THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1392tải về 10.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.91 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________
Số: 1392/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 39/TTr-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1448/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 8 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 10 b.
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG


Đã ký


Hoàng Trung HảiDANH SÁCH

Các cá nhân thuộc Bộ Xây dựng

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1392/QĐ-TTg

ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

1. Ông Lương Văn Lực, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc (COMA 2), Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng;

2. Ông Dương Văn Luyến, Công nhân hàn điện, Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc (COMA 2), Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.__________________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương