Th ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 09/2013 S¸ch míi sè 09/2013 ChÝnh trÞtải về 0.67 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¸m c­íi ng­êi Dao TuyÓn/ TrÇn H÷u S¬n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5679/ VDANTOC / Mfn: 2211

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÖ thuËt d©n gian; H«n lÔ;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; Ng­êi Dao TuyÓn;

ViÖt Nam
§Þa chÝ x· BÕ TriÒu - huyÖn Hßa An/ NguyÔn Thiªn Tø . - H. : Thêi ®¹i, 2011 .- 451 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5680/ VDANTOC / Mfn: 2205

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi;

TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Tµy;

X· BÕ TriÒu; HuyÖn Hßa An; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Gãp phÇn b¶o tån v¨n ho¸ ng­êi Bih T©y Nguyªn/ L­¬ng Thanh S¬n . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5804/ VDANTOC / Mfn: 2213

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ng­êi Bih;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Gèm sµnh n©u ë Phï L·ng/ Tr­¬ng Minh H»ng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5627/ VDANTOC / Mfn: 2259

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ gèm; Gèm sµnh n©u;

Lµng Phï L·ng; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


H¸t B¶ tr¹o - Hß §­a linh/ Tr­¬ng §×nh Quang, Thy H¶o Tr­¬ng Duy Hy s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 35 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5881/ VDANTOC / Mfn: 2226

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ tr¹o;

Hß §­a linh; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; ViÖt Nam


H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 2 : H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë Vþ Xuyªn / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5760/ VDANTOC / Mfn: 2190

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t Quan lµng;

D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
Héi lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / Lª Trung Vò ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 607 tr.Ký hiÖu kho : VV 5694/ VDANTOC / Mfn: 2198

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Héi lµng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh¶o cøu v¨n ho¸ d©n gian lµng cæ §«ng Phï/ NguyÔn Quang Lª . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5765/ VDANTOC / Mfn: 2195

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; Th«n §«ng Phï; X· §«ng Mü;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam
Kho tµng trß ch¬i d©n gian trÎ em ViÖt Nam/ Ph¹m Lan Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5767/ VDANTOC / Mfn: 2194

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Trß ch¬i trÎ em; ViÖt Nam


Lµng nghÒ truyÒn thèng Qu¶ng TrÞ/ Y Thi ch.b.; Thóy S©m, Thïy Liªn, Lª Thanh Tïng, NguyÔn B×nh b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5657/ VDANTOC / Mfn: 2253

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam


Lµng x· B¾c Ninh. T. 2 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5876/ VDANTOC / Mfn: 2222

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö; Lµng; X·; Lµng x·; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
LÔ héi truyÒn thèng tiªu biÓu ë H¶i Phßng/ TrÞnh Minh Hiªn ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 271 tr.Ký hiÖu kho : VV 5628/ VDANTOC / Mfn: 2258

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

LÔ héi; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam


LÔ tôc vßng ®êi 'Tr¨m n¨m trong câi ng­êi ta'/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5656/ VDANTOC / Mfn: 2255

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ tÕt;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


LÞch vµ nh÷ng kiªng kþ cña ng­êi Th¸i M­êng So/ N«ng V¨n N¶o s.t., gi.th. . H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5763/ VDANTOC / Mfn: 2197

Tõ kho¸ : LÞch; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Bµi cóng;

D©n téc Th¸i; X· M­êng So; HuyÖn Phong Thæ;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Lêi cóng thÇn cña d©n téc £ §ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5572/ VDANTOC / Mfn: 2240

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

Thê cóng; Bµi th¬ cóng thÇn; D©n téc £ §ª;

TØnh §¾k L¾c; ViÖt Nam
NÕp sèng cæ truyÒn ng­êi Ch¨m: HuyÖn V©n Canh - TØnh B×nh §Þnh / NguyÔn Xu©n Nh©n, §oµn V¨n TÐo . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5880/ VDANTOC / Mfn: 2223

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; NÕp sèng;

Lèi sèng; Ng­êi Ch¨m; HuyÖn V©n Canh;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
NÕp sèng céng ®ång ë Phó Yªn/ D­¬ng Th¸i Nh¬n . - H. : KHXH, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5658/ VDANTOC / Mfn: 2254

Tõ kho¸ : D©n c­; C¬ cÊu lµng x·; V¨n ho¸ lµng x·;

NÕp sèng céng ®ång; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
NghÖ thuËt biÓu diÔn truyÒn thèng ng­êi ViÖt Hµ T©y/ L­u Danh Doanh, Lª Ngäc Canh, T« §«ng H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5690/ VDANTOC / Mfn: 2201

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; ¢m nh¹c truyÒn thèng;

Móa d©n téc; S©n khÊu truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

LÔ héi; Ng­êi ViÖt; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam
Ng­êi Gi¸y ë ViÖt Nam = The Giay in Vietnam / Vò Quèc Kh¸nh ch.b.; TrÇn B×nh, Hoµng Thanh LÞch b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2011 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5853/ VDANTOC / Mfn: 2257

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn tÝn ng­ìng;

LÔ héi; D©n téc Gi¸y; S¸ch ¶nh; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
NhËn diÖn v¨n ho¸ lµng Th¸i B×nh/ NguyÔn Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5659/ VDANTOC / Mfn: 2260

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

LÔ héi; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Non n­íc xø §ång H­¬ng/ NguyÔn ViÕt Trung s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5877/ VDANTOC / Mfn: 2221

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Xø §ång H­¬ng; X· Ninh Th­îng;

HuyÖn Ninh Hßa; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Phong tôc tang lÔ cña ng­êi Th¸i ®en x­a kia/ L­êng V­¬ng Trung . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5583/ VDANTOC / Mfn: 2263

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ; Bµi tÕ;

Bµi th¬ cóng thÇn; Ng­êi Th¸i ®en;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam
S¾c th¸i v¨n ho¸ s«ng n­íc vïng U Minh/ NguyÔn DiÖp Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5575/ VDANTOC / Mfn: 2262

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§Þa lÝ tù nhiªn; §êi sèng x· héi;

Vïng U Minh; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Sö thi T©y Nguyªn vµ cuéc sèng ®­¬ng ®¹i/ Phan §¨ng NhËt, Chu Xu©n Giao ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5569/ VDANTOC / Mfn: 2234

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Sö thi; D©n téc Ba Na; D©n téc M¬ N«ng; D©n téc £ §ª;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
S­u tËp Sæ bé H¸n N«m Nam bé (1819 - 1918)t¹i Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II: S¸ch tham kh¶o / Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11909/ VTTKHXH / Mfn: 2034

Tõ kho¸ : Sæ bé; Sæ bé H¸n N«m; ThuÕ; S¾c thuÕ;

Tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh; 1819 - 1918;

MiÒn Nam; ViÖt Nam

Tang ma d©n téc Cao Lan ë Yªn B¸i/ NguyÔn M¹nh Hïng . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5868/ VDANTOC / Mfn: 2228

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

D©n téc Cao Lan; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n gian lµng Yªn Th¸i: T©y Hå - Hµ Néi / Lª V¨n Kú . - H.: V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5691/ VDANTOC / Mfn: 2200

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸;

LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

Lµng Yªn Th¸i; QuËn T©y Hå; Hµ Néi; ViÖt Nam
Trß ch¬i vµ thó tiªu khiÓn cña ng­êi HuÕ/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5761/ VDANTOC / Mfn: 2191

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Trß ch¬i;

Trß ch¬i d©n gian; Ng­êi HuÕ;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Tôc thê thÇn §éc C­íc ë lµng Nói, SÇm S¬n, Thanh h/ Hoµng Minh T­êng.- H. : Thanh niªn, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5571/ VDANTOC / Mfn: 2241

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; Thê cóng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Nói; SÇm S¬n; TØnh Thanh Hãa;

ViÖt Nam
T­ liÖu tÝn ng­ìng d©n gian M­êng Thanh Ho¸. T. 1 : LÔ ma / Hoµng Anh Nh©n. - H. : Lao ®éng, 2011 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5688/ VDANTOC / Mfn: 2202

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ truyÒn thèng; V¨n cóng; Ng­êi M­êng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
T­ liÖu tÝn ng­ìng d©n gian M­êng Thanh Ho¸. T. 2 : TÝn ng­ìng VÝa / Hoµng Anh Nh©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5689/ VDANTOC / Mfn: 2203

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ t©m linh; LÔ gäi vÝa; Ng­êi M­êng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5582/ VDANTOC / Mfn: 2261

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n nghÖ d©n gian; TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng;

HuyÖn Qu¶ng Ninh; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng B¶n NÇng/ Hoµng TuÊn C­, Hoµng BiÓu . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5882/ VDANTOC / Mfn: 2218

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Lµng B¶n NÇng; X· T©n §oµn;

HuyÖn V¨n Quan; TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gia téc Raglai: Gãc nh×n tõ nghÖ nh©n / H¶i Liªn . - H. : KHXH, 2011 . 325 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5886/ VDANTOC / Mfn: 2216

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ gia téc; V¨n häc d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Raglai; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ m­u sinh cña c¸c d©n téc thiÓu sè vïng §«ng B¾c ViÖt Nam/ TrÇn B×nh . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5889/ VDANTOC / Mfn: 2189

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè; §«ng B¾c;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ng­êi Ch¨m H'Roi ë huyÖn V©n Canh tØnh B×nh §Þnh/ NguyÔn Xu©n Nh©n, §oµn V¨n TÐo . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5879/ VDANTOC / Mfn: 2224

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n häc nghÖ thuËt;

§êi sèng x· héi; Ng­êi Ch¨m H'Roi;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5762/ VDANTOC / Mfn: 2192

Tõ kho¸ : LÔ héi; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

C©u ®èi; NghÒ dÖt thæ cÈm; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc cña ng­êi Ninh B×nh/ §ç ThÞ B¶y, Mai §øc H¹nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5573/ VDANTOC / Mfn: 2239

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5764/ VDANTOC / Mfn: 2196

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Ca dao; ViÖt Nam
Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1623/ TV-VKTVN / Mfn: 2305

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa danh Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 205 tr.Ký hiÖu kho : VV 5766/ VDANTOC / Mfn: 2193

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

Ng­êi Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Lµng x· B¾c Ninh. T. 2 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5876/ VDANTOC / Mfn: 2222

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö; Lµng; X·; Lµng x·; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
Lý thuyÕt nh©n lo¹i häc: Giíi thiÖu lÞch sö / Mcgee R. Jon, Richard L. Warms; Lª S¬n Ph­¬ng Ngäc, §inh Hång Phóc d.; NguyÔn V¨n LÞch, Phan Anh h.®. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 823 tr.Ký hiÖu kho : Vt 00535/ VNCCHAUMY / Mfn: 2388

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

LÞch sö loµi ng­êi; Nguån gèc loµi ng­êi;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Qu¶n lý x· héi
V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5582/ VDANTOC / Mfn: 2261

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

V¨n nghÖ d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

HuyÖn Qu¶ng Ninh; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VB 0672/ TV-VKTVN / Mfn: 2317

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009


Kinh tÕ

Financing Development: What are the Challenges in Expanding Aid Flows?: Proceedings of the 3rd AFD- EUDN Conference, 2005 . - Paris : Agence Francaise de DÐveloppement, 2006 . - 213 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29390/ VTTKHXH / Mfn: 2017

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh; ViÖn trî tµi chÝnh;

Huy ®éng vèn; Sö dông vèn; Vèn ODA;

KØ yÕu; Héi th¶o
Information Economy Report 2010: ICTs, Enterprices and Poverty Alleviation/ United Nations . - N.Y. : United Nations Publication, 2010 . - 154 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29366/ VTTKHXH / Mfn: 2010

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Th«ng tin kinh tÕ;

C«ng nghÖ th«ng tin; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

B¸o c¸o; 2010
Migration and Development: Mutual benefits?: Proceedings of the 4th AFD-EUDN Conference, 2006 . - Paris : Agence Francaise de DÐveloppement, 2007 . - 265 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29391/ VTTKHXH / Mfn: 2018

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Qu¶n lÝ kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Di c­;

ViÖn trî kinh tÕ; Ch¶y m¸u chÊt x¸m; KØ yÕu; Héi th¶o;

N­íc ®ang ph¸t triÓn

Successful Companies in the Developing World: Managing in Synergy with Cultures / Philippe d' Iribarne, Alain Henry; Gill Gladstone, Jon Graham, Eleanor O'Keeffe trans. . - Paris : Agence Francaise de Developpement, 2007 . - 247 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29392/ VTTKHXH / Mfn: 2019

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ kinh doanh;

LÝ luËn v¨n ho¸; BÝ quyÕt thµnh c«ng; KØ yÕu;

Héi th¶o; N­íc ®ang ph¸t triÓn
¸c méng ®¹i khñng ho¶ng 1929/ John Kenneth Galbaraith . - H. : Tri thøc, 2009. - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01203/ VNCCHAUMY / Mfn: 2359

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; 1929; Mü
B¸n cÇu ch©u ¸ míi, sù chuyÓn giao tÊt yÕu quyÒn lùc toµn cÇu sang ph­¬ng §«ng/ Kishore Mahbubani; §øc TuÖ, My Hoµng, Thu Mai, Lan My d.; Xu©n Th¨ng, Quúnh Thoa h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00525/ VNCCHAUMY / Mfn: 2380

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

QuyÒn lùc kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ch©u ¸; Mü; ThÕ giíi
B¶n lÜnh doanh nh©n: gieo h¹t gièng thµnh c«ng/ John Forbat; Mai H­êng d. . H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : V 2618/ VCHAUAU / Mfn: 2097

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; B¶n lÜnh doanh nh©n; Kinh doanh;

Thµnh c«ng kinh doanh; ChiÕn l­îc kinh doanh


B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam n¨m 2012. Kinh tÕ thÞ tr­êng khi ViÖt Nam trë thµnh quèc gia cã thu nhËp trung b×nh. - H. : Trung t©m th«ng tin ph¸t triÓn ViÖt Nam, 2012 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : V 2711/ VCHAUAU / Mfn: 2184

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ vÜ m«; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

§Çu t­ c«ng; 2012; ViÖt Nam


B¸o c¸o th­êng niªn ChØ sè tÝn nhiÖm ViÖt Nam 2011 = Annual report credit rating of Viet Nam index 2011 / NguyÔn H÷u Lôc, NguyÔn Kh¾c Minh, §oµn Duy Kh­¬ng b.s. . - H : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : V 2666 / VCHAUAU / Mfn: 2135

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

ChØ sè kinh tÕ; ChØ sè tÝn nhiÖm; B¸o c¸o; 2011;

ViÖt Nam

B¸o c¸o th­êng niªn - Doanh nghiÖp ViÖt Nam 2008: Chñ ®Ò n¨m: ThÞ tr­êng tµi chÝnh vµ tµi chÝnh doanh nghiÖp / Ph¹m ThÞ Thu H»ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 133 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1594/ TV-VKTVN / Mfn: 2300

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; ThÞ tr­êng tµi chÝnh;

Tµi chÝnh doanh nghiÖp; N¨ng lùc c¹nh tranh;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; B¸o c¸o; 2008; ViÖt Nam
B¸o c¸o th­êng niªn - Doanh nghiÖp ViÖt Nam 2011: Chñ ®Ò n¨m: Liªn kÕt kinh doanh / Ph¹m ThÞ Thu H»ng ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . 211 tr.

Ký hiÖu kho : V 2682/ VCHAUAU / Mfn: 2165

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

M«i tr­êng kinh doanh; N¨ng lùc kinh doanh;

Liªn kÕt kinh doanh; B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam
B¸o c¸o Th­êng niªn Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00510/ VNCCHAUMY / Mfn: 2368

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; Kinh tÕ vÜ m«; B¸o c¸o;

ViÖt Nam
Brasil ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 2698/ VCHAUAU / Mfn: 2114

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; ThÕ kØ 21; Brasil


C¸c lý thuyÕt kinh tÕ trong bèi c¶nh khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu vµ thùc tiÔn ViÖt Nam: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc gia / §¹i häc Kinh tÕ, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2366/ TV-VKTVN / Mfn: 2266

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Häc thuyÕt kinh tÕ; LÝ thuyÕt kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam


C¸c lý thuyÕt kinh tÕ vËn dông vµ ViÖt Nam. T. 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11932/ VTTKHXH / Mfn: 2057

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ViÖt NamC¶i c¸ch thuÕ ë ViÖt Nam: H­íng tíi mét hÖ thèng hiÖu qu¶ vµ c«ng b»ng h¬n/ Gangadha Prasad Shukla, Ph¹m Minh §øc, Michael Engelschalk,... ch.b. . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1597/ TV-VKTVN / Mfn: 2344

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; LuËt tµi chÝnh; ThuÕ;

C¶i c¸ch thuÕ; Qu¶n lÝ thuÕ; ViÖt Nam


C¹nh tranh trong tuyÓn chän nh©n lùc/ Vò Thanh S¬n ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : V 2638/ VCHAUAU / Mfn: 2122

Tõ kho¸ : Kinh tÕ lao ®éng; Nguån nh©n lùc; ThÞ tr­êng lao ®éng;

C¹nh tranh lao ®éng; TuyÓn chän nh©n lùc; ViÖt Nam;

ThÕ giíi
ChØ sè n¨ng lùc c¹nh tranh cÊp tØnh cña ViÖt Nam: B¸o c¸o nghiªn cøu chÝnh s¸ch - USAID/VNCI, sè 16/ Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam . - H.: [k.nxb.], 2012 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1611/ TV-VKTVN / Mfn: 2345

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

N¨ng lùc c¹nh tranh; ChØ sè n¨ng lùc c¹nh tranh;

Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam
Chia sÎ kinh nghiÖm ph¸t triÓn cña Hµn Quèc víi ViÖt Nam = Sharing Korean development experiences with Vietnam. T. 1 / King Sang Tae, Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11939/ VTTKHXH / Mfn: 2064

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm;

Hµn Quèc; ViÖt Nam
Chia sÎ kinh nghiÖm ph¸t triÓn cña Hµn Quèc víi ViÖt Nam = Sharing Korean development experiences with Vietnam. T. 2 / King Sang Tae, Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11940/ VTTKHXH / Mfn: 2065

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm;

Hµn Quèc; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch kinh tÕ vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: S¸ch tham kh¶o / §inh ThÞ Nga . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : V 2621/ VCHAUAU / Mfn: 2100

VB 2335/ TV-VKTVN / Mfn: 2309Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; N¨ng lùc c¹nh tranh;

Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam/ §inh V¨n ¢n ch.b.- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : V 2620/ VCHAUAU / Mfn: 2099

Tõ kho¸ : BÊt ®éng s¶n; ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i quèc tÕ trong m« h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ míi: Giai ®o¹n 2011 - 2020 / NguyÔn ChiÕn Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : V 2672/ VCHAUAU / Mfn: 2153

VB 2356, VB 2375/ TV-VKTVN / Mfn: 2325Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; M« h×nh t¨ng tr­ëng;

2011-2010; 2011-2020; ViÖt Nam; ThÕ giíi
C¬ chÕ tû gi¸ ë ViÖt Nam chÆng ®­êng hai thËp niªn ®æi míi: C¬ chÕ tû gi¸ giai ®o¹n ®Çu cña c¶i c¸ch. Héi nhËp vµ ¸p lùc chuyÓn ®æi c¬ chÕ tû gi¸. §Þnh h­íng c¬ chÕ tû gi¸ thêi kú hËu khñng ho¶ng / Ph¹m V¨n N¨ng, Hoµng C«ng Gia Kh¸nh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . 148 tr.

Ký hiÖu kho : V 2643 / VCHAUAU / Mfn: 2145

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; C¬ chÕ tû gi¸; TiÒn tÖ;

ChuyÓn ®æi c¬ chÕ tû gi¸; ViÖt Nam


Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp (SNG): Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ - kinh tÕ næi bËt / §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : V 2594/ VCHAUAU / Mfn: 2164

VB 2338/ TV-VKTVN / Mfn: 2328Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Xu h­íng ph¸t triÓn;

SNG; Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp;

2001-2010; 2011-2020; Ch©u ¢u


DÞch vô Logistics ë ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / §Æng §×nh §µo, NguyÔn Minh S¬n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : V 2685/ VCHAUAU / Mfn: 2175

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; DÞch vô Logistics;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


DÞch vô ViÖt Nam 2020: H­íng tíi chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2373/ TV-VKTVN / Mfn: 2267

Tõ kho¸ : DÞch vô; Ngµnh dÞch vô; Ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; HiÖp héi ngµnh dÞch vô;

2020; ViÖt Nam
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương