THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1357/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích7.27 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____

Số: 1357/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________


Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Phú Thọ

___________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại công văn số 2279/UBND-KT5 ngày 19 tháng 7 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2142/BNN-TY ngày 26 tháng 7 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4963/BKHĐT-KTDV ngày 29 tháng 7 năm 2011, Bộ Tài chính tại công văn số 10167/BTC-TCDT ngày 01 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Phú Thọ phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số thuốc sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,

Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;


- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương