THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1269tải về 8.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.38 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________
Số: 1269/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Tờ trình số 630/TTr-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1268/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 7 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên - Huế;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 11 b.


THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương