THỦ TƯỚng chính phủ Số: 475


Mục 4 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNGtải về 371.27 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích371.27 Kb.
1   2   3   4   5

Mục 4

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 30. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

1. Vinacafe có  các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, tiếp tục ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị của Tổng giám đốc, với thời hạn không quá 05 (năm) năm.

2. Các Phó  Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành Vinacafe theo phân công và ủy quyền của Tổng giám  đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và  trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

3. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Vinacafe; đề xuất các giải pháp và điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển Vinacafe; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài chính tại Vinacafe theo pháp luật về tài chính, kế toán; có các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. Tiêu chuẩn tuyển chọn Kế toán trưởng Vinacafe được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các quy định của pháp luật.

4. Tiền lương và lợi ích khác của các Phó Tổng giám  đốc và Kế toán trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này.

Điều 31. Bộ máy giúp việc

1. Bộ máy giúp việc gồm văn phòng, các ban (phòng) chuyên môn, nghiệp vụ của Vinacafe có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

2. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, các ban (phòng) chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại quyết định thành lập, quyết định giao nhiệm vụ của Hội đồng thành viên hoặc của Tổng giám đốc và theo Quy chế quản lý nội bộ do Tổng giám đốc xây dựng trình Hội đồng thành viên phê duyệt, Chủ tịch Hội đồng thành viên ký quyết định ban hành.

3. Trong quá  trình hoạt động, Tổng giám đốc có quyền  đề nghị Hội đồng thành viên thay đổi cơ  cấu, biên chế, số lượng và chức năng, nhiệm vụ của các ban (phòng) chuyên môn, nghiệp vụ phù  hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Vinacafe và quy định pháp luật.Điều 32. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

1. Các thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hưởng chế độ tiền lương theo năm. Các thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hưởng chế độ thù lao theo công việc và thời gian làm việc. Các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hưởng chế độ thưởng theo nhiệm kỳ. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với kết quả, hiệu quả kinh doanh của Vinacafe và kết quả hoạt động quản lý, điều hành.

2. Chế  độ chi trả tiền lương, tiền thưởng như sau:

a) Hàng tháng, các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Vinacafe được tạm ứng 70% của số tiền lương tạm tính cho tháng đó; số 30% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả vào cuối năm. Hàng năm, các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Vinacafe được tạm ứng 70% tổng số tiền thưởng của năm; số 30% còn lại chỉ được quyết toán và chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

b) Số 30% tiền lương và tiền thưởng còn lại được chi trả cho các đối tượng tương ứng nêu trên căn cứ vào Quy chế quản lý tài chính của Vinacafe và quy chế giám sát, đánh giá đối với các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp và kết quả đánh giá về quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên và từng thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Vinacafe không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính và quy chế giám sát, đánh giá thì những thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Vinacafe không đáp ứng yêu cầu sẽ không được quyết toán 30% số tiền lương năm (đối với các đối tượng hưởng lương) và không được hưởng 30% số tiền thưởng còn lại của nhiệm kỳ.Mục 5

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Điều 33. Kiểm soát nội bộ

1. Vinacafe có  Ban kiểm soát nội bộ do Hội đồng thành viên quyết định thành lập, trực thuộc Hội đồng thành viên.

2. Ban kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ giúp Hội đồng thành viên trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành trong Vinacafe; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vinacafe.

3. Hội  đồng thành viên quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ.Mục 6

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THAM GIA

QUẢN LÝ  VINACAFE CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 34. Hình thức tham gia quản lý Vinacafe của người lao động

Người lao động tham gia quản lý Vinacafe thông qua các hình thức, tổ  chức sau đây:

1. Hội nghị  người lao động trong Vinacafe.

2. Tổ chức Công đoàn của Vinacafe.

3. Ban thanh tra nhân dân.

4. Thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.Điều 35. Nội dung tham gia quản lý Vinacafe của người lao động

1. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý  kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết  định các vấn đề sau:

a) Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, tổ chức lại sản xuất của Vinacafe;

b) Chuyển  đổi sở hữu Vinacafe;

c) Các nội quy, quy định, quy chế của Vinacafe liên quan trực tiếp  đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động;

d) Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ  sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Vinacafe;

đ) Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát nội bộ, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Vinacafe khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

2. Thông qua Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức và tổ chức Công đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau:

a) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể  người lao động ký kết với Tổng giám đốc;

b) Quy chế  sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của Vinacafe có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước;

c) Bầu Ban Thanh tra nhân dân; thông qua chương trình hoạt động và  đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

3. Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; chấp hành kỷ  luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của Vinacafe.Chương V

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ Ở DOANH NGHIỆP KHÁC,

QUAN HỆ CỦA VINACAFE VỚI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC,

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN THAM GIA LIÊN KẾT

Mục 1

QUẢN LÝ VỐN DO VINACAFE ĐẦU TƯ Ở  DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 36. Vốn do Vinacafe đầu tư ở doanh nghiệp khác

Vốn do Vinacafe đầu tư ở doanh nghiệp khác là các loại vốn dưới đây:

1. Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị tài sản hữu hình hoặc vô hình thuộc sở hữu của Vinacafe được Vinacafe đầu tư hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác.

2. Vốn nhà  nước đầu tư, góp vào doanh nghiệp khác giao cho Vinacafe.

3. Giá trị  cổ phần tại công ty nhà nước đã cổ phần hóa; giá trị vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

4. Vốn do Vinacafe vay để đầu tư.

5. Lợi tức được chia do Nhà nước hoặc Vinacafe đầu tư, góp vốn ở doanh nghiệp khác dùng để tái đầu tư vào doanh nghiệp đó.

6. Các loại vốn khác.Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của Vinacafe trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác

1. Hội  đồng thành viên Vinacafe thực hiện các quyền, nghĩa vụ: của chủ sở hữu đối với công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của đồng sở hữu nắm cổ phần, vốn góp chi phối đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh; của đồng sở hữu không nắm cổ phần, vốn góp chi phối đối với công ty liên kết phù hợp với quy định của pháp luật đối với các công ty đó.

2. Quyền và  nghĩa vụ của Vinacafe trong quản lý vốn nhà  nước đầu tư ở doanh nghiệp khác do Hội  đồng thành viên Vinacafe thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung dưới đây:

a) Quyết  định đầu tư, góp vốn; tăng, giảm vốn đầu tư, vốn góp theo quy định của pháp luật có liên quan và  Điều lệ doanh nghiệp có vốn góp của Vinacafe.

b) Quyết  định:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên các công ty con do Vinacafe nắm giữ 100% vốn điều lệ; cử, thay đổi, bãi miễn người đại diện theo ủy quyền, đại diện phần vốn góp của Vinacafe; giới thiệu người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát các công ty có cổ phần, vốn góp của Vinacafe phù hợp với Điều lệ của công ty và pháp luật liên quan tại Việt Nam và ở nước ngoài.

- Quyết  định khen thưởng, kỷ luật, phụ cấp trách nhiệm  đối với người đại diện phần vốn góp của Vinacafe tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên của công ty con do Vinacafe nắm 100% vốn điều lệ, công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối của Vinacafe và của công ty liên kết.

- Quyết  định mức lương, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác đối với người đại diện phần vốn góp, trừ trường hợp những người đó đã được hưởng lương từ doanh nghiệp có phần vốn góp của Vinacafe theo quy định của pháp luật.

c) Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện phần vốn góp của Vinacafe tại các công ty có cổ phần, vốn góp của Vinacafe:

- Định hướng công ty thực hiện mục tiêu do Vinacafe giao và kế  hoạch phối hợp kinh doanh của Tổng công ty Cà phê  Việt Nam.

- Báo cáo  định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của Vinacafe.

- Báo cáo những vấn đề quan trọng của công ty có cổ phần, vốn góp của Vinacafe để xin ý kiến chỉ đạo trước khi biểu quyết.

- Báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp, thị trường, bí quyết công nghệ để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của Vinacafe.

d) Giải quyết những kiến nghị của người đại diện phần vốn góp của Vinacafe ở doanh nghiệp khác.

đ) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp ở doanh nghiệp khác. Phần vốn thu về, kể cả lãi được chia do Vinacafe quyết định sử dụng để phục vụ các mục tiêu kinh doanh của Vinacafe. Trường hợp tổ chức lại thì việc quản lý phần vốn góp này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của Vinacafe và  chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của Vinacafe.

g) Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của người đại diện để ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời.

Điều 38. Tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện phần vốn góp của Vinacafe ở doanh nghiệp khác

1. Người đại diện phần vốn góp của Vinacafe ở doanh nghiệp khác phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người của Vinacafe;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe để đảm đương công việc;

c) Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Có trình độ đại học về kinh tế, tài chính, kế  toán hoặc trong lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vinacafe; có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp. Đối với người đại diện phần vốn góp của Vinacafe tại các công ty liên doanh với nước ngoài phải có thêm trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc với người nước ngoài trong liên doanh không cần phiên dịch;

đ) Không là bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột của những người là đại diện chủ sở hữu, người trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng của doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vinacafe mà người đó được giao làm đại diện phần vốn góp của Vinacafe; không có quan hệ (với tư cách cá nhân) góp vốn thành lập doanh nghiệp, cho vay vốn, ký kết hợp đồng mua, bán với doanh nghiệp có vốn góp của Vinacafe mà người đó được giao đại diện phần vốn góp, trừ trường hợp có cổ phần tại doanh nghiệp được cổ phần hóa.

2. Người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám  đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp có vốn góp của Vinacafe phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó.Điều 39. Quyền, nghĩa vụ, quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Vinacafe tại các doanh nghiệp khác

1. Người đại diện phần vốn góp của Vinacafe ở doanh nghiệp khác có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Vinacafe. Trong trường hợp nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối thì người đại diện phần vốn góp sử dụng quyền chi phối để định hướng doanh nghiệp này theo chiến lược, mục tiêu của Vinacafe;

b) Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp có vốn góp của Vinacafe theo quy định của  điều lệ của doanh nghiệp này;

c) Theo dõi, giám sát tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của Vinacafe;

d) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Hội  đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinacafe về tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của Vinacafe; về hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Vinacafe và việc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên Vinacafe giao;

đ) Xin ý kiến Hội đồng thành viên Vinacafe trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của doanh nghiệp có vốn góp của Vinacafe về phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung điều lệ; tăng, giảm vốn điều lệ; chia lợi tức; bán tài sản có giá trị lớn và các vấn đề quan trọng khác. Trường hợp nhiều người được giao trực tiếp quản lý phần vốn góp cùng tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp có vốn góp của Vinacafe thì phải cùng nhau bàn bạc và thống nhất ý kiến khi phát biểu và biểu quyết, nếu không thống nhất ý kiến phải báo cáo Vinacafe để chỉ đạo;

e) Theo dõi, thu lợi tức đầu tư của Vinacafe;

g) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên Vinacafe về  quản lý phần vốn góp, hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Vinacafe tại doanh nghiệp mà mình được giao trực tiếp quản lý. Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, thiếu trách nhiệm, lợi dụng quyền hạn gây thiệt hại cho doanh nghiệp và Vinacafe thì phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Vinacafe;

h) Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế  quản lý người đại diện phần vốn góp của Vinacafe tại doanh nghiệp khác, Điều lệ Vinacafe và quy định của pháp luật.

2. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện

a) Tiền lương, phụ cấp, thưởng và quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Vinacafe tại doanh nghiệp khác do Vinacafe chi trả hoặc doanh nghiệp đó chi trả theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ trong doanh nghiệp;

b) Người đại diện phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác là thành viên chuyên trách trong ban quản lý, điều hành hoặc là người lao động doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp đó và do doanh nghiệp đó trả. Ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp người đại diện do Vinacafe chi trả theo quy định. Nguồn phụ cấp người đại diện được lấy từ lợi nhuận được chia từ vốn của Vinacafe góp vào doanh nghiệp khác;

c) Người đại diện là thành viên kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác thì tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định do Vinacafe chi trả. Ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp người đại diện do Vinacafe chi trả theo quy định;

Trường hợp người đại diện được các doanh nghiệp khác trả thù lao thì người đại diện có trách nhiệm nộp các khoản thù lao trên cho Vinacafe;

d) Người đại diện phần vốn Vinacafe tại doanh nghiệp khác khi được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi theo quyết định của công ty cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho Vinacafe. Vinacafe quyết định bằng văn bản số lượng cổ phần người đại diện được mua theo mức độ đóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện. Phần còn lại thuộc quyền mua của Vinacafe;

Trường hợp người đại diện được cử làm đại diện phần vốn góp của Vinacafe tại nhiều đơn vị, thì được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại 01 đơn vị. Người đại diện phần vốn của Vinacafe tại công ty cổ phần có trách nhiệm chuyển phần quyền mua cổ phần còn lại cho Vinacafe;

Trường hợp người đại diện phần vốn của Vinacafe tại doanh nghiệp khác không báo cáo về việc được quyền mua cổ  phiếu, trái phiếu chuyển đổi tại công ty cổ  phần thì bị xem xét miễn nhiệm tư cách đại diện phần vốn của Vinacafe tại doanh nghiệp khác và phải chuyển nhượng lại cho Vinacafe số cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi được mua trái với quy định theo giá được mua tại thời điểm phát hành. Trường hợp người đại diện phần vốn của Vinacafe tại doanh nghiệp khác đã bán cổ phiếu này thì phải nộp lại cho Vinacafe phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm bán với giá mua và chi phí (nếu có).


Mục 2

QUAN HỆ CỦA VINACAFE VỚI ĐƠN VỊ  PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY TỰ NGUYỆN LIÊN KẾT

Điều 40. Các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết của Vinacafe

Vinacafe có  các đơn vị phụ thuộc, đơn vị sự  nghiệp, các công ty con, công ty liên kết. Danh sách các  đơn vị phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp, công ty con, công ty liên kết tại thời điểm phê duyệt Điều lệ được ghi tại Phụ lục kèm theo của Điều lệ này.Điều 41. Quan hệ giữa Vinacafe với đơn vị phụ thuộc

Đơn vị phụ thuộc là đơn vị không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ vốn, tài sản của đơn vị phụ thuộc thuộc sở hữu của Vinacafe và hạch toán kế toán tập trung tại Vinacafe. Đơn vị phụ thuộc Vinacafe được ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Vinacafe quy định trong Điều lệ hoặc Quy chế của đơn vị phụ thuộc do Tổng giám đốc xây dựng và trình Hội đồng thành viên phê duyệt. Vinacafe chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các đơn vị phụ thuộc.Điều 42. Quan hệ giữa Vinacafe với đơn vị sự nghiệp

1. Đơn vị sự nghiệp hoạt động theo chế độ Nhà  nước quy định và quy chế do Hội đồng thành viên phê duyệt.

2. Đơn vị sự nghiệp được Vinacafe đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cấp kinh phí  sự nghiệp nằm trong chi phí chung của Vinacafe và được tổ chức thực hiện chế độ lấy thu bù chi; thực hiện chế độ phân cấp hạch toán do Vinacafe quy định; được tạo nguồn thu từ việc thực hiện các nhiệm vụ do Vinacafe giao, thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ, nghiên cứu khoa học và đào tạo, chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài Vinacafe; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ; được Vinacafe quyết định những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của đơn vị sự nghiệp.

Điều 43. Quan hệ giữa Vinacafe với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, quy định của Chính phủ về chuyển  đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Vinacafe là  chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vinacafe nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hội đồng thành viên Vinacafe thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

a) Phê duyệt điều lệ công ty khi thành lập; quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

b) Quyết  định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

c) Quyết  định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ  nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, tiền thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các Kiểm soát viên của công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Vinacafe;

d) Quyết  định các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán tài sản, vay, cho vay và các hợp đồng khác thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu công ty theo quy định của pháp luật;

đ) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thực hiện theo quy định của điều lệ công ty;

e) Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định lương, thưởng và lợi ích khác đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty;

g) Tổ chức giám sát, theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động quản lý của Hội đồng thành viên hoặc của Chủ tịch công ty theo Điều lệ của công ty;

h) Phê duyệt báo cáo quyết toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

i) Trình chủ sở hữu quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty theo quy định của pháp luật;

k) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

l) Đầu tư  vốn đúng cam kết; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty; trường hợp không đầu tư đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty;

m) Tuân thủ  điều lệ công ty; các quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và Vinacafe;

n) Xác định và tách biệt tài sản của Vinacafe và tài sản của công ty;

o) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Khi có  yêu cầu của Tổng giám đốc Vinacafe, người đại diện theo pháp luật của công ty phải cung cấp các thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của tổ hợp.Điều 44. Quan hệ giữa Vinacafe với công ty con là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty ở nước ngoài mà Vinacafe nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

1. Công ty con là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty ở nước ngoài có cổ phần, vốn góp chi phối của Vinacafe được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, pháp luật nước ngoài, các quy định pháp luật có liên quan và điều lệ của công ty.

2. Vinacafe thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc thành viên, bên liên doanh, bên góp vốn chi phối theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty đó.

3. Vinacafe trực tiếp quản lý cổ phần, vốn góp chi phối  ở công ty con thông qua người đại diện phần vốn góp của Vinacafe tại công ty đó.

4. Vinacafe có  các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quyết định phụ cấp và lợi ích của người đại diện phần vốn góp;

b) Yêu cầu người đại diện phần vốn góp báo cáo định kỳ  hoặc đột xuất tình hình tài chính, kết quả  kinh doanh và các nội dung khác của công ty con;

c) Giao nhiệm vụ và yêu cầu Người đại diện xin ý kiến Vinacafe về những vấn đề quan trọng trước khi biểu quyết ở công ty con: vấn đề tổ  chức, nhân sự quản lý, điều hành của công ty; cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; những vấn đề dẫn đến làm thay đổi tỷ lệ vốn góp của Vinacafe; dự án đầu tư, định hướng phát triển, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn; huy động vốn, xử lý tài chính, chia cổ tức; việc sử dụng cổ phần, vốn góp để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của công ty và các vấn đề khác theo Quy chế quản lý Người đại diện vốn góp của Vinacafe tại doanh nghiệp khác;

d) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ vốn góp của Vinacafe ở  các công ty con;

đ) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn Vinacafe đã góp vào các công ty con theo thẩm quyền được pháp luật quy định;

e) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và  phát triển phần vốn đã góp vào các công ty con;

g) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương