THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1274tải về 11.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.5 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________
Số: 1274/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 47/TTr-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1255/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 7 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), Bộ Xây dựng (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tập thể và cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 10 b.
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH

Tập thể và cá nhân thuộc Bộ Xây dựng

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1274/QĐ-TTg

ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________


I. TẬP THỂ

Công ty Cổ phần Vinaconex 6, Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 6, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Bộ Xây dựng, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.______________________________________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương