THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1390/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích7.61 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____

Số: 1390/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________


Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc bầu thành viên

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016

___________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4387/TTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2874/TTr-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và ông Lê Xuân Đại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn DũngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương