THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1001tải về 20.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích20.01 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 1001/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em,

chuyển các chức năng của Ủy ban này sang các Bộ

có liên quan thực hiện

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ khoá XII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân số và chuyển nguyên trạng về tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sang Bộ Y tế, gồm các tổ chức sau đây:

1. Vụ Dân số;

2. Vụ Truyền thông - Giáo dục;

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Vụ Pháp chế;

7. Thanh tra;

8. Văn phòng;

9. Viện Khoa học dân số, Gia đình và Trẻ em;

10. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

11. Trung tâm Thông tin;

12. Báo Gia đình và Xã hội;

13. Ban Quản lý các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về dân số;

14. Ban Quản lý dự án phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên;

15. Ban Quản lý dự án góp phần cải thiện dịch vụ y tế/sức khoẻ sinh sản (dự án GTZ);

16. Ban Quản lý dự án hỗ trợ phương tiện tránh thai cho Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2007;

17. Ban Quản lý dự án tăng cường năng lực của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện giai đoạn II của chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 (VNM7 PG 0009);

18. Ban Quản lý dự án nâng cao năng lực nghiên cứu dân số và sức khoẻ sinh sản tại Việt Nam.

Điều 2. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức Vụ Gia đình thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về trẻ em và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trẻ em thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm các tổ chức sau đây:

1. Vụ Trẻ em;

2. Quỹ Bảo trợ trẻ em;

3. Tạp chí Gia đình và Trẻ em;

4. Ban Quản lý các dự án/tiểu dự án hợp tác Việt Nam -  UNICEF.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bộ máy giúp Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân số, gia đình, trẻ em; tiếp nhận và bố trí công tác đối với số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thuộc các lĩnh vực nêu trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ.

Các tổ chức sự nghiệp có tư cách pháp nhân nêu tại Điều 1, Điều 3 Quyết định này tiếp tục được sử dụng con dấu đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Điều 5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan tiếp nhận trụ sở làm việc, tài sản, tài chính của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sau khi giải thể để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao cho các Bộ có chức năng quản lý nhà nước về dân số, gia đình, trẻ em quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương

  về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố

   trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, TCCB (6b). Trang.THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

: tailieucuaan -> Lao%20dong-viec%20lam -> QUYET%20DINH
QUYET%20DINH -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
tailieucuaan -> Nghị định số 148/2007/NĐ-cp ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
tailieucuaan -> Câu: Quá trình nhận thức của Đảng về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 1930-1954
tailieucuaan -> CHÍnh sách ngoại thưƠng của việt nam
tailieucuaan -> Vấn đề 1 : Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
tailieucuaan -> Third United Nations Conference on the Law of the Sea
tailieucuaan -> Đề Ở một ngành có 3 hãng a b c, chúng cạnh tranh tự do với nhau. Lượng sản phẩm sx ra của các hãng lần lượt là 100,150,200 sản phẩm, với giá trị các biệt tương ứng là : 3, 2
tailieucuaan -> Câu 5: Quá trình nhận thức của Đảng để đi đến đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ năm 1975 2000
Lao%20dong-viec%20lam -> Hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về hợp đồng lao động
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương