THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1223tải về 11.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.56 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________
Số: 1223/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2253/TTr-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1232/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 7 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể thuộc Bộ Giao thông vận tải (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Cầu Pá Uôn trên Quốc lộ 279 thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

   Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 10 b.
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

Các tập thể thuộc Bộ Giao thông vận tải

được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1223/QĐ-TTg

ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

1. Phòng Cầu 1, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cầu Lớn - Hầm, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải;

2. Đội Cầu 9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cầu 1 Thăng Long, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải;

3. Đội Cầu 503, Công ty Cổ phần Cầu 5 Thăng Long, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải;

4. Đội Cầu 10, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 479, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Bộ Giao thông vận tải,

Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Cầu Pá Uôn trên Quốc lộ 279 thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.__________________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương