Th ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2013 S¸ch míi sè 09/2013 ChÝnh trÞ


L¹m ph¸t môc tiªu vµ hµm ý ®èi víi khu«n khæ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Namtải về 0.67 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

L¹m ph¸t môc tiªu vµ hµm ý ®èi víi khu«n khæ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam.- H. : Tri thøc, 2012 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11964/ VTTKHXH / Mfn: 2089

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Tµi chÝnh; L¹m ph¸t;

ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ; ViÖt Nam


Mét gãc nh×n cña trÝ thøc. - H. : Tri thøc, 2011 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : V 2680/ VCHAUAU / Mfn: 2127

Tõ kho¸ : Khoa häc; Gi¸o dôc; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; Vai trß trÝ thøc; ViÖt Nam


Nghiªn cøu gia ®×nh lý thuyÕt n÷ quyÒn, quan ®iÓm giíi/ Lª Ngäc V¨n ch.b. .- H. : KHXH, 2006 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : VB 0653/ TV-VKTVN / Mfn: 2331

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; LÝ thuyÕt;

N÷ quyÒn; Phô n÷; ViÖt Nam


Nghiªn cøu vÒ Giíi, Nam tÝnh vµ sù ­u thÝch con trai ë Nepal vµ ViÖt Nam. - H. : [k.nxb.], 2012 . - 92 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11907/ VTTKHXH / Mfn: 2032

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi tÝnh; Nam giíi;

B×nh ®¼ng giíi; 2012; ViÖt Nam


NghÖ thuËt l·nh ®¹o/ Doug Grandall; Trung Qu©n, T­êng Kh«n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : V 2721/ VCHAUAU / Mfn: 2182

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n lý kinh doanh; X· héi häc qu¶n lý;

L·nh ®¹o; NghÖ thuËt l·nh ®¹o; Kü n¨ng l·nh ®¹o;

ViÖt Nam
Nh÷ng bµi häc l·nh ®¹o tõ c¸c thùc tËp sinh Nhµ Tr¾ng: BÝ quyÕt truyÒn c¶m høng cho ng­êi kh¸c ®Ó trë nªn ­u tó vµ thµnh c«ng trong mäi tæ chøc = Leadership lessons of the White House fellows / Charles P. Garcia . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00524/ VNCCHAUMY / Mfn: 2379

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lÝ; L·nh ®¹o; Nhµ l·nh ®¹o;

NghÖ thuËt l·nh ®¹o; Mü


Nh÷ng trµo l­u míi trong x· héi Mü/ Mark J. Penn, E. Kinney Zalesne . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01191, Vv 01192/ VNCCHAUMY / Mfn: 2352

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi; Dù b¸o x· héi; Trµo l­u x· héi; Mü
N÷ ®¹i biÓu Quèc héi ë ViÖt Nam h­íng tíi t­¬ng lai: Ch­¬ng tr×nh l·nh ®¹o n÷ Cambridge - ViÖt Nam: "N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cho phô n÷ trong khu vùc Nhµ n­íc trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ" / Liªn Hîp quèc . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11904/ VTTKHXH / Mfn: 2029

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; §¹i biÓu Quèc héi;

N÷ ®¹i biÓu; ViÖt Nam


Ph¸t huy thÕ m¹nh ®Ó chuyÓn ®æi: / Jonh Soussan, NguyÔn Thóy Nh·, Tim McGrath . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1609/ TV-VKTVN / Mfn: 2342

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng th«n;

N­íc s¹ch; VÖ sinh; Søc kháe; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng Thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Quang Ngäc t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 1509 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11927/ VTTKHXH / Mfn: 2052

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; C¬ së v¨n ho¸; C¬ së chÝnh trÞ;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Quy ho¹ch ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn dÞch vô x· héi ë n­íc ta ®Õn n¨m 2020: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn HËu, §oµn Minh HuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : V 2715/ VCHAUAU / Mfn: 2186

Tõ kho¸ : DÞch vô x· héi; Ph¸t triÓn dÞch vô x· héi;

Qu¶n lý dÞch vô x· héi; Lý luËn; Thùc tiÔn;

2020; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc - c«ng nghÖ ViÖt Nam/ Ph¹m V¨n Dòng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2322/ TV-VKTVN / Mfn: 2303

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ;

ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : V 2684/ VCHAUAU / Mfn: 2167

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Phô n÷ Ch©u ¸ vµ gi¸o dôc - Quan ®iÓm ¸, ¢u vµ nh÷ng nh×n nhËn kh¸c: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ = Asian women and education - Asian, European and other perspectives / TrÇn ThÞ Ph­¬ng Hoa ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . 519

Ký hiÖu kho : V 2725/ VCHAUAU / Mfn: 2147

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc phô n÷; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

X· héi häc phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; Tr×nh ®é häc vÊn;

ViÖt Nam; Ch©u ¸
Suy nghÜ vÒ b×nh ®¼ng giíi vµ quyÒn con ng­êi trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸/ C¬ quan Liªn Hîp quèc vÒ B×nh ®¼ng Giíi vµ Trao quyÒn cho Phô n÷; §ç ThÞ Vinh d.; TrÇn ThÞ Thóy Anh, Vò Ph­¬ng Ly h.®. . - H. : Hång §øc, 2012 . - 57 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11902/ VTTKHXH / Mfn: 2027

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; X· héi häc giíi; Giíi;

B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; C«ng t¸c ®¸nh gi¸; ThÕ giíi
Sù ph¸t triÓn cña hîp t¸c x· vµ vai trß cña hîp t¸c x· ®èi víi an sinh x· héi. - H. : Tri thøc, 2012 . - 101 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11965/ VTTKHXH / Mfn: 2090

Tõ kho¸ : Hîp t¸c x·; Kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

An sinh x· héi; ViÖt Nam


Sù tham gia cña phô n÷ trong vai trß l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ë ViÖt Nam/ Jean Munro . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 25 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11905/ VTTKHXH / Mfn: 2030

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; Vai trß l·nh ®¹o;

C«ng t¸c qu¶n lÝ; C¬ quan hµnh chÝnh;

Khu vùc nhµ n­íc; ViÖt Nam
T¸c ®éng x· héi vïng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o/ NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H : KHXH, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : V 2716/ VCHAUAU / Mfn: 2178

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; X· héi häc kinh tÕ; Khu c«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


Tham nhòng tõ gãc nh×n cña ng­êi d©n, doanh nghiÖp vµ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc: KÕt qu¶ kh¶o s¸t x· héi häc. S¸ch tham kh¶o / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11901/ VTTKHXH / Mfn: 2026

Tõ kho¸ : Kh¶o s¸t x· héi häc; Tham nhòng;

T×nh h×nh tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; ViÖt Nam
ThÕ giíi hËu Mü/ Fareed Zakaria; DiÖu Ngäc d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01198, Vv 01199/ VNCCHAUMY / Mfn: 2356

Tõ kho¸ : Dù b¸o x· héi; Quan hÖ quèc tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Mü; ThÕ giíi


ThÞnh v­îng chung kinh tÕ häc cho hµnh tinh ®«ng ®óc: S¸ch tham kh¶o / Dsachs Jeffrey; §øc TuÖ, Thu H­¬ng, My Hoµng, V¹n B¶o d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : V 2686/ VCHAUAU / Mfn: 2174

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

M«i tr­êng; Nh©n khÈu häc; ThÕ giíi


Thñ ®« Hµ Néi 55 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. - H. : [k.nxb.], 2012 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : V 2713/ VCHAUAU / Mfn: 2185

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn T©y Nguyªn vµ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh H¹o . - H. : KHXH, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2337/ TV-VKTVN / Mfn: 2329

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


TiÕn bé x· héi: Mét sè vÊn ®Ò m« h×nh ph¸t triÓn ë §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸= Social progress: Some issues in East Asia's and Southeast Asia's development models / Hå SÜ Quý . - H. : Tri thøc, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : V 2683/ VCHAUAU / Mfn: 2166

Tõ kho¸ : TiÕn bé x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

M« h×nh ph¸t triÓn; §«ng ¸; §«ng Nam ¸; ViÖt Nam
Toµn cÇu ho¸ trong bèi c¶nh Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Mét sè vÊn ®Ò triÕt häc = Globalization in Asia - Pacific context: Some philosophical reflections / Ph¹m V¨n §øc ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : VB 0669/ TV-VKTVN / Mfn: 2337

Tõ kho¸ : TriÕt lÝ x· héi; Toµn cÇu ho¸; TriÓn väng x· héi;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


Toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò kÕ thõa mét sè gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay/ Mai ThÞ Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01195/ VNCCHAUMY / Mfn: 2354

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; Toµn cÇu ho¸;

Gi¸ trÞ truyÒn thèng; ViÖt NamT«n gi¸o Mü ®­¬ng ®¹i/ L­u Bµnh; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01196, Vv 01197/ VNCCHAUMY / Mfn: 2355

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Quan hÖ t«n gi¸o; §¹o Kit«;

§¹o Tin lµnh; C«ng gi¸o R«ma; ChÝnh thèng gi¸o;

Gi¸o ph¸i míi; Mü
TuyÓn tËp c¸c bµi viÕt ph©n tÝch kÕt qu¶ kh¶o s¸t chung: Kû yÕu khoa häc . - H. : KHXH, 2007 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1593/ TV-VKTVN / Mfn: 2336

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh;

N«ng th«n; KØ yÕu; ViÖt Nam


TuyÓn tËp c¸c nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn vµ tæ chøc l·nh thæ/ ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01219/ VNCCHAUMY / Mfn: 2395

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

Ph©n ho¸ x· héi; Huy ®éng vèn; Vïng kinh tÕ;

ViÖt Nam
Vµi nÐt bµn vÒ viÖc thùc thi c«ng b»ng, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng nam n÷ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2345/ TV-VKTVN / Mfn: 2326

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; B×nh ®¼ng giíi; C«ng b»ng; D©n chñ;

Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; ViÖt Nam


VÊn ®Ò m«i tr­êng trong ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi theo h­íng bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2352/ TV-VKTVN / Mfn: 2327

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

BiÕn ®æi m«i tr­êng; ViÖt Nam
ViÖt Nam ®iÒu tra ®¸nh gi¸ c¸c môc tiªu trÎ em vµ phô n÷ 2011: Gi¸m s¸t thùc tr¹ng trÎ em vµ phô n÷. B¸o c¸o . - H. : Thèng kª, 2011 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11906/ VTTKHXH / Mfn: 2031

Tõ kho¸ : TrÎ em; Phô n÷; X· héi häc trÎ em;

X· héi häc phô n÷; ChØ tiªu ®¸nh gi¸;

Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam

X©y dùng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ Hå §øc ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2323/ TV-VKTVN / Mfn: 2302

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam


Xu h­íng lao ®éng vµ x· héi ViÖt Nam 2012/ ViÖn Khoa häc Lao ®éng vµ X· héi . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 128 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11899/ VTTKHXH / Mfn: 2024

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Lao ®éng; ViÖc lµm;

VÊn ®Ò x· héi; Xu h­íng lao ®éng;B¸o c¸o; 2012; ViÖt Nam


ViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi ViÖt Nam 29/09/131   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương