THỦ TƯỚng chính phủ Số: XXXtải về 31.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích31.28 Kb.
#6100 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____

Số: xxx/2016/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________


Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2016

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của thủ tướng chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

___________


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Điều 1.sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện như sau:1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như sau:
1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, thiết bị chiếu sáng công cộng;

2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy tính cá nhân (máy tính để bàn, máy tính xách tay), máy in,

3. Nhóm thiết bị công nghiệp: nồi hơi.

4. Nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm: Xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ)

5. Nhóm vật liệu: Kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 quy định Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng như sau:
1 Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp:
a) Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, thiết bị chiếu sáng công cộng được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, thiết bị chiếu sáng công cộng.

c) Dán nhãn năng lượng cho sản phẩm động cơ điện mức hiệu suất IE1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 chỉ thực hiện dán nhãn năng lượng đối với động cơ điện có mức hiệu suất IE2;

2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:

a) Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với nhóm máy tính cá nhân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại.

3. Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải:

a) Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với sản phẩm Xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ) được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm Xe ô tô con (loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ)

5. Đối với nhóm vật liệu xây dựng

a) Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 đối với sản phẩm Kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với sản phẩm Kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, cửa sổ


3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 quy định Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như sau:
1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, thiết bị chiếu sáng công cộng; có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

2 Đối với các nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị là Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy tính cá nhân (máy tính để bàn, máy tính xách tay), máy in có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

3 Đối với các nhóm thiết bị công nghiệp,

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại động cơ điện có mức hiệu suất năng lượng tối thiểu thấp hơn mức IE2.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 quy định Giải pháp hỗ trợ thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như sau:

1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin rộng rãi về phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Hỗ trợ kỹ thuật đối với các doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, công nghệ nâng cao hiệu suất năng lượng. (bao gồm các hoạt động hội thảo, hội chợ, giải thưởng về Tiết kiệm năng lượng..)

2. Xây dựng các dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án trình diễn thúc đẩy hoạt động dán nhãn năng lượng cho các đối tượng theo lộ trình quy định tại Quyết định này.

3. Hỗ trợ một phần kinh phí từ Ngân sách nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất chuyển đổi, cải tiến sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.5. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 quy định Tổ chức thực hiện như sau:

2. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 Điều 2 Quyết định này.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

b) Chủ trì phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải ban hành tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trước ngày 31 tháng 12 năm 2018;

c) Phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải soát xét và công bố 05 năm một lần tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.6. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định này.

Điều 2.Hiệu lực thi hành


1 . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG 

 Каталог: data -> documents -> bills
bills -> Số: /2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> PHẦn mở ĐẦU
bills -> BỘ CÔng thưƠng số: /2012/tt-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> CỤc kỹ thuật an toàn và MÔi trưỜng công nghiệP
bills -> Số: /2013/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

tải về 31.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương