THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1230tải về 19.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích19.37 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________
Số: 1230/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 1191/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1166/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 26 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 23 cá nhân thuộc tỉnh Cao Bằng (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- UBND tỉnh Cao Bằng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 10 b.


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Sinh HùngDANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Cao Bằng

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1230/QĐ-TTg

ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________


I. CÁC TẬP THỂ

1. Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế, tỉnh Cao Bằng;

2. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Sở Y tế, tỉnh Cao Bằng;

3. Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ, tỉnh Cao Bằng,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁC CÁ NHÂN

1. Ông Nông Hữu Lương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;

2. Ông Nông Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

3. Bà Hoàng Thị Niểm, Giám đốc Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

4. Ông Đinh Văn Phồn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

5. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

6. Ông Nông Tuấn Phong, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

7. Ông Đào Ngọc Thắng, Trưởng phòng Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

8. Ông Đoàn Tiến Luân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

9. Ông Dương Thế Bắc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh Cao Bằng;

10. Ông Triệu Đức Hoạt, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Bộ máy, Biên chế, Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Cao Bằng;

11. Bà Nguyễn Kim Hảo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng;

12. Ông Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Cao Bằng;

13. Ông Đỗ Văn Kiến, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng;

14. Bà Trần Thị Sầm Yến, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Sở Y tế, tỉnh Cao Bằng;

15. Ông Nguyễn Thanh Văn, Trưởng phòng Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Cao Bằng;

16. Bà Hoàng Thị Xuyến, Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Cao Bằng;

17. Bà Lương Thị Cúc, Trưởng phòng Phòng Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Cao Bằng;

18. Bà Lý Thị Hợi, Phó Trưởng phòng Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Cao Bằng;

19. Ông Đàm Văn Độ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Cao Bằng;

20. Ông Lã Văn Ơn, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Cao Bằng;

21. Ông Nông Ngọc Động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng;

22. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

23. Ông Nông Hồng Môn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Cao Bằng,Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

__________________________________


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương