn

250

03...05

2,5

- Cóc §­êng, X. Cóc §­­êng - H. Vâ Nhai

2,5

-

2,5

-Qu¸n Triªu

600

10...12

6

- Qu¸n TriÒu, TP Th¸i Nguyªn

T¹i khu vùc KT than

-

-

-

L¹ng S¬n

900
9
9

0

9

0§ång Bµnh

900

05...08

9

- §ång Bµnh (TT Chi L¨ng):

X: 2386690; 2386810; 2386360; 2385865; 2385645; 2386370; 2386350; 2385730; 2386100; 2386200; 2386200; 2386070; 2386170; 238587;

Y: 656290; 656100; 655800; 655145; 655145; 655390; 656100; 656270; 656620; 656800; 656650; 656450; 656400; 656220; 656070


9

-

9

-

B¾c Giang

1250
12,5
12,5

0

9

3,5Bè H¹

900

07...10

9

- X· H­­¬ng S¬n – huyÖn L¹ng Giang

9

-

9

-H­¬ng S¬n

350

10...13

3,5

- X· H­­¬ng S¬n – huyÖn L¹ng Giang

3,5

-

-

3,5

Qu¶ng Ninh

9800
98
0

9

23

32CÈm Ph¶

2300

03...08

23

- Hµ Chanh, P. Céng Hßa, TX CÈm Ph¶: X: 2337 715 ; 2337 715;

2337 315; 2337 045; 2337 045; 2336 450; 2336 450; 2335 815; 2335 815; 2336 090; 2336 150; 2335 620; 2335 630; 2335 200; 2335 190; 2335 320;

Y: 745 720; 746 005; 746 450; 745 945; 745 720; 746 120; 746 450; 746 450 746 260; 745 935; 745 935; 746 585; 746 840; 746 855; 746 570; 746 470


-

-

(®· ®­îc cÊp phÐp KT)

-Th¨ng Long

2300

03..08

23

- Yªn Mü, X· Lª Lîi - H. Hßanh Bå

®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß

-

23

-Th¨ng Long 2

2300

10....20

23

- XÝch Thæ, x· Thèng NhÊt - H. Hoành Bå (55,5 ha); X:2328113; 2328534; 2328534; 2328210 2328210; 2328534; 2328534; 2328113; Y:710195: 710195; 710572; 710777 711003; 711115; 711817; 711817

-

-

-

23H¹ Long 1

2000

03...08

20

- Lµng Bang A, Thèng NhÊt - H. Hßanh Bå diÖn tÝch 80 ha;

X: 232660 ®Õn 232780; Y: 509400 ®Õn 510400(®· ®­îc cÊp phÐp th¨m dß)

-

(®· ®­îc cÊp phÐp KT)

-Lam Th¹ch

450

04...06

4,5

- B·i Soi, Ph­êng B¾c S¬n, TX U«ng BÝ; Quang Hanh, TX CÈm Ph¶;

X: 28700 - 29015 - Y: 374815 - 375149; X: 28940 - 29160 - Y: 68930 - 69435; X: 22940 - 23140 - Y: 16875 - 17090; X: 33550 - 34060 – Y : 69.860 - 70631-

4,5 (N/m¸y ®Ò nghÞ CP G§ ngoài 2010)

-

4,5 (N/m¸y ®Ò nghÞ CP G§ ngoµi 2010)Lam Th¹ch 2

450

11...15

4,5

- B·i Soi, Ph­êng B¾c S¬n, TX U«ng BÝ; Quang Hanh, TX CÈm Ph¶;

X: 28700 – 29015; Y:374815 – 375149; X: 28940 – 29160; Y: 68930 – 69435; X: 22940 – 23140; Y: 16875 – 17090; X: 33550 – 34060; Y: 69.860 – 70631-

4,5 (N/m¸y ®Ò nghÞ CP G§ ngoµi 2010)

-

4,5 (N/m¸y ®Ò nghÞ CP G§ ngoµi 2010)
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ H¹ Long 2

- Lµng Bang B, Thèng NhÊt – H. Hßanh BåT©y B¾c

2350
23,5
22,5

0

22,5

0

S¬n La

900
9
9

0

9

0S¬n La

900

05…08

9

- Nµ Pã, X. H¸t Lãt, H. Mai S¬n

9

-

9

-

Hoµ B×nh

1100
11
10

0

10

0X18

350

05…08

3,5

- §¸ sÐt Yªn TrÞ – H. Yªn Thuû
- Phó Lai, x· §oµn KÕt – H. Yªn Thuû

2,5
-

-
-

2,5
-

-
-Xu©n Mai

400

0.6..08

4

- Ph­¬ng Viªn – huyÖn L­¬ng S¬n

4

-

4

-S«ng §µ

350

05…08

3,5

- X. Yªn M«ng – TX Hoµ B×nh

3,5

-

3,5

-
Quy hoạch thăm dò các mỏ cho dự án XM theo QĐ 108:

+ Trung S¬n

- Khu Vùc Léc M«n, x· Trung S¬n – H. L­¬ng S¬n

- Th¨m dß khu vùc Ph­¬ng Viªn, x· T©n Thµnh – H. Kim B«i(®· ®­îc CP TD)Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương