Th ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2013 S¸ch míi sè 09/2013 ChÝnh trÞ


§¹i khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu 2008tải về 0.67 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¹i khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu 2008: D­íi con m¾t cña c¸c nhµ b¸o vµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ quèc tÕ / R. Altman; NguyÔn V¨n Nh· b.d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00504/ VNCCHAUMY / Mfn: 2347

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

2008; ThÕ giíi
§Çu t­ c«ng: Thùc tr¹ng vµ t¸i c¬ cÊu / Vò TuÊn Anh, NguyÔn Quang Th¸i . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 215 tr

Ký hiÖu kho : V 2634/ VCHAUAU / Mfn: 2110

Tõ kho¸ : Vèn; §Çu t­ c«ng; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

Qu¶n lý ®Çu t­; ViÖt Nam


§Þnh h­íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m V¨n Dòng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00526, Vt 00527/ VNCCHAUMY / Mfn: 2381

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m V¨n Dòng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009. - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01209/ VNCCHAUMY / Mfn: 2364

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


§æi míi ph­¬ng thøc chuyÓn giao c«ng nghÖ ph¸t triÓn n«ng, l©m nghiÖp vïng T©y Nguyªn/ Ph¹m §øc NghiÖm ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2359/ TV-VKTVN / Mfn: 2312

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; C«ng nghÖ; ChuyÓn giao c«ng nghÖ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; N«ng nghiÖp; L©m nghiÖp;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Giao tiÕp th­¬ng m¹i/ NguyÔn V¨n Qu×, Ph¹m Ngäc S¸u h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 2720/ VCHAUAU / Mfn: 2180

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n trÞ kinh doanh; Kü n¨ng giao tiÕp;

Kü n¨ng thuyÕt tr×nh; T×nh huèng kinh doanh


Gi¸o tr×nh th­¬ng m¹i quèc tÕ/ NguyÔn Xu©n Thiªn ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2370/ TV-VKTVN / Mfn: 2270

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Th­¬ng m¹i quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i quèc tÕ; Gi¸o tr×nh; ThÕ giíi


Gi¸o tr×nh tiÒn tÖ - ng©n hµng/ NguyÔn V¨n TiÕn ch.b. . - H. : Thèng kª, 2012.- 540 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2376/ TV-VKTVN / Mfn: 2271

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh;

Ng©n hµng; TiÒn tÖ; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh tµi chÝnh quèc tÕ = International Finance / NguyÔn V¨n TiÕn . - H. : Thèng kª, 2011 . - 631 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2379/ TV-VKTVN / Mfn: 2281

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Gi¸o tr×nh; ThÕ giíi


HÕt quyÒn ®èi víi nh·n hiÖu trong ph¸p luËt thùc tiÔn quèc tÕ vµ ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Nh­ Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : V 2714/ VCHAUAU / Mfn: 2187

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ; Nh·n hiÖu hµng ho¸;

B¶o hé nh·n hiÖu hµng ho¸; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hç trî x©y dùng ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi thêi kú 2011 - 2020: Ch­¬ng tr×nh Chia sÎ tri thøc cña Hµn Quèc víi ViÖt Nam (2009 - 2011)/ Bé ChiÕn l­îc vµ Tµi chÝnh Hµn Quèc, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 1182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11911/ VTTKHXH / Mfn: 2036

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; 2011 - 2020; ViÖt Nam
KÕt qu¶ chñ yÕu Tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thñy s¶n tØnh H­ng Yªn n¨m 2011/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11917/ VTTKHXH / Mfn: 2042

Tõ kho¸ : Thèng kª x· héi; Thèng kª kinh tÕ; N«ng th«n;

N«ng nghiÖp; Thuû s¶n; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; 2011; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2009 = Business Results of All Enterprises of Vietnam in 2009 : Vol 1: Business Results of All Enterprises of Vietnam in 2007, 2008, 2009 by old Vietnamese Standard Industrial Classification-VSIC 1993. T. 1 : KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2007, 2008, 2009 theo ph©n ngµnh kinh tÕ VSIC 1993 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 857 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0395/ TV-VKTVN / Mfn: 2277

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Thèng kª kinh tÕ;

S¶n xuÊt; Kinh doanh; Sè liÖu thèng kª; 2007; 2008;

2009; ViÖt Nam
KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2009= Business Results of All Enterprises of Vietnam in 2009 : Vol 1: Business Results of All Enterprises of Vietnam in 2007, 2008, 2009 by old Vietnamese Standard Industrial Classification-VSIC 2007. T. 2 : KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2007, 2008, 2009 theo ph©n ngµnh kinh tÕ VSIC 2007 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 925 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0396/ TV-VKTVN / Mfn: 2278

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Thèng kª kinh tÕ;

Sè liÖu thèng kª; 2007; 2008; 2009; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thñy s¶n n¨m 2011/ Côc Thèng kª Phó Yªn . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2012 . - 552 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11955/ VTTKHXH / Mfn: 2080

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; N«ng th«n;

N«ng nghiÖp; Thuû s¶n; Sè liÖu thèng kª;

2011; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra vèn ®Çu t­ n¨m 2009 = Results of investment capital survey in 2009. Q. 1 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11957/ VTTKHXH / Mfn: 2082

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Vèn; Vèn ®Çu t­;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra vèn ®Çu t­ n¨m 2009 = Results of investment capital survey in 2009. Q. 2 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11958/ VTTKHXH / Mfn: 2083

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Vèn; Vèn ®Çu t­;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, khu kinh tÕ ë ViÖt Nam/ §an §øc HiÖp . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : V 2688/ VCHAUAU / Mfn: 2172

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Khu chÕ xuÊt; Khu c«ng nghiÖp;

Khu kinh tÕ; ViÖt Nam


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu vµ øng phã chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam: Mét n¨m nh×n l¹i / §ç Hoµi Nam ch.b.KHXH, 2010 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00514/ VNCCHAUMY / Mfn: 2372

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Suy tho¸i kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ - x· héi tØnh H­ng Yªn sau 15 n¨m t¸i lËp (1997 - 2011): Ên phÈm chµo mõng kû niÖm 180 n¨m thµnh lËp tØnh H­ng Yªn (1831-2011)vµ 15 n¨m t¸i lËp tØnh (1997-2011)/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2011 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0406/ TV-VKTVN / Mfn: 2283

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; 1997-2011; TØnh H­ng Yªn;

ViÖt Nam
Kinh tÕ - X· héi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020: ChiÕn l­îc - KÕ ho¹ch - Dù b¸o / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . - H. : Thèng kª, 2012 . - 629 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11910/ VTTKHXH / Mfn: 2035

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o x· héi; 2011 - 2012; ViÖt Nam
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2008 vµ triÓn väng n¨m 2009/ L­u Ngäc TrÞnh- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01206/ VNCCHAUMY / Mfn: 2361

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ;

2008; 2009; ThÕ giíi
Kinh tÕ häc bÒn v÷ng: Lý thuyÕt kinh tÕ vµ thùc tÕ cña ph¸t triÓn bÒn v÷ng / Holger Rogall; NguyÔn Trung Dòng d. . - H. : Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2011 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11933/ VTTKHXH / Mfn: 2058

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt kinh tÕ; T­ t­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; §øc


Kinh tÕ m«i tr­êng/ §oµn ThÞ Lan Ph­¬ng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : V 2641/ VCHAUAU / Mfn: 2151

Tõ kho¸ : Kinh tÕ m«i tr­êng; T¸c ®éng m«i tr­êng;

Qu¶n lÝ m«i tr­êng; Kinh tÕ tµi nguyªn thiªn nhiªn;

ViÖt Nam
Kinh tÕ phi chÝnh thøc t¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn/ Jean-Pierre Cling, §ç Hoµi Nam, StÐphane LagrÐe, ... b.s. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11938/ VTTKHXH / Mfn: 2063

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc;

Sè liÖu thèng kª; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

N­íc ®ang ph¸t triÓn

Kinh tÕ thÕ giíi hai thËp kû ®Çu thÕ kû 21: Xu h­íng vµ t¸c ®éng chñ yÕu/ NguyÔn Thanh §øc . - H. : KHXH, 2011 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2340/ TV-VKTVN / Mfn: 2319

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ; Dù b¸o kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ThÕ kØ 21; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ ThÕ giíi vµ ViÖt Nam n¨m 2011 triÓn väng n¨m 2012/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : V 2704/ VCHAUAU / Mfn: 2113

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; TriÓn väng kinh tÕ;

2011; 2012; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ t­ nh©n vµ vai trß ®éng lùc t¨ng tr­ëng/ Vò Hïng C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2332, VB 2333/ TV-VKTVN / Mfn: 2322

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ t­ nh©n;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 2677/ VCHAUAU / Mfn: 2158

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh hinh chÝnh trÞ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Xu h­íng ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam;

ThÕ giíi
Kinh tÕ vi m« = Issues in economics today / Robert C. Guell; NguyÔn V¨n Dung b.d. . - Xb. lÇn 4 . - §ång Nai : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2011 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : V 2655 / VCHAUAU / Mfn: 2123

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu kinh tÕ häc; Kinh tÕ vi m«; LÝ luËn kinh tÕ
Kinh tÕ ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : V 2679/ VCHAUAU / Mfn: 2160

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam - Thùc tr¹ng nh×n d­íi gãc ®é doanh nghiÖp/ §Æng §øc Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2329, VB 2330/ TV-VKTVN / Mfn: 2301

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; T¸i cÊu tróc doanh nghiÖp;

Kinh tÕ tri thøc; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam - Th¨ng trÇm vµ ®ét ph¸/ Ph¹m Minh ChÝnh, V­¬ng Qu©n Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00502/ VNCCHAUMY / Mfn: 2346

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ tµi chÝnh;

Ng©n hµng; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

ThÞ tr­êng chøng kho¸n; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2011: KiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : V 2703/ VCHAUAU / Mfn: 2115

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; L¹m ph¸t;

æn ®Þnh kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; 2011; 2010; ViÖt Nam


LÞch sö c¸c häc thuyÕt kinh tÕ/ Ph¹m V¨n ChiÕn, NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2367/ TV-VKTVN / Mfn: 2265

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Häc thuyÕt kinh tÕ;

LÞch sö häc thuyÕt kinh tÕ; ThÕ giíi


Liªn bang Nga hai thËp niªn ®Çu thÕ kØ 21: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn An Hµ ch.b.; NguyÔn Thanh H­¬ng, NguyÔn C¶nh Toµn, Phan Anh Dòng, NguyÔn ThÞ Lan b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : V 2592/ VCHAUAU / Mfn: 2162

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Dù b¸o kinh tÕ chÝnh trÞ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ kû 21; Nga


Liªn minh ch©u ¢u hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / §inh C«ng TuÊn ch.b.; Vò Thanh Hµ, TrÇn ThÞ Thu HuyÒn, §inh C«ng Hoµng,... b.s. .- H. : KHXH, 2011 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2346/ TV-VKTVN / Mfn: 2320

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Xu h­íng ph¸t triÓn;

EU; Liªn minh ch©u ¢u
Logistics nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n/ §oµn ThÞ Hång V©n ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : V 2652 / VCHAUAU / Mfn: 2120

Tõ kho¸ : Logistics; Th­¬ng m¹i; DÞch vô logistics;

Qu¶n trÞ logistics


M&A mua l¹i vµ s¸p nhËp c¨n b¶n - C¸c b­íc quan träng trong qu¸ tr×nh mua b¸n doanh nghiÖp vµ ®Çu t­/ Michael E.S. Frankel; Minh Kh«i, XuyÕn Chi d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : V 2650/ VCHAUAU / Mfn: 2118

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Mua b¸n doanh nghiÖp; §Çu t­ vèn;

Qu¸ tr×nh mua b¸n doanh nghiÖp; ViÖt Nam


M&A mua l¹i vµ s¸p nhËp th«ng minh - Kim chØ nam trªn trËn ®å s¸p nhËp vµ mua l¹i/ Scott Moeller, Chris Brady; Thñy NguyÖt d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : V 2651 / VCHAUAU / Mfn: 2119

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Mua b¸n doanh nghiÖp;

S¸p nhËp doanh nghiÖp;

Qu¸ tr×nh s¸p nhËp doanh nghiÖp
Mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña thÕ giíi vµ khu vùc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2362 / TV-VKTVN / Mfn: 2323

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Toµn cÇu ho¸;

Kinh tÕ tri thøc; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


Mét sè m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam: S¸ch dïng cho gi¶ng d¹y hÖ ®¹i häc vµ sau ®¹i häc / Mai ThÞ Thanh Xu©n ch.b.; §ç §øc §Þnh, Ng« §¨ng Thµnh b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : V 2648 / VCHAUAU / Mfn: 2143

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸;

M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
21 nguyªn t¾c tù do tµi chÝnh/ Brian Tracy . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 106 tr.

Ký hiÖu kho : V 2640/ VCHAUAU / Mfn: 2150

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Nguyªn t¾c tµi chÝnh; Tù do tµi chÝnh
21 nguyªn t¾c vµng cña nghÖ thuËt l·nh ®¹o / John Maxwell; §inh ViÖt Hßa d.- H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : V 2723/ VCHAUAU / Mfn: 2181

Tõ kho¸ : Kinh doanh; X· héi häc qu¶n lý; L·nh ®¹o;

NghÖ thuËt kinh doanh; Nguyªn t¾c l·nh ®¹o


NghÖ thuËt l·nh ®¹o/ Doug Grandall; Trung Qu©n, T­êng Kh«n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : V 2721/ VCHAUAU / Mfn: 2182

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n lý kinh doanh; X· héi häc qu¶n lý;

L·nh ®¹o; NghÖ thuËt l·nh ®¹o; Kü n¨ng l·nh ®¹o;

ViÖt Nam
NghÞch lý Ên §é: BÊt chÊp thÇn th¸nh Ên §é trçi dËy / Edward Luce; Lª Thanh Léc d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11924/ VTTKHXH / Mfn: 2049

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; Ên §é
Nh÷ng lÝ thuyÕt míi vÒ doanh nghiÖp/ Benjamin Coriat, Olivier Weinstein; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : V 2637/ VCHAUAU / Mfn: 2130

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; LÝ thuyÕt doanh nghiÖp;

Nghiªn cøu kinh tÕ häc; NhËt B¶n


Nh÷ng «ng trïm tµi chÝnh/ Liaquat Ahamed; Ph­¬ng Lan, Kim Ngäc d.; Tr­¬ng §øc Hïng h.®. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00506/ VNCCHAUMY / Mfn: 2366

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh;

Tµi chÝnh ng©n hµng; Nhµ kinh doanh;

¤ng trïm tµi chÝnh; ThÕ giíi
æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« d­íi gãc nh×n doanh nghiÖp/ §Æng §øc Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : V 2645/ VCHAUAU / Mfn: 2140

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vÜ m«; æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«;

Doanh nghiÖp; T¸i cÊu tróc doanh nghiÖp; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng Thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Quang Ngäc t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 1509 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11927/ VTTKHXH / Mfn: 2052

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; C¬ së v¨n ho¸; C¬ së chÝnh trÞ;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Quy ho¹ch ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : V 2sua/ VCHAUAU / Mfn: 2183

Tõ kho¸ : Kinh tÕ dÞch vô; Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô;

Héi nhËp quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt NamPh¸t triÓn kinh tÕ tri thøc trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi: Giai ®o¹n 2011 - 2020 / NguyÔn §×nh D­¬ng, NguyÔn Thµnh C«ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia- Sù thËt, 2012 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11963/ VTTKHXH / Mfn: 2088

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; 2011-2020; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô: Xu h­íng vµ kinh nghiÖm quèc tÕ. S¸ch chuyªn kh¶o/ NguyÔn Hång S¬n, NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2369/ TV-VKTVN / Mfn: 2269

Tõ kho¸ : Ngµnh dÞch vô; Ph¸t triÓn dÞch vô;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : V 2684/ VCHAUAU / Mfn: 2167

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Qu¶n lý chi tiªu c«ng: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Chi Mai . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : V 2642 / VCHAUAU / Mfn: 2146

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Chi tiªu c«ng; Qu¶n lý chi tiªu c«ng;

ChÝnh phñ; ViÖt Nam


Qu¶n trÞ rñi ro trong kinh doanh ng©n hµng/ NguyÔn V¨n TiÕn ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2378/ TV-VKTVN / Mfn: 2274

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Ng©n hµng; Qu¶n trÞ kinh doanh;

Kinh doanh ng©n hµng


Soros nhµ ®Çu t­ cã uy thÕ nhÊt thÕ giíi/ Robert Slater ch.b.; NguyÔn Thä Nh©n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : V 2647 / VCHAUAU / Mfn: 2142

Tõ kho¸ : Nhµ kinh doanh; Nhµ ®Çu t­; Tû phó; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp kinh doanh; George Soros; Mü


Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay/ L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : V 2631/ VCHAUAU / Mfn: 2109

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam
Sù sôp ®æ c¸c nÒn kinh tÕ trong t­¬ng lai: Lµm thÕ nµo ®Ó c¸c quèc gia cã thÓ thÞnh v­îng khi gi¸ dÇu lªn tíi 200USD/thïng / Stephen Leeb, Glen Strathy; Ph¹m Thä Quang, Ph¹m Khoa An, TrÇn TrÝ Dòng d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : V 2627/ VCHAUAU / Mfn: 2106

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng n¨ng l­îng; C«ng nghiÖp dÇu má;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Mü; ThÕ giíi


Søc m¹nh thuyÕt phôc 12 quy t¾c vµng cña nghÖ thuËt g©y ¶nh h­ëng/ Kurt W. Mortensen; Ph¹m Quang Anh d.; NguyÔn H¶i L­u h.®. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : V 2722/ VCHAUAU / Mfn: 2179

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc giao tiÕp; Kü n¨ng thuyÕt phôc;

Kü n¨ng kinh doanh; Qu¶n trÞ kinh doanh


T¸c ®éng x· héi vïng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o/ NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H : KHXH, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : V 2716/ VCHAUAU / Mfn: 2178

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; X· héi häc kinh tÕ; Khu c«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam/ Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Tþ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00513, Vt 00523/ VNCCHAUMY / Mfn: 2371

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam
Th¶m b¹i cña mét “bÇy diÒu h©u”: VÒ c¸c tæng thèng Mü trong chiÕn tranh ViÖt Nam / NguyÔn Ph­¬ng Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00505, Vt 507/ VNCCHAUMY / Mfn: 2365

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; ChiÕn tranh x©m l­îc;

¢m m­u chÝnh trÞ; Thñ ®o¹n; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam; Mü


ThÞ tr­êng ngo¹i hèi vµ c¸c nghiÖp vô ph¸i sinh/ NguyÔn V¨n TiÕn ch.b. . - H.: Thèng kª, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2377/ TV-VKTVN / Mfn: 2280

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; ThÞ tr­êng ngo¹i hèi; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam
ThÞnh v­îng chung kinh tÕ häc cho hµnh tinh ®«ng ®óc: S¸ch tham kh¶o / Dsachs Jeffrey; §øc TuÖ, Thu H­¬ng, My Hoµng, V¹n B¶o d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : V 2686/ VCHAUAU / Mfn: 2174

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

M«i tr­êng; Nh©n khÈu häc; ThÕ giíi


Thñ ®« Hµ Néi 55 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. - H. : [k.nxb.], 2012 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : V 2713/ VCHAUAU / Mfn: 2185

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; Hµ Néi; ViÖt Nam


TiÒn tÖ vµ ng©n hµng/ NguyÔn Minh KiÒu . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : V 2653 / VCHAUAU / Mfn: 2121

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; TiÒn tÖ; Ng©n hµng; ViÖt Nam
TiÕn bé x· héi: Mét sè vÊn ®Ò m« h×nh ph¸t triÓn ë §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸= Social progress: Some issues in East Asia's and Southeast Asia's development models / Hå SÜ Quý . - H. : Tri thøc, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : V 2683/ VCHAUAU / Mfn: 2166

Tõ kho¸ : TiÕn bé x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

M« h×nh ph¸t triÓn; §«ng ¸; §«ng Nam ¸; ViÖt Nam
T×nh h×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp tØnh H­ng Yªn giai ®o¹n 2001 - 2010/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2011 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0405/ TV-VKTVN / Mfn: 2275

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Thèng kª kinh tÕ;

S¶n xuÊt; Kinh doanh; 2001-2010; TØnh H­ng Yªn;

ViÖt Nam
Tæng quan ph¸t triÓn doanh nghiÖp c«ng nghiÖp tØnh H­ng Yªn giai ®o¹n 2001 - 2011/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2012 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11918/ VTTKHXH / Mfn: 2043

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp;

Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª; 2001 - 2011;

TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
TuyÓn tËp c¸c nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn vµ tæ chøc l·nh thæ/ ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01219/ VNCCHAUMY / Mfn: 2395

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

Ph©n ho¸ x· héi; Huy ®éng vèn; Vïng kinh tÕ;

ViÖt Nam
Tõ ®iÓn kinh tÕ Nga - ViÖt - Anh/ L­u Hoµ B×nh, NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, NguyÔn Ngäc Hïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0124/ VCHAUAU / Mfn: 2188

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

TiÕng Nga; TiÕng ViÖt; TiÕng Anh


Vai trß cña nhµ n­íc ®èi víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Mai Lan H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : V 2718/ VCHAUAU / Mfn: 2176

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Nhµ n­íc;

Qu¶n lý nhµ n­íc; Qu¶n lý kinh tÕ; ViÖt Nam
ViÖt Nam sau mét n¨m gia nhËp WTO - T¨ng tr­ëng vµ viÖc lµm/ Jean Pierre Cling, StÐphane LegrÐe, Mireille Razafindkoto, Francois Roub¸ud b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01208/ VNCCHAUMY / Mfn: 2363

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; Gia nhËp WTO; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ViÖc lµm; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


X©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn B¸ ¢n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : V 2695/ VCHAUAU / Mfn: 2112

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; KÕt cÊu h¹ tÇng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; 2011-2020; ViÖt Nam


XuÊt nhËp khÈu dÞch vô gi¸o dôc ®¹i häc cña ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng V¨n Ch©u ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : V 2613/ VCHAUAU / Mfn: 2092

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; XuÊt nhËp khÈu;

DÞch vô gi¸o dôc ®¹i häc; ViÖt Nam


XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam 2009 = International Merchandise Trade Vietnam 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 563 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0409/ TV-VKTVN / Mfn: 2282

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª;

XuÊt khÈu; NhËp khÈu; 2009; ViÖt Nam


LÞch sö

George W. Bush 2006: In two Books. Book 1 : January 1 to June 30, 2006 . - Washington : United States Government Printing Office, 2010 . - 1311p.

Ký hiÖu kho : Lv 29385/ VTTKHXH / Mfn: 2013

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu; Bµi b¸o; 2006;

George W. Bush; Mü


George W. Bush 2006: In two Books. Book 2 : July to December 31, 2006 . - Washington : United States Government Printing Office, 2010 . - p. 1313- 2291

Ký hiÖu kho : Lv 29386/ VTTKHXH / Mfn: 2014

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu; Bµi b¸o;

2006; George W. Bush; Mü
George W. Bush 2007: In two Book. Book 1 : January 1 to June 30, 2007 . - Washington : United States Government Printing Office, 2011 . - 902 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29387/ VTTKHXH / Mfn: 2015

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu;

Bµi b¸o; 2007; George W. Bush; Mü
George W. Bush 2007: In two Book. Book 2 : July 1 to December 31, 2007 . - Washington : United States Government Printing Office, 2011 . - p. 903- 1655

Ký hiÖu kho : Lv 29388/ VTTKHXH / Mfn: 2016

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Bµi ph¸t biÓu;

Bµi b¸o; 2007; George W. Bush; Mü
nh h­ëng cña søc m¹nh trªn biÓn ®èi víi lÞch sö, 1660 - 1783/ A.T. Mahan; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11954/ VTTKHXH / Mfn: 2079

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh;

ChiÕn tranh trªn biÓn; 1660-1783; ThÕ giíi


Ba thÕ hÖ trÝ thøc ng­êi ViÖt (1862 - 1954): Nghiªn cøu lÞch sö x· héi / TrÞnh V¨n Th¶o; Lª ThÞ Kim T©n, NguyÔn ThÞ Giang, NguyÔn Thu Trang d.; NguyÔn Thõa Hû h.®.; Phan Huy Lª gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11922/ VTTKHXH / Mfn: 2047

Tõ kho¸ : LÞch sö x· héi; TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc;

ThÕ hÖ trÝ thøc; Ng­êi ViÖt; 1862 - 1954; ViÖt Nam


Bµi ca kh«ng quªn nh÷ng tiÓu ®oµn khiÕn qu©n thï khiÕp vÝa/ C¬ Long s.t., b.s.- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11915/ VTTKHXH / Mfn: 2040

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Lùc l­îng vò trang; TiÓu ®oµn;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

ViÖt Nam
B»ng chøng lÞch sö vµ c¬ së ph¸p lý Hoµng Sa, Tr­êng Sa lµ cña ViÖt Nam = Paracel and Spratly islands belong to Vietnam . - Tb. lÇn 1 (cã söa ch÷a bæ sung).- TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11935/ VTTKHXH / Mfn: 2060

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; L·nh h¶i; B»ng chøng lÞch sö;

T­ liÖu lÞch sö; QuÇn ®¶o Tr­êng Sa;

QuÇn ®¶o Hoµng Sa; ViÖt Nam
C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, Nguyªn Kim Lai ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : V 2632/ VCHAUAU / Mfn: 2141

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh;

Ph­¬ng §«ng; Trung Quèc; Ên §é; ¶rËp


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : V 2633/ VCHAUAU / Mfn: 2124

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


Cuéc chiÕn bÝ mËt cña Roosevelt: FDR vµ ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp trong thÕ chiÕn II / Joseph E. Persico; NguyÔn Kim D©n, Nhãm NNT d. . - H. : KHXH, 2010 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00534/ VNCCHAUMY / Mfn: 2387

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; T×nh b¸o; Ho¹t ®éng t×nh b¸o;

Gi¸n ®iÖp; Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng;

ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn 2; Roosevelt; Mü
Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña ViÖt Nam: T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè quèc tÕ / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01216, Vv 01217/ VNCCHAUMY / Mfn: 2394

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Phe ®ång minh;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam


Céng ®ång vµ ®éi ngò trÝ thøc ng­êi ViÖt Nam ë mét sè n­íc §«ng ¢u nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kØ 21: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn An Hµ ch.b.; NguyÔn Quang ThuÊn, §µm Thanh ThÕ, §Æng Minh §øc b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 2593/ VCHAUAU / Mfn: 2163

Tõ kho¸ : Céng ®ång x· héi; §éi ngò trÝ thøc;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Ng­êi ViÖt; ThÕ kØ 21;

ViÖt Nam; §«ng ¢u

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương