THỦ TƯỚng chính phủ Số: 459tải về 9.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.53 Kb.
#21355

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 459/TTg-KTTH

V/v Bổ sung BHXHVN làm thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,

  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công an,

  Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học

  và công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 712/BHXH-CSXH ngày 01 tháng 3 năm 2012 và ý kiến của Bộ Nội vụ (công văn số 932/BNV-TL ngày 14 tháng 3 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 4004/BTC-HCSN ngày 27 tháng 3 năm 2012) về bổ sung Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN,

 Các Trợ lý Thủ tướng Chính phủ,

 các Vụ: TKBT, TH, KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (5). 39KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh
tải về 9.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương