THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1247tải về 16.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16.49 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________
Số: 1247/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 35/TTr-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1186/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 7 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 15 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 13 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng (có Danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 10 b.
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH

Các tập thể và các cá nhân thuộc Bộ Xây dựng

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1247/QĐ-TTgngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________I. TẬP THỂ

1. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

2. Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng 4, Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.II. CÁ NHÂN

1. Ông Nguyễn Bá Hoan, Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Đô, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Đô, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

3. Bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

4. Ông Đào Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

5. Ông Trần Sỹ Hùng, Trưởng ban Ban Bảo hộ lao động Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

6. Ông Bùi Đình Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

7. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

8. Ông Đoàn Trọng Việt, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

9. Ông Bùi Xuân Riệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

10. Bà Bùi Thị Ngà, Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

11. Ông Hoàng Văn Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng số 4, Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

12. Ông Hà Minh Khôi, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng;

13. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng,Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

______________________________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương