THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1280/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.21 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

Số: 1280/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________


Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia

hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi

_________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1953/BNN-TY ngày 07 tháng 7 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4765/BKHĐT-KTDV ngày 21 tháng 7 năm 2011, Bộ Tài chính tại công văn số 9762/BTC-TCDT ngày 25 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 50.000 liều vắc xin LMLM týp O; 15.000 lít hóa chất khử trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi phòng, chống dịch bệnh.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, thuốc sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương