THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1065tải về 13.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.11 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——

Số: 1065/QĐ-TTg 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc bầu thành viên

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2313/TTr-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 – 2011.

2. Các Phó Chủ tịch:

- Ông Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Ông Võ Thành Thống, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Ông Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 – 2011;

- Bà Võ Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

3. Các Ủy viên:

- Ông Hà Nghĩa Lộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ;

- Ông Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ;

- Ông Võ Thành Sang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ;

- Ông Trần Oanh Liệt, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ;

- Bà Mạnh Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

- Bà Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (5b).THỦ TƯỚNG

  

(Đã ký)Nguyễn Tấn Dũng

 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương