THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2061tải về 9.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích9.93 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2061/TTg-KTN

V/v triển khai đầu tư xây dựng Dự án cầu Phố Lu và nâng cấp quốc lộ 4E trên địa bàn tỉnh Lào Cai


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư

Tài chính, Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 2805/UBND-QLĐT ngày 12 tháng 10 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7332/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 10 năm 2011), Tài chính (công văn số 14357/BTC-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 6883/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011) về việc triển khai đầu tư xây dựng Dự án cầu Phố Lu và nâng cấp quốc lộ 4E đoạn Km0 - Km44+600 (Bắc Ngầm - thành phố Lào Cai) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4E đoạn Km0+00 - Km44+600 (Bắc Ngầm - thành phố Lào Cai) và Dự án đầu tư xây dựng cầu Phố Lu tại Km12 trên quốc lộ 4E trong năm 2012, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo quy định.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn trong kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện các dự án nêu trên theo tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN:

Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,

Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH,

ĐP, TH;

- Lưu: VT, KTN (4), C 21KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương