THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1401tải về 14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích14 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________
Số: 1401/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 37/TTr-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1350/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 8 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 08 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 10 b.
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)


Hoàng Trung HảiDANH SÁCH

Các cá nhân thuộc Bộ Xây dựng

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1401/QĐ-TTg

ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

1. Ông Phạm Văn Toán, Uỷ viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Xây dựng;

2.Ông Nguyễn Văn Thúy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Xây dựng;

3. Ông Đỗ Xuân Yến, Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Đắk Mi 4, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Xây dựng;

4. Ông Trịnh Hùng Lâm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Xây dựng;

5. Ông Trần Văn Phú, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Xây dựng;

6. Ông Phạm Văn Hiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Xây dựng;

7. Ông Lê Hải Đông, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Cosevco Sông Gianh, Tổng Công ty Miền Trung, Bộ Xây dựng;

8. Ông Nguyễn Long Giang, Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và Tự động hoá, Công ty Cosevco Sông Gianh, Tổng Công ty Miền Trung, Bộ Xây dựng,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.__________________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương