THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 19.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích19.6 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1027 /QĐ-TTg




_____________________________________________






Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 763/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1121/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Bình;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3), Lệ (11b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

__________

1. Ông Bùi Quang Cảnh, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình;

2. Bà Nguyễn Thị Minh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình;

3. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình;

4. Ông Mai Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình;

5. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình;

6. Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

7. Ông Trần Vĩnh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Quảng Bình;

8. Ông Đặng Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Quảng Bình;

9. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình;

10. Ông Trần Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh Quảng Bình;

11. Ông Mai Công Danh, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình;

12. Ông Trần Văn Luận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;

13. Ông Trần Xuân Cầm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình;

14. Ông Hoàng Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

15. Ông Lê Chí Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

16. Ông Trần Minh Diệu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

17. Ông Nguyễn Đình Mão, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình;

18. Ông Trần Hữu Chức, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình;

19. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng ban Ban Dân vận thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

20. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.








Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương