THỦ TƯỚng chính phủ Số: 825 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.38 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số: 825 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành

kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 04 tháng 5 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (năm 1010 - 2010);

Căn cứ Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các thành viên Ban tổ chức

Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- VP Chủ tịch Nước;

- VP Quốc hội ;

- Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

Các Vụ: TH, ĐP, KTN, KTTH, Cục QT;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).QKT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương