THỦ TƯỚng chính phủ Số: 475


Điều 12. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Vinacafe đối với các công ty con, công ty liên kếttải về 371.27 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích371.27 Kb.
1   2   3   4   5

Điều 12. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Vinacafe đối với các công ty con, công ty liên kết

1. Vinacafe định hướng chiến lược kinh doanh chung của tổ hợp công ty mẹ - công ty con phù hợp với Điều lệ của Vinacafe và điều lệ của các công ty con;

Vinacafe không trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết mà thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn thông qua người đại diện phần vốn góp của Vinacafe tại các công ty đó để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển chung của tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

2. Hướng dẫn và phối hợp hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con để tìm kiếm, cung cấp nguồn đầu vào, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ mà từng công ty đơn lẻ không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả; hạn chế tình trạng đầu tư, kinh doanh trùng lặp vào một số sản phẩm, dịch vụ dẫn đến sự cạnh tranh trong nội bộ, phân tán, lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả kinh doanh chung của tổ hợp công ty mẹ - công ty con; phối hợp các công ty con, công ty liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhau khi có nhu cầu.

3. Thực hiện hoạt động nghiên cứu, tiếp thị, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

4. Thực hiện các quyền chi phối của Vinacafe đối với công ty con theo điều lệ của công ty bị chi phối. Vinacafe không được lạm dụng quyền chi phối theo vốn góp làm tổn hại đến lợi ích của các công ty con, chủ nợ, cổ đông, thành viên góp vốn khác và các bên có liên quan. Vinacafe phải tôn trọng quyền của cổ đông, bên có vốn góp thiểu số trong các công ty con, công ty liên kết, phù hợp với điều lệ của các doanh nghiệp đó.

5. Trường hợp thực hiện các hoạt động sau đây mà không có  thỏa thuận với công ty con, gây thiệt hại cho công ty con và các bên liên quan thì Vinacafe phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các công ty đó và các bên liên quan:

a) Buộc công ty con phải ký kết và thực hiện các hợp  đồng kinh tế không bình đẳng và bất lợi  đối với các công ty này;

b) Điều chuyển vốn, tài sản của công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gây thiệt hại cho công ty bị điều chuyển, trừ các trường hợp: điều chuyển theo phương thức thanh toán; quyết định tổ chức lại công ty; thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

c) Điều chuyển một số hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lãi từ công ty con này sang công ty con khác không có sự thỏa thuận với công ty bị điều chuyển, dẫn đến công ty bị điều chuyển bị lỗ hoặc lợi nhuận bị giảm sút nghiêm trọng;

d) Quyết  định các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đối với các công ty con trái với điều lệ và pháp luật; giao nhiệm vụ của Vinacafe cho công ty con, công ty liên kết không dựa trên cơ sở ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty con, công ty liên kết;

đ) Buộc công ty con cho Vinacafe hoặc công ty con khác vay vốn với lãi suất thấp, điều kiện vay và thanh toán không hợp lý hoặc phải cung cấp các khoản tiền vay để Vinacafe, công ty con khác thực hiện các hợp đồng kinh tế có nhiều rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của công ty con đó.Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU  ĐỐI VỚI VINACAFE

Điều 13. Quyền của chủ sở hữu đối với Vinacafe

1. Quyết định thành lập, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu Vinacafe.

2. Quyết định mục tiêu, chiến lược; kế hoạch dài hạn; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm; ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe.

3. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt  động, phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinacafe.

4. Quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ  của Vinacafe.

5. Quyết định việc đầu tư, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết; phê duyệt chủ trương vay, cho vay, thuê, cho thuê của Vinacafe theo thẩm quyền.

6. Quy định chế độ tài chính đối với Vinacafe, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Vinacafe.

7. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ  tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Vinacafe.

Chấp thuận để Hội đồng thành viên Vinacafe quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc Vinacafe.

8. Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng, quyết định mức lương, phụ cấp lương đối với Kiểm soát viên, Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên của Vinacafe.

9. Quy định chế độ đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ, mức giá bán, mức bù chênh lệch để thực hiện sản xuất, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ  công ích.

10. Tổ  chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và đánh giá hiệu quả hoạt động của Vinacafe.

11. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Vinacafe

1. Đầu tư  vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không đầu tư đầy đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Vinacafe trong phạm vi số vốn cam kết.

2. Thực hiện  đúng các quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật liên quan đến chủ sở hữu.

3. Tuân thủ  quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa Vinacafe và chủ sở hữu.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quyết định dự án  đầu tư; phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo thẩm quyền.

5. Đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm theo pháp luật của Vinacafe; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của Vinacafe.

6. Thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

Điều 15. Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu

1. Chủ  sở hữu chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã đầu tư ra khỏi Vinacafe dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Vinacafe.

2. Chủ  sở hữu không được rút lợi nhuận khi Vinacafe không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ  tài sản khác đến hạn.

Điều 16. Phân công, phân cấp thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Vinacafe

1. Thủ  tướng Chính phủ thực hiện quyền của chủ sở  hữu đối với Vinacafe như sau:

a) Quyết  định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở  hữu, giải thể Vinacafe theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Phê duyệt mục tiêu, chiến lược; kế hoạch dài hạn; kế  hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư  phát triển 05 (năm) năm; ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe theo đề nghị của Hội đồng thành viên Vinacafe, thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

c) Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinacafe theo đề nghị của Hội đồng thành viên Vinacafe, thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

d) Quyết  định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động đối với Vinacafe theo đề nghị của Hội đồng thành viên Vinacafe, ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và thẩm định của Bộ Tài chính.

đ) Quyết định các dự án đầu tư của Vinacafe, các dự án đầu tư ra ngoài Vinacafe thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đầu tư, Điều lệ này và các văn bản pháp luật có liên quan.

e) Quyết  định việc áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý của Vinacafe; số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng thành viên của Vinacafe.

g) Chấp thuận để Hội đồng thành viên của Vinacafe quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của công ty con do Vinacafe nắm 100% vốn điều lệ; các đơn vị phụ thuộc Vinacafe ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; việc góp vốn đầu tư vào công ty khác; tiếp nhận đơn vị thành viên mới; thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của Vinacafe.

h) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên Vinacafe theo đề nghị  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thẩm định của Bộ Nội vụ.

i) Chấp thuận để Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc theo đề nghị của Hội đồng thành viên và thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ: quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể Vinacafe; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và  thành viên Hội đồng thành viên Vinacafe.

b) Thẩm định: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinacafe; sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinacafe; mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 (năm) năm; ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc Vinacafe do Hội đồng thành viên Vinacafe trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Có ý  kiến để Thủ tướng Chính phủ: quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của Vinacafe; chấp thuận để Hội đồng thành viên Vinacafe quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty TNHH một thành viên, các công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do Vinacafe nắm giữ 100% vốn điều lệ, các đơn vị phụ thuộc Vinacafe ở trong nước và ngoài nước, việc góp vốn đầu tư vào công ty khác tiếp nhận đơn vị thành viên mới, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của Vinacafe.

d) Quyết  định xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của Vinacafe.

đ) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của Vinacafe.

e) Chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Vinacafe trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hoặc chấp thuận để bổ nhiệm.

g) Chủ  trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ  Tài chính thẩm định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của Vinacafe; giao chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm cho Vinacafe và giám sát, đánh giá việc thực hiện theo quy định của pháp luật; có ý kiến về việc vay vốn ở nước ngoài của Vinacafe.

h) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và đánh giá hiệu quả hoạt động của Vinacafe.

i) Theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Điều lệ này; kịp thời phát hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tế phát triển doanh nghiệp và quản lý của Nhà nước đối với Vinacafe.

k) Quyết  định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Bộ  quản lý ngành theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và phân cấp, phân công của chủ sở  hữu.

3. Bộ Tài chính:

a) Thẩm  định để Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của Vinacafe; thực hiện việc đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chấp thuận  để Hội đồng thành viên Vinacafe ban hành Quy chế  quản lý tài chính; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Vinacafe.

c) Có ý  kiến để Thủ tướng Chính phủ: quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, đa dạng hóa sở hữu Vinacafe; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt  động của Vinacafe, phê duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinacafe; phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe; chấp thuận để Hội đồng thành viên Vinacafe quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do Vinacafe nắm giữ 100% vốn điều lệ, các đơn vị phụ thuộc Vinacafe ở trong nước và nước ngoài, việc góp vốn đầu tư vào công ty khác, tiếp nhận đơn vị thành viên mới, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của Vinacafe.

d) Tham gia giám sát kết quả hoạt động quản lý, điều hành Vinacafe của Hội đồng thành viên và Tổng giám  đốc Vinacafe theo quy định của pháp luật; xem xét đánh giá báo cáo tài chính hàng năm; đánh giá tình hình tài chính, lao động; năng lực sản xuất, kinh doanh, hiệu quả hoạt động vào cuối năm tài chính của Vinacafe.

đ) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc huy động, quản lý và sử dụng vốn, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Vinacafe.

e) Thẩm  định, phê duyệt việc vay vốn ở nước ngoài của Vinacafe sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

g) Kiểm tra, giám sát về tài chính của Vinacafe.

h) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và  kế hoạch đầu tư phát triển 05 (năm) năm của Vinacafe. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của Vinacafe.

i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và phân cấp, phân công của chủ sở hữu.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ  mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Vinacafe.

b) Có ý kiến để Thủ tướng Chính phủ: quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, đa dạng hóa sở hữu Vinacafe; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinacafe; phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe; quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động đối với Vinacafe; chấp thuận để Hội đồng thành viên Vinacafe quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sở hữu của các công ty con do Vinacafe nắm giữ 100% vốn điều lệ, các đơn vị phụ thuộc Vinacafe ở trong nước và ngoài nước, tiếp nhận đơn vị thành viên mới, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của Vinacafe.

c) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và  kế hoạch đầu tư phát triển 05 (năm) năm của Vinacafe. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của Vinacafe.

d) Theo dõi, đánh giá tổng hợp việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; ngành, nghề  kinh doanh và việc tổ chức quản lý của Vinacafe.

đ) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Nội vụ:

Thẩm định việc thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và  điều kiện bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Vinacafe do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Kiểm soát viên Vinacafe:

Vinacafe có  03 (ba) Kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. Kiểm soát viên Vinacafe hoạt  động theo quy định của pháp luật về Kiểm soát viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

8. Hội  đồng thành viên Vinacafe được Thủ tướng Chính phủ  ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Vinacafe theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.Chương IV

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VINACAFE

Điều 17. Cơ cấu tổ chức quản lý

1. Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của Vinacafe gồm: Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Vinacafe có  thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Mục 1

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Điều 18. Cơ cấu, chức năng của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên có không quá 05 (năm) thành viên, trong đó có thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá 05 (năm) năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại.

2. Hội  đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu tổ  chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu mà chủ sở hữu giao tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật; có quyền nhân danh Vinacafe thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Vinacafe; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con do Vinacafe sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và đối với phần vốn góp của Vinacafe ở các doanh nghiệp khác.

3. Hội  đồng thành viên chịu trách nhiệm trước chủ sở  hữu và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên  

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả  vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho Vinacafe.

2. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, phê  duyệt sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinacafe.

3. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe; quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của Vinacafe sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; quyết định phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên do Vinacafe sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối thông qua việc sử dụng quyền chi phối của Vinacafe tại các doanh nghiệp này.

4. Quyết định việc xây dựng và sử dụng thương hiệu; các giải pháp phát triển thị trường và  công nghệ; phân công chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thông tin, thị trường, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giữa Vinacafe với các đơn vị thành viên; các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Vinacafe theo quy định của pháp luật.

5. Quyết định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do Vinacafe nắm giữ 100% vốn điều lệ; các đơn vị phụ thuộc Vinacafe theo quy định của pháp luật.

6. Quyết định các phương án huy động vốn có giá trị không vượt quá giá trị vốn điều lệ của Vinacafe và bảo đảm hệ  số nợ vay theo quy định.

7. Quyết định cơ cấu tổ chức, phương án tổ chức kinh doanh, quy chế quản lý nội bộ Vinacafe, biên chế bộ máy quản lý.

8. Quyết định bổ nhiệm; miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và lợi ích khác  đối với Tổng giám đốc Vinacafe. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp  đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương và lợi ích khác đối với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Vinacafe theo đề nghị của Tổng giám đốc.

9. Cử người đại diện phần vốn góp của Vinacafe ở  doanh nghiệp khác theo đề nghị của Tổng giám  đốc.

10. Quyết định những vấn đề quan trọng sau đối với các công ty con:

a) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vinacafe làm chủ sở hữu: quyết định việc  áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý Hội  đồng thành viên hay Chủ tịch công ty; số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thù lao hoặc lương đối với thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên; chấp thuận để Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty con ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật đối với giám đốc công ty; phê duyệt Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, ngành, nghề kinh doanh, mức vốn điều lệ, các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu công ty; phê duyệt báo cáo quyết toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty.

b) Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần hoặc phần vốn góp chi phối của Vinacafe: chỉ đạo người đại diện của Vinacafe sử dụng quyền chi phối hoặc phủ quyết trong việc quyết định phê duyệt Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên; huy động thêm cổ phần, vốn góp; phê duyệt báo cáo quyết toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty.

c) Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp của Vinacafe: phê duyệt quy chế  hoạt động của đơn vị hạch toán phụ  thuộc, đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Vinacafe.

11. Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc Vinacafe, Giám  đốc các đơn vị phụ thuộc, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ  tịch công ty, Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vinacafe làm chủ sở hữu và người đại diện phần vốn góp của Vinacafe ở doanh nghiệp khác trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty con theo quy định của pháp luật.

12. Phê  duyệt báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế  và các nghĩa vụ tài chính khác, phương án xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh của Vinacafe; báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty.

13. Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Vinacafe sau khi được Bộ Tài chính thông qua, tổ chức và giám sát thực hiện Quy chế tài chính của Vinacafe; việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Vinacafe theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của chủ sở hữu trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Vinacafe và sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

14. Hội  đồng thành viên trình chủ sở hữu:

a) Quyết  định chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Vinacafe; danh mục đầu tư, ngành, nghề kinh doanh; việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe; những ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn, dự án có nguy cơ rủi ro cao;

b) Phê duyệt các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị trên mức quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Phê duyệt các phương án huy động vốn trên mức quy định tại khoản 6 Điều này;

d) Chấp thuận  để Hội đồng thành viên quyết định đầu tư  thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển  đổi sở hữu công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do Vinacafe nắm giữ 100% vốn điều lệ; các đơn vị phụ thuộc Vinacafe ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; góp vốn đầu tư vào công ty khác, thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty con làm mất quyền chi phối của Vinacafe.

đ) Quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ Vinacafe; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Vinacafe cho tổ chức, cá nhân khác;

e) Quyết  định vay vốn nước ngoài;

g) Quyết  định việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Vinacafe;

h) Chấp thuận  để Hội đồng thành viên quyết định bổ  nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc Vinacafe.

i) Các vấn  đề khác quy định của pháp luật và Điều lệ này.

15. Tổ  chức thực hiện các quyết định được chủ sở  hữu chấp thuận.

16. Báo cáo chủ sở hữu kết quả và tình hình hoạt  động kinh doanh của Vinacafe.

17. Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và pháp luật về thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của  mình và về sự phát triển của Vinacafe theo mục tiêu chủ sở hữu giao.

Trường hợp để Vinacafe thua lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoặc không thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ chủ  sở hữu giao mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được chủ sở hữu chấp nhận thì tùy theo mức độ, sẽ bị cách chức hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

18. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương