THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1438tải về 21.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích21.4 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________
Số: 1438/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 47/TTr-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1393/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 8 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 27 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 21 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 10 b.
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)


Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Xây dựng

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1438/QĐ-TTg

ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________
I. TẬP THỂ

1. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Sông Đà - Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

2. Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

3. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

4. Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

5. Ban Tài chính - Kế hoạch, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

6. Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

1. Ông Trịnh Hoàng Duy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

2. Ông Nguyễn Đình Thiết, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

3. Bà Vũ Thị Kim Cúc, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

4. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

5. Ông Phạm Trí Dũng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

6. Ông Lương Xuân Mẫn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

7. Ông Nguyễn Quốc Trưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

8. Ông Lê Văn Trung, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

9. Ông Vũ Duy Long, Giám đốc Ban Tài chính, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

10. Ông Đinh Văn Quận, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

11. Ông Trần Đức Cung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

12. Ông Phạm Ngọc Mậu, Tổ trưởng Tổ Sắt, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

13. Ông Đinh Văn Bộ, Phó Chánh Văn phòng, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

14. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

15. Bà Lê Thị Kim Cương, Phó Giám đốc Ban Đầu tư, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

16. Ông Nguyễn Lê Quang, Phó Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

17. Ông Đinh Tiến Nhượng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 3, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

18. Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng, Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex, Bộ Xây dựng;

19. Ông Lê Đình Tri, Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng;

20. Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng;

21. Ông Hoàng Quế Long, Trưởng phòng Phòng Thanh tra xây dựng 1, Thanh tra Bộ Xây dựng,Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

__________________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương