THỦ TƯỚng chính phủ Số: 622tải về 10.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.26 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 622/TTg-QHQT

V/v Kết quả đàm phán Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án "Phát triển ngành Lâm nghiệp" vay vốn WB.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Ngoại giao, Tư pháp.


 

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 63/TTr-NHNN ngày 27 tháng 4 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Khoản tài trợ bổ sung của Dự án "Phát triển ngành lâm nghiệp" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ bổ sung và các tài liệu pháp lý liên quan của Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án "Phát triển ngành lâm nghiệp" với đại diện của WB.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sau khi Hiệp định Tài trợ bổ sung nêu trên được ký, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý để Hiệp định Tài trợ bổ sung cho Dự án "Phát triển ngành lâm nghiệp" sớm có hiệu lực thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;

- Các  Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 26


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký) 

Hoàng Trung Hải

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương