THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 496/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 7.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.38 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——

Số: 496/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về các thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, thay thế ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam làm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

2. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thay thế ông Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, các PCN;

Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, NC, TH;


- Lưu: Văn thư, KTN (5b).C

THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương