Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chứctải về 37.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích37.75 Kb.
Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

a) Trình tự thực hiện

- Tổ chức đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị đầy đủ và hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức cho tổ chức.

- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, cụ thể:

+ Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày trong tuần

+ Địa điểm: Tại Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; địa chỉ: số 20, phố Bắc Kinh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ).

- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp Giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

h) Phí, lệ phí nộp theo quy định của pháp luật.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 06 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và danh sách các đối tượng xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Mẫu 08 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và danh sách xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm..

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên;

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 12/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

Mẫu số 06

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên tổ chức/doanh nghiệp: ………………………………………...…

Tên người đại diện:……………………………………………………

Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đại diện) số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ………………………………………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại …………………………

Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị Quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo. 

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm ……

Đại diện Tổ chức/cá nhân

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của……… … (tên tổ chức)

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm……

Đại diện Tổ chức xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN

XÁC NHẬN
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 

GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:       /20...../XNKT-….ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận

Căn cứ Thông tư số ………………………..… và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm …………………………………………………………………..

...(tên cơ quan xác nhận).... xác nhận các ông/bà thuộc tổ chức:…………..……

Tên tổ chức/Cá nhân: ……………………………………………………..……..

Địa chỉ:  ………………………………………………………………….……….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMTND số ……………………..……, cấp ngày …………………… nơi cấp: …………………..……………………..

Điện thoại: ………..………………… Fax: ……………..…………….…………

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày ….. tháng .... năm ………………  

…………, ngày…… tháng …… năm ……

Thủ trưởng cơ quan xác nhận

(ký tên, đóng dấu)

 

Danh sách xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(kèm theo Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Số:…………. /20.../XNTH-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận)

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh, ngày … tháng … năm ……..

Thủ trưởng cơ quan xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương