THỦ TƯỚng chính phủ việt nam dân chủ CỘng hòAtải về 5.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích5.18 Kb.
#22751

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********


VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 532/TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1955

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 532/TTG NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1955 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ QUẢN LÝ NHÂN CÔNGTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo Sắc lệnh số 226-SL ngày 28-11-1946 tổ chức Bộ Lao động.
Theo Nghị định số 65-LĐ-NĐ ngày 3-11-1954 đổi Vụ Dân công thành Phòng Nhân lực:
Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Lao động.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1- Nay thành lập một Vụ Quản lý Nhân công trong Bộ Lao động thay cho Phòng Nhân lực.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

Điều 2- Vụ Quản lý nhân công có nhiệm vụ:

1) Nghiên cứu và kịp thời đề nghị ban hành chính sách và thể lệ về huy động và sử dụng nhân công; theo dõi sự thực hiện. Nghiên cứu chế độ dân công thời bình.

2) Đặt kế hoạch phân phối nhân công cho các ngành cần nhân công; giải quyết công việc làm cho công nhân thất nghiệp.

3) Phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam(1) và các ngành có liên quan nghiên cứu kế hoạch đào tạo công nhân chuyên nghiệp, hướng dẫn việc tổ chức và giáo dục công nhân, nâng cao hiệu suất lao động.TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Điều 3- Tổ chức bộ máy của Vụ Quản lý nhân công do Bộ Lao động quy định

Điều 4- Vụ Quản lý nhân công do một Giám đốc điều khiển có thể có một hoặc hai Phó Giám đốc.

Điều 5- Ông Bộ trưởng Bộ Lao động chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

(1)     Nay là Tổng công đoàn Việt Nam. 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Văn Đồng

 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 5.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương