THỦ TƯỚng chính phủ Số: 823/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.11 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

Số: 823/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________


Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia cho các địa phương phòng chống dịch bệnh tôm nuôi

________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1272/BNN-TY ngày 10 tháng 5 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3086/BKHĐT-KTDV ngày 18 tháng 5 năm 2011, Bộ Tài chính tại công văn số 6767/BTC-TCDT ngày 24 tháng 5 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 120 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi, cụ thể:

- Tỉnh Bình Định: 10 tấn.

- Tỉnh Bến Tre: 30 tấn.

- Tỉnh Sóc Trăng: 50 tấn.

- Tỉnh Cà Mau: 30 tấn.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Sinh Hùng


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương