THỦ TƯỚng chính phủ Số: 485tải về 10.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.31 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 485/TTg-QHQT

V/v Phê duyệt Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - IFAD giai đoạn 2012 - 2017.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012.

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Chương trình hợp tác quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam với Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) trong giai đoạn 2012-2017 (công văn số 1727/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 3 năm 2012), ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (công văn số 1491/BTC-QLN ngày 08 tháng 02 năm 2012), Bộ Ngoại giao (công văn số 322/BNG-TCQT ngày 08 tháng 02 năm 2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 200/BNN-HTQT ngày 18 tháng 01 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt các nội dung của văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - IFAD giai đoạn 2012-2017 (COSOP 2012-2017) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ, Văn phòng IFAD tại Việt Nam và các địa phương liên quan:

- Triển khai thực hiện sau khi Chương trình COSOP 2012-2017 được Hội đồng chấp hành của IFAD thông qua;

- Xây dựng danh mục các dự án phù hợp với nội dung của COSOP, đáp ứng được ưu tiên của Chính phủ và tiêu chí tài trợ của IFAD, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía IFAD biết các ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng;

- Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

  các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 28


THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn DũngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương