Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhântải về 21.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích21.71 Kb.
Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

a) Trình tự thực hiện

- Cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị đầy đủ và hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức cho cá nhân.

- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

+ Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày trong tuần

+ Địa điểm: Tại Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; địa chỉ: số 20, phố Bắc Kinh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ).

- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày cá nhân tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm).

h) Phí, lệ phí nộp theo quy định của pháp luật.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên;

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 12/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.
Mẫu số 07

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên cá nhân ………………………………………...………………….…………

CMTND số ……………………. cấp ngày …….... tháng ……..... năm ………, nơi cấp …………………………………………………………………..……..…

Địa chỉ: ………………………..…….., Số điện thoại …………………..………

Số Fax  ………………………..……… E-mail …………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định.

 


 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….

Người đề nghị

(Ký ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 09

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)TÊN CƠ QUAN

XÁC NHẬN
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:                    /20... /XNTH-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận(Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm dùng cho cá nhân)

Căn cứ Thông tư liên tịch số ....... ............và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm.......................................................(tên cơ quan xác nhận).... xác nhận các ông/bà...............................................................................................................

Năm sinh: ...............................................................................................................,

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

CMTND số .................................cấp ngày .................. nơi cấp: ............................

Điện thoại: .............................................................Fax:.........................................

Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày..... tháng .... năm ........ 

 

............, ngày......tháng.......năm………

Thủ trưởng cơ quan xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương