Th ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2013 S¸ch míi sè 09/2013 ChÝnh trÞtải về 0.67 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¸p lêi s«ng nói: LÞch sö b»ng ¶nh 80 n¨m (1931 - 2011). Phong trµo thanh niªn vµ ho¹t ®éng §oµn thanh niªn Sµi Gßn - Gia §Þnh Thµnh phè Hå ChÝ Minh . TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11898/ VTTKHXH / Mfn: 2023

Tõ kho¸ : Thanh niªn; Phong trµo thanh niªn;

Ho¹t ®éng §oµn thanh niªn; Phong trµo c¸ch m¹ng;

S¸ch ¶nh; 1931 - 2011; Thµnh phè Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ x· BÕ TriÒu - huyÖn Hßa An/ NguyÔn Thiªn Tø . - H. : Thêi ®¹i, 2011 .- 451 tr.Ký hiÖu kho : VV 5680/ VDANTOC / Mfn: 2205

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi;

TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Tµy;

X· BÕ TriÒu; HuyÖn Hßa An; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
§ç Quang - Nhµ chÝ sÜ yªu n­íc, träng d©n/ Ch­¬ng Th©u, §ç H¹p, Ng« ThÕ Long b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 570 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11948/ VTTKHXH / Mfn: 2073

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Quan l¹i; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; TÇu sí; ChÕ; ChÝ sÜ c¸ch m¹ng;

CËn ®¹i; §ç Quang; ViÖt Nam
Giai tho¹i vÒ c¸c nguyªn thñ quèc gia/ D­¬ng Minh Hµo b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : V 2625/ VCHAUAU / Mfn: 2104

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nguyªn thñ quèc gia;

Giai tho¹i; ThÕ giíi


Gãp phÇn t×m hiÓu lÞch sö quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú/ Ph¹m Xanh . - Xb. lÇn 3 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2348/ TV-VKTVN / Mfn: 2299

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; Mü; ViÖt Nam
G­¬ng mÆt v¨n ho¸ ViÖt Nam qua nhiÒu thÕ kû/ Vò Ngäc Kh¸nh; NguyÔn BÝch Ngäc, Ph¹m Minh Th¶o b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11950/ VTTKHXH / Mfn: 2075

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ v¨n ho¸; Nhµ v¨n;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


HiÖp ®Þnh Paris vÒ ViÖt Nam n¨m 1973 qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. T. 1 : §¸nh vµ ®µm / Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11960/ VTTKHXH / Mfn: 2085

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ;

HiÖp ®Þnh Paris; 1973; ViÖt Nam


HiÖp ®Þnh Paris vÒ ViÖt Nam n¨m 1973 qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. T. 2 : Ký kÕt vµ thùc thi / Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11961/ VTTKHXH / Mfn: 2086

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; T­ liÖu lÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ;

HiÖp ®Þnh Paris; 1973; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng ngo¹i giao cña n­íc Ph¸p nh»m cñng cè c¬ së t¹i Nam Kú 1862-1874/ Tr­¬ng B¸ CÇn; Vò L­u Xu©n d.;NguyÔn Thõa Hû h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : V 2656/ VCHAUAU / Mfn: 2149

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1862-1874;

MiÒn Nam; ViÖt Nam; Ph¸p
HuyÒn tho¹i Tru«ng Bån - B¶n hïng ca thÕ kû XX/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan Anh, Anh Minh t.ch., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11913/ VTTKHXH / Mfn: 2038

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö chiÕn tranh;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Anh hïng; LiÖt sÜ;

Bµi viÕt; Tru«ng Bån; X· Mü S¬n; HuyÖn §« L­¬ng;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


LÞch sö ch©u Mü vµ ch©u §¹i D­¬ng/ §ç §øc ThÞnh, KiÒu M¹nh Th¹c b.s. . - H.: ThÕ giíi, 2009 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01201, Vv 01201/ VNCCHAUMY / Mfn: 2358

Tõ kho¸ : LÞch sö; VÞ trÝ ®Þa lý; Vïng l·nh thæ;

Quèc gia; Ch©u Mü; Ch©u §¹i D­¬ng


LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng, NguyÔn Quèc §¹t d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00528, / VNCCHAUMY / Mfn: 2382

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Qu¸ tr×nh lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; MüLÞch sö NghÖ An. T. 1 : Tõ nguyªn thñy ®Õn C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh NghÖ An . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 1043 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11928/ VTTKHXH / Mfn: 2053

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nguån gèc d©n téc; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Thêi k× nguyªn thuû; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


LÞch sö NghÖ An. T. 2 : Tõ n¨m1945 ®Õn n¨m 2005 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh NghÖ An . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 843 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11929/ VTTKHXH / Mfn: 2054

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

1945 - 2005; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
LÞch sö Phó Quèc qua tµi liÖu l­u tr÷: S¸ch tham kh¶o / Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 520 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11930/ VTTKHXH / Mfn: 2055

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo c¸ch m¹ng;

ChÝnh s¸ch thuéc ®Þa; ChÝnh s¸ch thùc d©n;

§¶o Phó Quèc; TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam


LÞch sö th¸nh chiÕn/ Jacques G. Ruelland, Ng« H÷u Long d. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : V 2690/ VCHAUAU / Mfn: 2173

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Xung ®ét t«n gi¸o;

Th¸nh chiÕn; ChiÕn tranh t«n gi¸o; ThÕ giíi


MÆt trËn h­íng §«ng: Tõ chiÕn dÞch Xu©n Léc ®Õn chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sö / Bé Quèc phßng, TØnh ñy §ång Nai . - H. : Q§ND, 2012 . - 865 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11931/ VTTKHXH / Mfn: 2056

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

ChiÕn dÞch Xu©n Léc; ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh;

ý nghÜa lÞch sö; Bµi häc kinh nghiÖm;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ Mü tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø 2/ Lª §×nh Cóc . - H. : KHXH, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : V 2615/ VCHAUAU / Mfn: 2094

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸; Mü


Nh÷ng khÝa c¹nh lÞch sö - v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi/ §¹i häc Khoa häc HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 01211, Vv 01218/ VNCCHAUMY / Mfn: 2391

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng Thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Quang Ngäc t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 1509 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11927/ VTTKHXH / Mfn: 2052

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; C¬ së v¨n ho¸; C¬ së chÝnh trÞ;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Quy ho¹ch ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Phong trµo d©n téc d©n chñ ë Nam Kú 1930 - 1945, nghiªn cøu qua tµi liÖu l­u tr÷: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m ThÞ HuÖ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2013 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11952/ VTTKHXH / Mfn: 2077

Tõ kho¸ : Phong trµo c¸ch m¹ng; Phong trµo d©n téc d©n chñ;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; 1930-1945; MiÒn Nam;

ViÖt Nam
Phong trµo §ång Khëi cña qu©n vµ d©n miÒn Nam/ Lª Hång LÜnh . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11951/ VTTKHXH / Mfn: 2076

Tõ kho¸ : Phong trµo c¸ch m¹ng; Phong trµo §ång Khëi;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Quan hÖ Mü - ASEAN (1967 - 1997): LÞch sö vµ triÓn väng / Lª V¨n Anh . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01193, Vv 01194/ VNCCHAUMY / Mfn: 2353

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; TriÓn väng hîp t¸c;

1967-1997; Mü; ASEAN
Quan hÖ Mü - Trung Quèc thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Lª Kh­¬ng Thïy ch.b. . - H : KHXH, 2012 . - 254 tr

Ký hiÖu kho : V 2738/ VCHAUAU / Mfn: 2116

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ kØ 21; Mü; Trung Quèc


Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú 1994-2010/ Bïi ThÞ Ph­¬ng Lan . - H. : KHXH, 2011 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 2678/ VCHAUAU / Mfn: 2159

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1994-2010; ViÖt Nam; Mü


Quang Trung - NguyÔn HuÖ: Nh÷ng di s¶n vµ bµi häc . - Gia Lai : Nxb. Hång Bµng, 2012 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11947/ VTTKHXH / Mfn: 2072

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù nghiÖp; Vua;

Quang Trung; NguyÔn HuÖ; ViÖt Nam


Quang Trung - NguyÔn HuÖ: TËp san Sö §Þa . - Gia Lai : Nxb. Hång Bµng, 2012. - 469 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11946/ VTTKHXH / Mfn: 2071

Tõ kho¸ : Phong trµo c¸ch m¹ng; Phong trµo T©y S¬n;

Nh©n vËt lÞch sö; CËn ®¹i; Quang Trung;

NguyÔn HuÖ; ViÖt Nam
S­u tËp Sæ bé H¸n N«m Nam bé (1819 - 1918) t¹i Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II: S¸ch tham kh¶o / Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11909/ VTTKHXH / Mfn: 2034

Tõ kho¸ : Sæ bé; Sæ bé H¸n N«m; ThuÕ; S¾c thuÕ;

Tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh; 1819 - 1918;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 8 / NguyÔn Quang ¢n, Bïi C«ng Ph­îng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11916/ VTTKHXH / Mfn: 2041

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n bia; V¨n kh¾c; Th­ tÞch; ThÇn s¾c;

Tôc lÖ; Gia ph¶; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Tr¹i giam tï binh Phó Quèc thêi kú chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü x©m l­îc/ Ban liªn l¹c tï binh ViÖt Nam . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11953/ VTTKHXH / Mfn: 2078

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc;

Tï binh; Tr¹i giam tï binh Phó Quèc; §¶o Phó Quèc;

TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam
TrÇn V¨n Giµu - DÊu Ên tr¨m n¨m/ Phan V¨n Hoµng ch.b.; Qu¸ch Thu NguyÖt, NguyÔn Träng XuÊt b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11937/ VTTKHXH / Mfn: 2062

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Nhµ c¸ch m¹ng;

Nhµ khoa häc; Nhµ gi¸o; TrÇn V¨n Giµu; ViÖt Nam


Tõ Xu©n - HÌ n¨m 1972 ®Õn "§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng": Qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. S¸ch tham kh¶o / Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11921/ VTTKHXH / Mfn: 2046

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

LÞch sö qu©n sù; ChiÕn l­îc qu©n sù;

§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng; 1972; ViÖt Nam
ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1618/ TV-VKTVN / Mfn: 2304

Vt 00536/ VNCCHAUMY / Mfn: 2389Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
Xu©n Thñy - Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, ngo¹i giao xuÊt s¾c, nhµ b¸o, nhµ th¬ lín. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11926/ VTTKHXH / Mfn: 2051

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ ngo¹i giao;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1912 - 1985; ViÖt Nam


NghÖ thuËt

B¸o Slao Sli Tß Toãp/ M· ThÕ Vinh s.t., b.d., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5806/ VDANTOC / Mfn: 2215

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; H¸t Sli;

Ng­êi Nïng Ch¸o; D©n téc Nïng; TØnh L¹ng S¬n;

ViÖt Nam
H¸t B¶ tr¹o - Hß §­a linh/ Tr­¬ng §×nh Quang, Thy H¶o Tr­¬ng Duy Hy s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 35 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5881/ VDANTOC / Mfn: 2226

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ tr¹o;

Hß §­a linh; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; H¸t ®¸m ma;

ViÖt Nam
NghÖ thuËt biÓu diÔn truyÒn thèng ng­êi ViÖt Hµ T©y/ L­u Danh Doanh, Lª Ngäc Canh, T« §«ng H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5690/ VDANTOC / Mfn: 2201

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; ¢m nh¹c truyÒn thèng;

Móa d©n téc; S©n khÊu truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

LÔ héi; Ng­êi ViÖt; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam
Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong nghÖ thuËt chÌo/ TrÇn §×nh Ng«n . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5567/ VDANTOC / Mfn: 2236

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; ChÌo; NghÖ thuËt chÌo; ViÖt Nam
Ng«n ng÷ häc

Dictionarium Annamitico- Latinum/ Aj. L.Taberd . - H. : V¨n häc; Trung t©m nghiªn cøu Quèc häc, 2004 . - 722 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29363/ VTTKHXH / Mfn: 2007

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ng«n ng÷;

TiÕng H¸n N«m; TiÕng Latinh


T×m hiÓu thÕ giíi ®éng vËt d­íi gãc ®é ng«n ng÷ v¨n ho¸ d©n gian ng­êi ViÖt: Qua dÉn liÖu vïng Thõa Thiªn HuÕ / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5570/ VDANTOC / Mfn: 2237

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Ng«n ng÷ d©n gian; §éng vËt;

Tªn ®éng vËt; TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn kinh tÕ Nga - ViÖt - Anh/ L­u Hoµ B×nh, NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, NguyÔn Ngäc Hïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0124/ VCHAUAU / Mfn: 2188

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

TiÕng Nga; TiÕng ViÖt; TiÕng Anh


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

Summary records = Comptes rendus analytiques = Actas resumidas . - Paris : [s.n.], 2010 . - 193 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29368/ VTTKHXH / Mfn: 2012

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Liªn Hîp quèc; KØ yÕu; Héi th¶o
C¶i c¸ch thuÕ ë ViÖt Nam: H­íng tíi mét hÖ thèng hiÖu qu¶ vµ c«ng b»ng h¬n/ Gangadha Prasad Shukla, Ph¹m Minh §øc, Michael Engelschalk,... ch.b. . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1597/ TV-VKTVN / Mfn: 2344

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; LuËt tµi chÝnh; ThuÕ; C¶i c¸ch thuÕ;

Qu¶n lÝ thuÕ; ViÖt NamChÕ ®é tæng thèng Mü/ NguyÔn Anh Hïng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01214, / VNCCHAUMY / Mfn: 2393

Tõ kho¸ : Tæng thèng; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é tæng thèng;

§Þa vÞ; QuyÒn h¹n; V¨n b¶n ph¸p luËt; Mü


C¬ së ph¸p lý b¶o vÖ nguån n­íc quèc tÕ cña ViÖt Nam/ NguyÔn Tr­êng Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : V 2719/ VCHAUAU / Mfn: 2177

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; B¶o vÖ nguån n­íc;

LuËt m«i tr­êng; C¬ së ph¸p lý; ViÖt Nam


§iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam thêi trung ®¹i. T.1 / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 776 tr.

Ký hiÖu kho : V 2707/ VCHAUAU / Mfn: 2111

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸p luËt; §iÓn chÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Nhµ Lª; Trung ®¹i;

Thêi kú trung ®¹i; ViÖt Nam
Gi¶i quyÕt tranh chÊp th­¬ng m¹i cã yÕu tè n­íc ngoµi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Trung TÝn ch.b.; TrÇn V¨n Th¾ng, TrÇn H÷u Huúnh, TrÇn V¨n Biªn b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00515/ VNCCHAUMY / Mfn: 2373

Tõ kho¸ : Tranh chÊp th­¬ng m¹i; YÕu tè n­íc ngoµi;

LuËt quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


H­íng dÉn míi thi hµnh luËt b¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¸c quy ®Þnh míi vÒ qu¶n lý chÊt th¶i r¾n, khÝ/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2011. - 543 tr.

Ký hiÖu kho : V 2665 / VCHAUAU / Mfn: 2134

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng; KhÝ th¶i;

Qu¶n lý chÊt th¶i r¾n; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


H­íng dÉn thùc hiÖn kiÓm so¸t chi dµnh cho c¸c ®¬n vÞ cã giao dÞch víi kho b¹c Nhµ n­íc. T. 1 : HÖ thèng biÓu mÉu, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn / Bé Tµi chÝnh . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : V 2663 / VCHAUAU / Mfn: 2132

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc; Kho b¹c nhµ n­íc;

HÖ thèng chøng tõ kiÓm so¸t; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ViÖt Nam
H­íng dÉn thùc hiÖn kiÓm so¸t chi dµnh cho c¸c ®¬n vÞ cã giao dÞch víi kho b¹c Nhµ n­íc. T. 2 : C¸c qui ®Þnh vÒ kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc / Bé Tµi chÝnh . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : V 2664 / VCHAUAU / Mfn: 2133

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc;

KiÓm so¸t chi tµi chÝnh; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt An toµn thùc phÈm. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 75 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 294/ TV-VKTVN / Mfn: 2314

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; An toµn thùc phÈm; LuËt an toµn thùc phÈm;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng vµ mét sè nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh. - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : V 2636/ VCHAUAU / Mfn: 2125

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng; V¨n b¶n ph¸p luËt;

NghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


LuËt B¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng n¨m 2010 vµ mét sè v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 97 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 293/ TV-VKTVN / Mfn: 2315

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2010; ViÖt Nam


LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em n¨m 2004 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 292/ TV-VKTVN / Mfn: 2313

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt b¶o vÖ; Ch¨m sãc trÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; V¨n b¶n ph¸p luËt; 2004; ViÖt Nam


LuËt c¸n bé, c«ng chøc n¨m 2008 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 602 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 295/ TV-VKTVN / Mfn: 2316

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; LuËt c¸n bé c«ng chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2008; ViÖt Nam


LuËt kinh doanh quèc tÕ (LuËt th­¬ng m¹i quèc tÕ) = International Business Law / Lª Häc L©m . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : V 2644 / VCHAUAU / Mfn: 2144

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kinh doanh quèc tÕ;

LuËt th­¬ng m¹i quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi

LuËt Nhµ ë n¨m 2005 söa ®æi, bæ sung n¨m 2009 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 291/ TV-VKTVN / Mfn: 2306

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt nhµ ë; 2005; 2009;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt Thñ ®« vµ nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc trªn c¸c lÜnh vùc t¹i thµnh phè Hµ Néi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11914/ VTTKHXH / Mfn: 2039

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; LuËt Thñ ®«;

Qu¶n lÝ hµnh chÝnh; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Mét sè v¨n b¶n cña nhµ n­íc vÒ phßng, chèng tham nhòng/ Ban Néi chÝnh TW §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 300/ TV-VKTVN / Mfn: 2297

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt phßng chèng tham nhòng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 1945-2005; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý nhµ n­íc, kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Lª Thanh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 .- 406 tr.

Ký hiÖu kho : V 2623/ VCHAUAU / Mfn: 2102

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; C¶i c¸ch hµnh chÝnh;

Qu¶n lý kinh tÕ; Qu¶n lý v¨n ho¸;

Qu¶n lý gi¸o dôc; ViÖt Nam; ThÕ giíi
N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ m«i tr­êng/ NguyÔn ThÞ Th¬m, An Nh­ H¶i ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2336/ TV-VKTVN / Mfn: 2307

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ nhµ n­íc; M«i tr­êng;

ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; ViÖt Nam


Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam: 1945-2010 / NguyÔn Träng Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01220/ VNCCHAUMY / Mfn: 2396

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; LÞch sö nhµ n­íc; §Êu tranh c¸ch m¹ng;

1945-2010; ViÖt NamN÷ ®¹i biÓu Quèc héi ë ViÖt Nam h­íng tíi t­¬ng lai: Ch­¬ng tr×nh l·nh ®¹o n÷ Cambridge - ViÖt Nam: "N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cho phô n÷ trong khu vùc Nhµ n­íc trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ" / Liªn Hîp quèc . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11904/ VTTKHXH / Mfn: 2029

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; §¹i biÓu Quèc héi;

N÷ ®¹i biÓu; ViÖt Nam


Ph¸p luËt vÒ c«ng vô, c«ng chøc cña ViÖt Nam vµ mét sè n­íc trªn thÕ giíi/ TrÇn Anh TuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 1271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11925/ VTTKHXH / Mfn: 2050

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; C«ng vô; C«ng chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam; ThÕ giíi


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh luËt häc. T. 1 / Vâ Kh¸nh Vinh . - H. : KHXH, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00517, Vt 00518/ VNCCHAUMY / Mfn: 2375

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; B¶o vÖ nh©n quyÒn;

B¶o ®¶m quyÒn con ng­êi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh luËt häc. T. 2 / Vâ Kh¸nh Vinh . - H. : KHXH, 2010 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00519, / VNCCHAUMY / Mfn: 2376

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; LuËt d©n sù;

LuËt h×nh sù; LuËt lao ®éng; LuËt kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh khoa häc x· héi / Vâ Kh¸nh Vinh . - H. : KHXH, 2010 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00521/ VNCCHAUMY / Mfn: 2377

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi;

Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi; Khoa häc x· héi;

Khoa häc nh©n v¨n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Qu¶n lý chi tiªu c«ng: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Chi Mai . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : V 2642 / VCHAUAU / Mfn: 2146

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Chi tiªu c«ng; Qu¶n lý chi tiªu c«ng;

ChÝnh phñ; ViÖt Nam


Sù tham gia cña phô n÷ trong vai trß l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ë ViÖt Nam/ Jean Munro . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 25 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11905/ VTTKHXH / Mfn: 2030

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; Vai trß l·nh ®¹o;

C«ng t¸c qu¶n lÝ; C¬ quan hµnh chÝnh;

Khu vùc nhµ n­íc; ViÖt Nam

S­u tËp Sæ bé H¸n N«m Nam bé (1819 - 1918) t¹i Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II: S¸ch tham kh¶o / Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11909/ VTTKHXH / Mfn: 2034

Tõ kho¸ : Sæ bé; Sæ bé H¸n N«m; ThuÕ; S¾c thuÕ;

Tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh; 1819 - 1918;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 8 / NguyÔn Quang ¢n, Bïi C«ng Ph­îng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11916/ VTTKHXH / Mfn: 2041

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n bia; V¨n kh¾c; Th­ tÞch; ThÇn s¾c;

Tôc lÖ; Gia ph¶; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Tham nhòng tõ gãc nh×n cña ng­êi d©n, doanh nghiÖp vµ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc: KÕt qu¶ kh¶o s¸t x· héi häc. S¸ch tham kh¶o / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11901/ VTTKHXH / Mfn: 2026

Tõ kho¸ : Kh¶o s¸t x· héi häc; Tham nhòng;

T×nh h×nh tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; ViÖt Nam
Thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2368/ TV-VKTVN / Mfn: 2268

Tõ kho¸ : QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ; C¬ chÕ; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

Héi nhËp quèc tÕ; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng vÊn ®Ò chñ quyÒn BiÓn §«ng vµ gi¶i ph¸p/ §¹i häc Tæng hîp Chosun, Tr­êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n . - Kwangju : [k.nxb.], 2012 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11900/ VTTKHXH / Mfn: 2025

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LuËt quèc tÕ; Tranh chÊp chñ quyÒn;

Chñ quyÒn l·nh thæ; Chñ quyÒn biÓn ®¶o; §«ng B¾c ¸;

§«ng Nam ¸; Ch©u ¸
TiÕp cËn th«ng tin: Ph¸p luËt vµ thùc tiÔn trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o. T. 1 : HÖ thèng biÓu mÉu, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn / NguyÔn §¨ng Dung, Ph¹m Hång Th¸i, Vò C«ng Giao ch.b. . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 1143 tr.

Ký hiÖu kho : V 2662 / VCHAUAU / Mfn: 2131

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn tiÕp cËn th«ng tin;

LuËt tiÕp cËn th«ng tin; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Toµ ¸n h×nh sù quèc tÕ vµ viÖc gia nhËp cña ViÖt Nam: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc = International Criminal Court and Vietnam's Accession . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : V 2658 / VCHAUAU / Mfn: 2126

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; Toµ ¸n h×nh sù quèc tÕ;

KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tranh chÊp BiÓn §«ng: LuËt ph¸p, ®Þa chÝnh trÞ vµ hîp t¸c quèc tÕ / §Æng §×nh Quý ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11912/ VTTKHXH / Mfn: 2037

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; An ninh khu vùc;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Tranh chÊp chñ quyÒn;

Chñ quyÒn biÓn ®¶o; BiÓn §«ng; Ch©u ¸
TuyÓn tËp 325 c©u hái - ®¸p vÒ xö lÝ kÜ thuËt, ®µo t¹o båi d­ìng, tuyÓn dông, qu¶n lÝ nghØ h­u, th«i viÖc, tr¸ch nhiÖm båi th­êng, c¸c quy ®Þnh míi ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : V 2667/ VCHAUAU / Mfn: 2152

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quy ®Þnh ph¸p luËt; Xö lý kÜ thuËt;

§µo t¹o båi d­ìng tuyÓn dông; Tr¸ch nhiÖm båi th­êng;

Qu¶n lý nghØ h­u th«i viÖc; ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng;

ViÖt Nam
TuyÓn tËp HiÕn ph¸p cña mét sè quèc gia: Tµi liÖu tham kh¶o / Trung t©m Nghiªn cøu con ng­êi vµ quyÒn c«ng d©n . - H. : Nxb. Hång §øc, 2012 . - 750 tr.Ký hiÖu kho : V 2728/ VCHAUAU / Mfn: 2148

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; ThÕ giíi
T­ t­ëng vÒ quyÒn con ng­êi: TuyÓn tËp t­ liÖu thÕ giíi vµ ViÖt Nam. S¸ch chuyªn kh¶o / Khoa LuËt. §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : V 2661 / VCHAUAU / Mfn: 2129

Tõ kho¸ : Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi; T­ t­ëng nh©n quyÒn;

LÞch sö t­ t­ëng; Ph¸p luËt; ViÖt Nam


Vai trß cña nhµ n­íc ®èi víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Mai Lan H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : V 2718/ VCHAUAU / Mfn: 2176

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Nhµ n­íc;

Qu¶n lý nhµ n­íc; Qu¶n lý kinh tÕ; ViÖt Nam
X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §µo TrÝ óc, Ph¹m H÷u NghÞ . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01190/ VNCCHAUMY / Mfn: 2351

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 - 2010/ Tr­¬ng ThÞ Hång Hµ ch.b.; Mai Thanh T©m, §µo TrÝ óc, NguyÔn ThÞ ViÖt H­¬ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : V 2628/ VCHAUAU / Mfn: 2107

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HÖ thèng ph¸p luËt; X©y dùng ph¸p luËt;

Hoµn thiÖn ph¸p luËt; 2000-2010; ViÖt NamQu©n sù

Bµi ca kh«ng quªn nh÷ng tiÓu ®oµn khiÕn qu©n thï khiÕp vÝa/ C¬ Long s.t., b.s.- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11915/ VTTKHXH / Mfn: 2040

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Lùc l­îng vò trang; TiÓu ®oµn;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

ViÖt Nam
Cuéc chiÕn bÝ mËt cña Roosevelt: FDR vµ ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp trong thÕ chiÕn II / Joseph E. Persico; NguyÔn Kim D©n, Nhãm NNT d. . - H. : KHXH, 2010 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00534/ VNCCHAUMY / Mfn: 2387

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; T×nh b¸o; Ho¹t ®éng t×nh b¸o;

Gi¸n ®iÖp; Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng;

ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn 2; Roosevelt; Mü
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương