THỦ TƯỚng chính phủ Số : 522/QĐ-ttgtải về 8.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.47 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số : 522/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2006QUYẾT ĐỊNH


Về việc miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất

dùng làm trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội

_______


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (công văn số 4099/BTC-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2006), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 730/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 24 tháng 2 năm 2006) và Ngân hàng Chính sách xã hội (công văn số 07/NHCS-KT ngày 03 tháng 01 năm 2006),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất dùng làm trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, xử lý cụ thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hiành quyết định này.
THỦ TƯỚNG

Đã ký Phan Văn Khải


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương