Th ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2013 S¸ch míi sè 09/2013 ChÝnh trÞtải về 0.67 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¸m c­íi ng­êi Dao TuyÓn/ TrÇn H÷u S¬n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5679/ VDANTOC / Mfn: 2211

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÖ thuËt d©n gian; H«n lÔ;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; Ng­êi Dao TuyÓn;

ViÖt Nam
§ç Quang - Nhµ chÝ sÜ yªu n­íc, träng d©n/ Ch­¬ng Th©u, §ç H¹p, Ng« ThÕ Long b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 570 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11948/ VTTKHXH / Mfn: 2073

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Quan l¹i; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; TÇu sí; ChÕ; ChÝ sÜ c¸ch m¹ng;

CËn ®¹i; §ç Quang; ViÖt Nam
H¸t B¶ tr¹o - Hß §­a linh/ Tr­¬ng §×nh Quang, Thy H¶o Tr­¬ng Duy Hy s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 35 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5881/ VDANTOC / Mfn: 2226

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ tr¹o;

Hß §­a linh; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; H¸t ®¸m ma;

ViÖt Nam


H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 2 : H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë Vþ Xuyªn / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5760/ VDANTOC / Mfn: 2190

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t Quan lµng;

D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
HuyÒn tho¹i d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n s.t. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 225 tr.Ký hiÖu kho : VV 5693/ VDANTOC / Mfn: 2209

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

HuyÒn tho¹i; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª : D¨m Yi chÆt ®ät m©y / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 481 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1822/ VDANTOC / Mfn: 2245

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ ®ª : BhÔn dua H'Ni. Chµng D¨m BhÔn vµ nµng H'bia H'Ni / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1816/ VDANTOC / Mfn: 2252

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª. Q. 1 : Y Gung D¨ng hong Hbia Kmar¨k £pang Y Gung D¨ng vµ Hbia Kmr¨k £pang / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . H. : KHXH, 2010 . - 2134 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1814/ VDANTOC / Mfn: 2242

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn. Sö thi £ §ª. Q. 2 : Y Gung D¨ng vµ Hbia Kmr¨k £pang / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 2137 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1815/ VDANTOC / Mfn: 2243

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi X¬ §¨ng : M¨ng L¨ng vu cho Du«ng ¨n cÊp tr©u. Du«ng N©ng ®èt rõng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 917 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1823/ VDANTOC / Mfn: 2244

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc X¬ §¨ng; T©y Nguyªn; ViÖt NamKho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H.: KHXH, 2011 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1826/ VDANTOC / Mfn: 2250

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Ndu, Yang con S«p ®¸nh bon Ti¨ng; Con khØ giµ ¨n Yang con Rung / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 811 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1827/ VDANTOC / Mfn: 2249

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Ntung krau Nglau. §¸nh trém c¸ hå L¨ch. T¨ch ching yau bon Ti¨ng. B¸n chiªng cæ bon Ti¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1825/ VDANTOC / Mfn: 2251

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Ti¨ng t¨ck kr¨k, Ti¨ng b¸n t­îng gç. V¨ng ur Yang. C­íi vî cho Yang / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1824/ VDANTOC / Mfn: 2246

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 1 : Tet sa ba bon Ti¨ng. Chim kÐc ¨n lóa rÉy cña bon Ti¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 2237 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1817/ VDANTOC / Mfn: 2247

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 2 : Tet sa ba bon Ti¨ng. Chim kÐc ¨n lóa rÉy cña bon Ti¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 2237 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1818/ VDANTOC / Mfn: 2248

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam

Kho tµng v¨n häc d©n gian Hµ T©y. Q. 2 : TruyÖn kÓ d©n gian / Yªn Giang chñ nhiÖm . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5722/ VDANTOC / Mfn: 2238

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

ThÇn tho¹i; TruyÒn thuyÕt; TruyÖn th¬; Giai tho¹i;

Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lêi cóng thÇn cña d©n téc £ §ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5572/ VDANTOC / Mfn: 2240

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

Thê cóng; Bµi th¬ cóng thÇn; D©n téc £ §ª;

TØnh §¾k L¾c; ViÖt Nam
Lý ThÕ Khanh: TruyÖn th¬ N«m Tµy / TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5885/ VDANTOC / Mfn: 2220

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Mét sè ph­¬ng ph¸p ®iÒn d· s­u tÇm v¨n häc d©n gian/ TrÇn Xu©n Toµn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5685/ VDANTOC / Mfn: 2207

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; S­u tÇm;

Ph­¬ng ph¸p s­u tÇm; ViÖt Nam


N¾ng ®­îc th× cø n¾ng: Phan Kh«i: Tõ S«ng H­¬ng ®Õn Nh©n v¨n / Phan An Sa. H. : Tri thøc, 2013 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11942/ VTTKHXH / Mfn: 2067

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Nhµ v¨n; Nhµ b¸o; Phan Kh«i; ViÖt Nam
NghÜ vÒ nh÷ng con ®­êng n­íc Nga: Bót ký - TiÓu luËn / Thuý Toµn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : V 2639/ VCHAUAU / Mfn: 2137

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót ký; TiÓu luËn; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò thi ph¸p v¨n häc d©n gian/ NguyÔn Xu©n §øc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5865/ VDANTOC / Mfn: 2231

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Thi ph¸p; ThÇn tho¹i; TruyÒn thuyÕt; Cæ tÝch;

Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam
Nhøt s­ nhøt ®Ö tö: TruyÖn kÓ b»ng th¬ / NguyÔn H÷u HiÖp s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5744/ VDANTOC / Mfn: 2214

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; §¹o Böu S¬n Kú H­¬ng; ViÖt Nam


Non n­íc xø §ång H­¬ng/ NguyÔn ViÕt Trung s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5877/ VDANTOC / Mfn: 2221

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Xø §ång H­¬ng; X· Ninh Th­îng;

HuyÖn Ninh Hßa; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Ph¹m Quúnh - TuyÓn tËp du ký/ Ph¹m Quúnh; NguyÔn H÷u S¬n s.t., b.s. . - H.: Tri thøc, 2013 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11943/ VTTKHXH / Mfn: 2068

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Chi chÐp v¨n häc;

KÝ sù; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


Phong tôc tang lÔ cña ng­êi Th¸i ®en x­a kia/ L­êng V­¬ng Trung . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5583/ VDANTOC / Mfn: 2263

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ; Bµi tÕ;

Bµi th¬ cóng thÇn; Ng­êi Th¸i ®en;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Sö thi T©y Nguyªn vµ cuéc sèng ®­¬ng ®¹i/ Phan §¨ng NhËt, Chu Xu©n Giao ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5569/ VDANTOC / Mfn: 2234

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ba Na; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc £ §ª;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


T×m hiÓu truyÖn c­êi ViÖt Nam/ TriÒu Nguyªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5686/ VDANTOC / Mfn: 2208

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 2 : TruyÖn c­êi, truyÖn tr¹ng vµ giai tho¹i / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5566/ VDANTOC / Mfn: 2233

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn c­êi; TruyÖn tr¹ng; Giai tho¹i; Tæng tËp;

Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 6 : §ång dao, c©u ®è / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5692/ VDANTOC / Mfn: 2199

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; C©u ®è; Tæng tËp; Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tr¹i giam tï binh Phó Quèc thêi kú chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü x©m l­îc/ Ban liªn l¹c tï binh ViÖt Nam . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11953/ VTTKHXH / Mfn: 2078

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc;

Tï binh; Tr¹i giam tï binh Phó Quèc; §¶o Phó Quèc;

TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam
TrÇn Quang NghiÖp - Cuéc ®êi vµ t¸c phÈm: Nhµ v¨n ®iÓn h×nh cña v¨n häc Nam bé ®Çu thÕ kû XX / Hoµng Nh­ Mai gi.th.; Cao ThÞ Xu©n Mü, Ph¹m ThÞ Ph­¬ng Linh s.t., b.s. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 592 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11949/ VTTKHXH / Mfn: 2074

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Nhµ v¨n; HiÖn ®¹i;

TrÇn Quang NghiÖp; ViÖt Nam
TruyÖn cæ d©n gian d©n téc M­êng/ Qu¸ch Giao, Hoµng Thao s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5687/ VDANTOC / Mfn: 2206

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Tôc ng÷ - Ca dao Nam §Þnh/ TrÇn §¨ng Ngäc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5629/ VDANTOC / Mfn: 2256

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


T­ liÖu tÝn ng­ìng d©n gian M­êng Thanh h. T. 1 : LÔ ma / Hoµng Anh Nh©n. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5688/ VDANTOC / Mfn: 2202

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n cóng

Nghi lÔ truyÒn thèng; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


T­íng qu©n Ph¹m Ngò L·o: TruyÖn th¬ khuyÕt danh / TrÇn TuÊn Doanh, Hoµng V¨n TrÞ, Vò TiÕn Kú, §µo Quang L©m s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5870/ VDANTOC / Mfn: 2230

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; TruyÖn th¬ khuyÕt danh; ViÖt Nam


Tõ bê bªn kia/ Alexander Ivanovich Herzen; NguyÔn V¨n Träng d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : V 2691/ VCHAUAU / Mfn: 2168

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Tù truyÖn; ThÕ kû 19; Nga


V¨n ho¸ Èm thùc trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5764/ VDANTOC / Mfn: 2196

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 11 : VÌ nãi vÒ viÖc lµng, viÖc x· vµ quan viªn chøc s¾c trong lµng x· / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 631 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5878/ VDANTOC / Mfn: 2225

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5762/ VDANTOC / Mfn: 2192

Tõ kho¸ : LÔ héi; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

C©u ®èi; NghÒ dÖt thæ cÈm; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian S«ng CÇu/ NguyÔn §Þnh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5585/ VDANTOC / Mfn: 2264

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

TruyÖn cæ tÝch; VÌ; Ca dao; D©n ca; HuyÖn S«ng CÇu;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam

X· héi häc

An Analysis of the Situation of Children in Dien Bien 2010/ UNICEF, Dien Bien Provincial People's Committee . - H. : [s.n.], 2010 . - 165 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29367/ VTTKHXH / Mfn: 2011

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; Ch¨m sãc trÎ em; Gi¸o dôc trÎ em;

B¶o vÖ trÎ em; 2010; TØnh §iÖn Biªn; ViÖt NamMigration and Development: Mutual benefits?: Proceedings of the 4th AFD-EUDN Conference, 2006 . - Paris : Agence Francaise de DÐveloppement, 2007 . - 265 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29391/ VTTKHXH / Mfn: 2018

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Qu¶n lÝ kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Di c­;

ViÖn trî kinh tÕ; Ch¶y m¸u chÊt x¸m; KØ yÕu; Héi th¶o;

N­íc ®ang ph¸t triÓn
Population and natural resourses: Proceeding of the 6th AFD- EUDN Conference, 2008 / Research Department Agence Francaise de DÐveloppment . - Paris : Agence Francaise de DÐveloppment, 2009 . - 199 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29394/ VTTKHXH / Mfn: 2021

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Tµi nguyªn rõng;

Qu¶n lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn; KØ yÕu; Héi th¶o


Reaching the marginalized. - Oxford : Oxford University Press, 2010 . - 510 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29364/ VTTKHXH / Mfn: 2008

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; X· héi häc gi¸o dôc; Gi¸o dôc trÎ em;

Môc tiªu gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc; B¸o c¸o;

2010-2015; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ritual and Violence: Natalie Zemon Davis and Early Modern France/ Graeme Murdock, Penny Roberts, and Andrew Spicer ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2012 . - 303 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29395/ VTTKHXH / Mfn: 2022

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Xung ®ét t«n gi¸o;

Xung ®ét x· héi; ThÕ kØ 16; KØ yÕu; Héi th¶o; Ph¸p


The hidden crisis: Armed conflict and education. - P. : UNESCO Publishing, 2011 . - 416 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29365/ VTTKHXH / Mfn: 2009

Tõ kho¸ : Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét vò trang;

X· héi häc trÎ em; C«ng b»ng x· héi; Gi¸o dôc trÎ em;

ChiÕn l­îc gi¸o dôc; 2011-2015; ThÕ giíi
Migration in post - apartheid South Africa: Challenges and questions to policy-makers / Aurelia Wa Kabwe-Segatti ed. . - Paris : Agence Francaise de DÐveloppement, 2008 . - 237 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29393/ VTTKHXH / Mfn: 2020

Tõ kho¸ : Di c­; Ph©n biÖt chñng téc; Lao ®éng di c­;

Qu¶n lÝ di c­; ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; KØ yÕu;

Héi th¶o; Nam Phi


21 nguyªn t¾c vµng cña nghÖ thuËt l·nh ®¹o / John Maxwell; §inh ViÖt Hßa d.- H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : V 2723/ VCHAUAU / Mfn: 2181

Tõ kho¸ : Kinh doanh; X· héi häc qu¶n lý; L·nh ®¹o;

NghÖ thuËt kinh doanh; Nguyªn t¾c l·nh ®¹o


Ba thÕ hÖ trÝ thøc ng­êi ViÖt (1862 - 1954): Nghiªn cøu lÞch sö x· héi / TrÞnh V¨n Th¶o; Lª ThÞ Kim T©n, NguyÔn ThÞ Giang, NguyÔn Thu Trang d.; NguyÔn Thõa Hû h.®.; Phan Huy Lª gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11922/ VTTKHXH / Mfn: 2047

Tõ kho¸ : LÞch sö x· héi; TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc;

ThÕ hÖ trÝ thøc; Ng­êi ViÖt; 1862 - 1954; ViÖt Nam


B¸o c¸o hoµn thiÖn vÒ ­íc tÝnh thiÖt h¹i kinh tÕ do b¹o lùc gia ®×nh ®èi víi phô n÷ t¹i ViÖt Nam/ C¬ quan Liªn Hîp quèc vÒ B×nh ®¼ng Giíi vµ Trao quyÒn cho Phô n÷ . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11903/ VTTKHXH / Mfn: 2028

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc phô n÷; Phô n÷;

B¹o lùc gia ®×nh; ThiÖt h¹i kinh tÕ; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Chia sÎ kinh nghiÖm ph¸t triÓn cña Hµn Quèc víi ViÖt Nam = Sharing Korean development experiences with Vietnam. T. 1 / King Sang Tae, Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11939/ VTTKHXH / Mfn: 2064

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm;

Hµn Quèc; ViÖt Nam
Chia sÎ kinh nghiÖm ph¸t triÓn cña Hµn Quèc víi ViÖt Nam = Sharing Korean development experiences with Vietnam. T. 2 / King Sang Tae, Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11940/ VTTKHXH / Mfn: 2065

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm;

Hµn Quèc; ViÖt Nam
Céng ®ång vµ ®éi ngò trÝ thøc ng­êi ViÖt Nam ë mét sè n­íc §«ng ¢u nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kØ 21: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn An Hµ ch.b.; NguyÔn Quang ThuÊn, §µm Thanh ThÕ, §Æng Minh §øc b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 2593/ VCHAUAU / Mfn: 2163

Tõ kho¸ : Céng ®ång x· héi; §éi ngò trÝ thøc;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Ng­êi ViÖt;

ThÕ kØ 21; ViÖt Nam; §«ng ¢u

Di chuyÓn lao ®éng quèc tÕ/ NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2399/ TV-VKTVN / Mfn: 2321

Tõ kho¸ : Lao ®éng; Di chuyÓn lao ®éng; Dù b¸o; ThÕ giíi
§Æc ®iÓm t­ duy vµ lèi sèng cña con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Ngäc Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : V 2626/ VCHAUAU / Mfn: 2105

Tõ kho¸ : T­ duy; Lèi sèng; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§Çu t­ ph¸t triÓn/ Ng« Do·n VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2341/ TV-VKTVN / Mfn: 2310

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; §Çu t­; ViÖt Nam
§« thÞ ViÖt Nam hiÖn nay/ Chu V¨n Thµnh ch.b. . - H. : Thèng kª, 2006 . - 826 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1614/ TV-VKTVN / Mfn: 2272

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; Sè liÖu ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Gãp phÇn t×m hiÓu biÕn ®æi x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay: KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi KX.02.10 (2001-2005)/ Bïi ThÕ C­êng . - H. : KHXH, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2325, VB 2326/ TV-VKTVN / Mfn: 2318

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi x· héi; HiÖn thùc x· héi; BÊt b×nh ®¼ng x· héi;

KÕt cÊu x· héi; Phóc lîi x· héi; M« h×nh x· héi;

Qu¶n lÝ x· héi; ViÖt Nam
Héi th¶o Quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø t­ "ViÖt Nam trªn ®­êng héi nhËp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng" = The fourth international conference on Vietnamese studies "Vietnam on the road to Integration and sustainable development" / ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11956/ VTTKHXH / Mfn: 2081

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Héi th¶o; 2012; ViÖt Nam


H­íng tíi nÒn kinh tÕ xanh: Lé tr×nh nµo cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo / ViÖn ChiÕn l­îc chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ m«i tr­êng . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2401, VB 2402/ TV-VKTVN / Mfn: 2343

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


KÕt qu¶ chñ yÕu Tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thñy s¶n tØnh H­ng Yªn n¨m 2011/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11917/ VTTKHXH / Mfn: 2042

Tõ kho¸ : Thèng kª x· héi; Thèng kª kinh tÕ; N«ng th«n;

N«ng nghiÖp; Thuû s¶n; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; 2011; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
KÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶o s¸t t¹i Thõa Thiªn - HuÕ n¨m 2006: Kû yÕu khoa häc. - H. : KHXH, 2007 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1590/ TV-VKTVN / Mfn: 2333

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Kinh tÕ gia ®×nh;

KØ yÕu; 2006; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


KÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶o s¸t t¹i Yªn B¸i n¨m 2004: Kû yÕu khoa häc . - H. : KHXH, 2007 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1591/ TV-VKTVN / Mfn: 2334

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; D©n sè; Lao ®éng;

ViÖc lµm; KØ yÕu; 2004; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


KÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶o s¸t t¹i TiÒn Giang n¨m 2005: Kû yÕu khoa häc . - H.: KHXH, 2007 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1592/ TV-VKTVN / Mfn: 2335

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; Giíi tÝnh;

KØ yÕu; 2005; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam


Khoa häc ph¸t triÓn: Lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam. Kû yÕu héi th¶o khoa häc / ViÖn ViÖt Nam häc vµ Khoa häc ph¸t triÓn . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11959/ VTTKHXH / Mfn: 2084

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam


Khëi ®Çu tèt, nh­ng ch­a ph¶i ®· hoµn thµnh: Thµnh tùu Ên t­îng cña ViÖt Nam trong gi¶m nghÌo vµ nh÷ng th¸ch thøc míi. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ nghÌo ViÖt Nam 2012 / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11908/ VTTKHXH / Mfn: 2033

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; NghÌo ®ãi; Ng­êi nghÌo;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; BÊt b×nh ®¼ng; ViÖt Nam


Khung thÓ chÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mét sè n­íc §«ng Nam ¸ vµ bµi häc cho ViÖt Nam/ L­u B¸ch Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2358/ TV-VKTVN / Mfn: 2330

V 2673/ VCHAUAU / Mfn: 2154Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ThÓ chÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Bµi häc kinh nghiÖm; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


Kinh tÕ - X· héi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020: ChiÕn l­îc - KÕ ho¹ch - Dù b¸o / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . - H. : Thèng kª, 2012 . - 629 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11910/ VTTKHXH / Mfn: 2035

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o x· héi; 2011 - 2012; ViÖt Nam
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương